OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   300  301  302  303  304  305  306  307  308  309   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2012/269Somogy Megyei Építész KamaraTervezői szerződés és szerzői jog a gyakorlatban, kamarai díjszá  Tervezői szerződés és szerzői jog a gyakorlatban, kamarai díjszámítás. Építésügyi jogszabályok változása tervezői, kivitelezői szemszögből. (Kiemelt beruházások, dokumentációs központ, energia audit. Oktatási program rövid táblázata A 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti szakmai továbbképzés keretében a 2012-2013 évi kötelező továbbképzéshez JOGI ALAPISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Jogi környezet általános felépítése Jogszabályok rendszere, fajtái A jogszabályok hierarchiája, jelölése Az európai közösségi jog viszonya a magyar jogrendszerhez A jogszabályok érvényessége és hatályossága A jogszabály időbeli hatálya, alkalmazhatósága A jogszabályok nyilvánossága és hozzáférése POLGÁRI JOG ÉS KÖTELMI JOG ALAPJAI (Dr. Gáts Andrea) A szerződésekre vonatkozó általános szabályok A szerződések fajtái A szerződések alakja, tárgya, tartalma A szerződések érvényessége Szerződésszegés esetei A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Szerződés hibás teljesítése: a szavatossági jogok Kellékszavatosság, szavatossági felelősség Szavatossági jogok érvényesítésének határideje Határidő számítása utófelülvizsgálat esetén Határidő számítása tervezési szerződésnél Alvállalkozó felelőssége Kellékszavatosság a j ótál lási idő alatt Kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírások VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok A társasági szerződés Az egyes gazdasági társaságok A közkereseti társaság ás a betéti társaság Korlátolt felelősségű társaság A részvénytársaság Egyéni vállalkozás-egyéni cég, KFC: korlátozott felelősség az egyéni cégnél MUNKAJOGI ALAPISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Munkáltató, munkavállaló alapvető jogai, kötelezettségei A munkaszerződés A munkavállaló kártérítési felelőssége KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS, AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (Dr. Gáts Andrea) A törvény személyi hatálya: hatóság, ügyfél A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai A kérelem és mellékletei A tényállás tisztázása Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer A határozat tartalma és közlése A jogorvoslati lehetőségek MUNKAVÉDELMI ISMERETEK (Csicsek Anna) Az egészséges és biztonságos munkahely feltételei, munkavédelmi követelmények Munkavédelmi és egészségügyi koordinátor és hatóságok feladatai Munkáltató, munkavállaló és a kiviteli terv készítőjének kötelezettségei ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ISMERETEK (Heizler György) Az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásai A tűzállósági fokozatok, és a tűztávolságokra vonatkozó előírásai Az építmény használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok Építészeti tüzvédelmi alapismeretek az Új Országos Tüzvédelmi Szabályzat tükrében. Epítmények tűzvédelmi követelményei, tűzszakaszok, tűzgátló szerkezetek új követelményei. Akadálymentesen megközelíthető épületek tűzvédelme, Rekonstrukciós kérdések, műemlékek tűzvédelme. KAMARAI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Szakmai kamarák helye a jogrendszerben történeti áttekintés Szakmai kamarák jogállása Szakmai kamarák feladata és hatásköre A Magyar Epítész Kamara és a területi kamarák szervezete A területi kamara szervezeti rendje A Magyar Epítész Kamara szervezeti rendje, tisztségviselői Az építész kamarák közigazgatási hatósági feladatai A kamarai szabályzatok. különös tekintettel a MEK Alapszabálya, MEK Etikai-fegyelmi szabályzata, MEK Ajánlott Díj számítása és a hozzá tartozó szolgáltatások. valamint a Tervpályázati szabályzat rendelkezéseire ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABÁLYI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea - Hideg Gyöngyi) Építésügyi jogszabályok rendszere Az Etv. szerkezete, főbb fogalmai, és alapelvei Építmények elhelyezésének és létesítésének általános követelményei lO. évi továbbképzési pályázat 2. sz. melléklet Általános településrendezési ismeretek Az építészeti műszaki tervezés egyes alapfogalmai Epítésügyi hatósági eljárások ás az építésügyi hatóságok - az építésügyi hatósági engedélyezésre ás bejelentésre vonatkozó előírásai - a szakmagyakorló, mint ügyfél az egyes eljárások során Epítésfelügyeleti ellenőrzésre és bírságra vonatkozó szabályok Epítésüyi hatósági eljárás, a telekalakítási megváltozott szabályai (Epítési engedély, egyszerűsített építési engedély, bejelentés, - eljáró hatóság- közreműködő szakhatóságok, műemlékvédelmi hatósági ás szakhatósági feladatok.) Az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmi ás formai követelményei Tervdokumentáció típusok: - Epítészeti-műszaki dokumentáció: elvi engedélyezési dokumentáció építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció bontási engedélyezési dokumentáció használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció fennmaradási engedélyezési dokumentáció - talaj mechanikai ás geotechnikai dokumentáció - üzemeléstechriológiai terv - álcázási terv - kilátási-rálátási terv, látványterv. utcakép - biztonsági és egészségvédelmi ter. - kertépítészeti tervdokumentáció A MŰEMLÉKVÉDELEM, A KÖRNYEZET-, TERMÉSZET- ÉS TÁJ VÉDELEM ÁLTALÁNOS ISMERETEI (Virányi István) Általános műemlékvédelmi ismeretek, Világörökség, helyi értékvédelem AZ ÉPÍTÉSZETI VERSENY (Dr. Gáts Andrea) A közbeszerzés általános (tervezői tevékenységgel összefüggő) szabályai A tervpályázat szabályai. Aj ánlati dokumentáció. Epítési beruházások közbeszerzésnek szabályai A SZAKMAGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK (Dr. Gáts Andrea) A szakmai képesítések elismerése az Európai Unióban A szakmagyakorlásra vonatkozó hazai szabályozás Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek szakmai feltételei, gyakorlásukra vonatkozó előírások: Az építési folyamatban résztvevő szakmagyakorlók jogállása, feladatai, felelősségi köre Szakmai felelősség, összeférhetetlenségi szabályok, fegyelmi. szabálysértési jogkövetkezmények Az igazságügyi (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok. A tervezői. tervellenőrzési tevékenység jogszabályi követelményei, előírásai. Felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr szakmagyakorlásra vonatkozó főbb szabályok Beruházáslebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai Epületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai, A kivitelezési tevékenység általános szabályai (szereplői, az építési napló, a nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek) Kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei Az építészeti szakmagyakorlás etikai-fegyelmi szabályai Az építészeti szakmagyakorláshoz kapcsolódó szakmai továbbképzés A továbbképzés rendszere A továbbképzés tartalma és formája A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása ÉPÍTÉSÜGYI SZERZŐDÉSKÖTÉSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Az építészeti szakmagyakorlás során alkalmazott főbb szerződések A vállalkozói, a megbízási, valamint a munkaszerződés keretében végzett tevékenységek elhatárolása Az építésügyben alkalmazott szerződésekre vonatkozó speciális jogszabályi előírások A tervezési szerződés Engedélyezési tervdokumentáció Tervezéshez esetenként kapcsolódó tevékenységek Kivitelezési tervdokumentáció A megbízási szerződés A Magyar Epítész Kamara ajánlott szerződésmintáinak alkalmazása Epítésügyben alkalmazott szerződések, szerződéskötési ismeretek. - fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések, tervezői művezetői, szakértői, tervellenőri, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei. - A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei. BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSZETI SZERZŐI JOGBA (Dr. Gáts Andrea) Az építészeti Szerzői jog elismertsége, helye a jogrendszerben Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai A mű fogalma A szerző, közösen alkotott művek A védelmi idő A szerzői jog tartalma: - Személyhez fűződő jogok - A szerző vagyoni jogai - Szolgálati művek A felhasználási szerződés Meghatározása Formai előírások Tartalmi követelmények A szerződés hibás teljesítésének jogkövetkezményei A szerzői jog megsértésének további jogkövetkezményei - Polgári jogi jogkövetkezmények - Büntetőjogi jogkövetkezmények - Szakma-etikai, fegyelmi jogkövetkezmények ÉPÍTÉSÜGYI PÉNZÜGYI ISMERETEK Szerzői jogdíjak érvényesítése (Dr. Gáts Andrea) Alakulása jogsérelem esetén Jogdíjigények és a közbeszerzési eljárás viszonya Szerzői jog megsértésének kártérítése Pénzügyi biztosítékok az építésügyben alkalmazott szerződések teljesítése érdekében Kötbér Kamat Előleg Bankgarancia Jóteljesítési biztosíték stb. Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének és visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben Építésfelügyeleti bírság (kiszabásának alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok szemléltetésével) ÉPÍTŐIPARI BERUHÁZÁSOK ELSZÁMOLÁSA (Gáts András) Beruházások elszámolása és ellenőrzése Uniós projektek előkészítésének szakmai szabályai és gyakorlata Építőipari fedezetkezelés MÉK ajánlott DÍJSZÁMÍTÁSA ás a hozzá tartozó szolgáltatások köre (Dulácska Zsolt) Történet: MÉK díj számítási szabályzatok Kapcsolat a MMK-val: MEDI Műszaki ellenőri tevékenység díj számítása A díjszámítás, mint rendszer: Szolgáltatások rendszere: Díj számítási típusok: - Díj alapérték alapú: - Időráfordítás alapú: - Tervpályázat Kötelező. vagy ajánlott Esettanulmányok SZABÁNY és MINŐSÉGÜGYI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea és Fáy Piros) Jogharmonizáció. vagy az Európai Unió jogi aktusainak hatása a magyar jogrendszerre és a jogalkalmazásra Harmonizált szabványok: „Alkalmazásuk önkéntes, nem kötelező. Tervezői nyilatkozat: a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű. Az ICS számokkal megkülönböztetett szabványcsoportok2012-10-01, 2012-10-01, 2012-10-01, 2013-01-16, 2013-01-16, 2013  2012-10-01, 2012-10-01, 2012-10-01, 2013-01-16, 2013-01-16, 2013-01-16, 2013-01-17Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár, Győr  Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár, Győr4 pont összesen (1 pont 4 órás blokkonként)
2013/245Somogy Megyei Építész KamaraA 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti szakmai továbbképzés  A 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti szakmai továbbképzés keretében a 2013-2014 évben tartandó kötelező továbbképzéshez JOGI ALAPISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Jogi környezet általános felépítése Jogszabályok rendszere, fajtái A jogszabályok hierarchiája, jelölése Az európai közösségi jog viszonya a magyar jogrendszerhez A jogszabályok érvényessége és hatályossága A jogszabály időbeli hatálya, alkalmazhatósága A jogszabályok nyilvánossága és hozzáférése POLGÁRI JOG ÉS KÖTELMI JOG ALAPJAI (Dr. Gáts Andrea) A szerződésekre vonatkozó általános szabályok A szerződések fajtái A szerződések alakja, tárgya, tartalma A szerződések érvényessége Szerződésszegés esetei A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Szerződés hibás teljesítése: a szavatossági jogok Kellékszavatosság, szavatossági felelősség Szavatossági jogok érvényesítésének határideje Határidő számítása utófelülvizsgálat esetén Határidő számítása tervezési szerződésnél Alvállalkozó felelőssége Kellékszavatosság a j ótál lási idő alatt Kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírások VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok A társasági szerződés Az egyes gazdasági társaságok A közkereseti társaság ás a betéti társaság Korlátolt felelősségű társaság A részvénytársaság Egyéni vállalkozás-egyéni cég, KFC: korlátozott felelősség az egyéni cégnél KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS, AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (Dr. Gáts Andrea) A törvény személyi hatálya: hatóság, ügyfél A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai A kérelem és mellékletei A tényállás tisztázása Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer A határozat tartalma és közlése A jogorvoslati lehetőségek MUNKAVÉDELMI ISMERETEK (Csicsek Anna) Az egészséges és biztonságos munkahely feltételei, munkavédelmi követelmények Munkavédelmi és egészségügyi koordinátor és hatóságok feladatai Munkáltató, munkavállaló és a kiviteli terv készítőjének kötelezettségei ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ISMERETEK (Heizler György) Az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásai A tűzállósági fokozatok, és a tűztávolságokra vonatkozó előírásai Az építmény használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok Építészeti tüzvédelmi alapismeretek az Új Országos Tüzvédelmi Szabályzat tükrében. Epítmények tűzvédelmi követelményei, tűzszakaszok, tűzgátló szerkezetek új követelményei. Akadálymentesen megközelíthető épületek tűzvédelme, Rekonstrukciós kérdések, műemlékek tűzvédelme. KAMARAI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Szakmai kamarák helye a jogrendszerben történeti áttekintés Szakmai kamarák jogállása Szakmai kamarák feladata és hatásköre A Magyar Epítész Kamara és a területi kamarák szervezete A területi kamara szervezeti rendje A Magyar Epítész Kamara szervezeti rendje, tisztségviselői Az építész kamarák közigazgatási hatósági feladatai A kamarai szabályzatok. különös tekintettel a MEK Alapszabálya, MEK Etikai-fegyelmi szabályzata, MEK Ajánlott Díj számítása és a hozzá tartozó szolgáltatások. valamint a Tervpályázati szabályzat rendelkezéseire ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABÁLYI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea - Hideg Gyöngyi, Dr. Hegedűs Annamária) Építésügyi jogszabályok rendszere Az Etv. szerkezete, főbb fogalmai, és alapelvei Építmények elhelyezésének és létesítésének általános követelményei Új eljárások és feladatkörök az építésügyben Az elektronikus ügyintézés (ÉTDR) Építésügyi hatósági szolgáltatás  Elektronikus tárhely biztosítása  Építésügyi hatósági szolgáltatás Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások közös szabályainak új elemei:  Ügyféli kör  Helyszíni szemle  Eljárás megindítása  Hiánypótlás  Szakhatósági közreműködés  Az építészeti műszaki tervtanácsi és településképi vélemény  Kötelezési eljárás Engedélyezési eljárások kiemelve a főbb módosított rendelkezéseket:  Építési engedélyezési eljárás  Összevont engedélyezési eljárás  Összevont telepítési eljárás  Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása  Használatbavételi engedélyezési eljárás  Fennmaradási engedélyezési eljárás  Bontási engedélyezési eljárás  Engedély hatályának meghosszabbítása Az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, mint új eljárások:  Jogutódlás tudomásul vétele  Használatbavétel tudomásul vétele  Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele Hatósági bizonyítvány kiállítása Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása pontosításának elemei Az építésügyi folyamat felügyeletének módosításai:  Építésfelügyeleti hatósági tevékenység  Az építőipari kivitelezési tevékenység, valamint bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele  Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés  Építésfelügyeleti hatósági intézkedések  Építésrendészeti eljárás  Jókarbantartási kötelezési eljárás Jogorvoslati eljárás új elemei Az építészeti műszaki dokumentáció változásai Az építőipari kivitelezés változó dokumentálása: E-építési napló, e-teljesítésigazolás Elektronikus építési napló bevezetése Vállalkozások (egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok) építőipari tevékenység végzésének feltételei • alkalmazási feltételek • kötelező regisztrációk (szakmai és gazdasági kamarai) • jogszerűtlen, jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység új fogalma • kapcsolódó jogkövetkezmények (bírságok, közigazgatási szankciók, polgári és büntetőjogi következmények) A MŰEMLÉKVÉDELEM, A KÖRNYEZET-, TERMÉSZET- ÉS TÁJ VÉDELEM ÁLTALÁNOS ISMERETEI (Virányi István) Általános műemlékvédelmi ismeretek, Világörökség, helyi értékvédelem AZ ÉPÍTÉSZETI VERSENY (Dr. Gáts Andrea) A közbeszerzés általános (tervezői tevékenységgel összefüggő) szabályai A tervpályázat szabályai. Ajánlati dokumentáció. Epítési beruházások közbeszerzésnek szabályai Szerzői jogi kérdések A SZAKMAGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK (Dr. Gáts Andrea) Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői, jogállásuk, összeférhetetlenségi szabályok, alkalmazásuk kötelező esetei: • Építtető - beruházáslebonyolító, • építési műszaki ellenőr megváltozott szabályai, • kivitelező, fővállalkozó, alvállalkozó kivitelező • felelős műszaki vezető alkalmazásának feltételei • tervező, tervezői művezető jogállása, felelőssége tervellenőr kivezetése - tanácsadó mérnök megjelenése a jogrendszerben Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek szakmai feltételei, gyakorlásukra vonatkozó előírások Az igazságügyi (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok A tervezői tevékenység jogszabályi követelményei, előírásai. Felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr szakmagyakorlásra vonatkozó főbb szabályok Beruházáslebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai Epületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai, A kivitelezési tevékenység általános szabályai (szereplői, az építési napló, a nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek) Kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei Az építészeti szakmagyakorlás etikai-fegyelmi szabályai Az építészeti szakmagyakorláshoz kapcsolódó szakmai továbbképzés ÉPÍTÉSÜGYI SZERZŐDÉSKÖTÉSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Az építészeti-műszaki szakmagyakorlás során alkalmazott főbb szerződések A vállalkozói, a megbízási, valamint a munkaszerződés keretében végzett tevékenységek elhatárolása Az építésügyben alkalmazott szerződésekre vonatkozó speciális jogszabályi előírások, szerződéskötési ismeretek. - fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések, tervezői művezetői, szakértői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, beruházáslebonyolítói szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei. - A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei. A tervezési szerződés Tervezési szerződés múltja, jelene és jövője - tervező szerződéses jogállása (vállalkozási, megbízási elemek) - szerződéses biztosítékok (szakmai és pénzügyi biztosítékok) - tervhiba – elszámolási vita Tervezéshez esetenként kapcsolódó tevékenységek Kivitelezési tervdokumentáció A megbízási szerződés BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSZETI SZERZŐI JOGBA (Dr. Gáts Andrea) Az építészeti Szerzői jog elismertsége, helye a jogrendszerben Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai A mű fogalma A szerző, közösen alkotott művek A védelmi idő A szerzői jog tartalma: - Személyhez fűződő jogok - A szerző vagyoni jogai - Szolgálati művek A felhasználási szerződés Meghatározása Formai előírások Tartalmi követelmények A szerződés hibás teljesítésének jogkövetkezményei A szerzői jog megsértésének további jogkövetkezményei - Polgári jogi jogkövetkezmények - Büntetőjogi jogkövetkezmények - Szakma-etikai, fegyelmi jogkövetkezmények ÉPÍTÉSÜGYI PÉNZÜGYI ISMERETEK Szerzői jogdíjak érvényesítése (Dr. Gáts Andrea) Alakulása jogsérelem esetén Jogdíjigények és a közbeszerzési eljárás viszonya Szerzői jog megsértésének kártérítése Pénzügyi biztosítékok az építésügyben alkalmazott szerződések teljesítése érdekében Kötbér, Kamat, Előleg, Bankgarancia, Jóteljesítési biztosíték stb. Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének és visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben Építésfelügyeleti bírság, közigazgatási bírság (kiszabásának alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok szemléltetésével) Teljesítésigazolási Szakértői Szerv felállítása - 2013. évi XXXIV. Törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról (2013.IV.11.) - 109/2013 (IV.09.) Korm. rendelet az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről ÉPÍTŐIPARI BERUHÁZÁSOK ELSZÁMOLÁSA (Gáts András) Beruházások elszámolása és ellenőrzése Uniós projektek előkészítésének szakmai szabályai és gyakorlata Építőipari fedezetkezelés Kamarai díjszámítás - ajánlott ? (Dulácska Zsolt) - Magyar díjszabások rövid történeti áttekintése. - MÉK és MMK dijszabás összehasonlítása - MÉK dijszabás szolgáltatási rendszere - Díjalapérték és időráfordítás alapú - Építési költségbecslési segédlet (ÉTK) - Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói GVH és a szakmai szövetségek, kamarák ÉTV - 2012. ápr.-i módosítási javaslat Mennyiért tervezünk? - felmérés kamarai "feketelista", mediáció, követeléskezelés - HOAI 2009, VOB-B rövid ismertetése SZABÁNY és MINŐSÉGÜGYI ISMERETEK (Dr. Szakács György és Fáy Piros) Szabványok és műszaki specifikációk CE megfelelőségi jelölés értelmezése Harmonizált szabványok Európai és nemzetközi szabványok közötti kapcsolatok Építési termékek műszaki követelményei Az építési termékek megfelelősége Teljesítménynyilatkozat – megfelelőség igazolása Az Építési Termék Rendelet (CPR) és a teljesítménynyilatkozat TELEPÜLÉSRENDEZÉS Dr. Hajnóczi Péter Új eljárások és feladatkörök a településrendezésben: A településfejlesztés és a településrendezés összefüggései A településfejlesztés új elemei és pontosításai: • A településfejlesztési koncepció részletes tartalmi elemei • Az integrált településfejlesztési koncepció előírásai A településrendezés körében meghatározott új eljárások: • Telepítési tanulmányterv és beépítési terv Településrendezési sajátos jogintézmények: • Településképi véleményezési eljárás • Településképi bejelentési eljárás • Településképi kötelezés • közterület-alakítás A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának új eljárási szabályai • A partnerségi egyeztetés • A településfejlesztési koncepció elfogadásának szabályai • Az integrált településfejlesztési koncepció elfogadásának szabályai • A településrendezési eszközök elfogadásának szabályai: o A teljes eljárás o Az egyszerűsített eljárás o A tárgyalásos eljárás Dr. Bodnár Zsolt Az elektronikus építési napló alkalmazás bemutatása • a szabályozás fő elemeinek ismertetése, • az e-napló alkalmazással kapcsolatos alapvetések, o az alkalmazásban használt fogalmak és eszközök bemutatása, • az e-napló alkalmazás használatának előfeltételei, • az e-napló felépítése, részei, mellékletei, • az e-naplóban felvehető szerepkörök, • az e-napló készenlétbe helyezése, megnyitása, • az e-napló vezetésének módja, bejegyzési, betekintési jogosultság gyakorlása, • az e-napló vezetésének átvállalása, az átvállaláshoz kapcsolódó szabályok, • a mellékletek csatolása, • az e-napló jelzései, • az e-napló lezárása, készenlétének megszüntetése, • az e-napló fejlesztésének irányai Az elektronikus építési napló gyakorlati oldala • az e-napló éles verzió helyének bemutatása (OÉNY), • tájékoztatás az e-napló alkalmazás jelenlegi állapotáról, eléréséről és a BM e-napló oktatásáról • belépés ügyfélkapus jelszóval, o szerepkör lehetőségek ismertetése, • felület bemutatása, • fejléc, (üzenetek, súgó, NÜJ), • menüsor, menüpontok, fülek, feliratok, • saját adatok megadása, személyes profil, kamarai adatok, képviselt cégek, • e-napló készenlétbe helyezése, visszaigazolás, • „A” fővállalkozói napló készenlétbe helyezése, visszaigazolás, o fővállalkozói (A) szerepkör rögzítése, o FMV szerepkör rögzítése, visszaigazolás, • alvállalkozói napló készenlétbe helyezése, visszaigazolás, o alvállalkozói szerepkör rögzítése, visszaigazolás, • „B” fővállalkozói napló készenlétbe helyezése, visszaigazolás, o fővállalkozói (B) szerepkör rögzítése, o FMV szerepkör rögzítése, visszaigazolás, • munkaterület átadás, visszaigazolás, o eseti bejegyzés a munkaterület átadásáról, • online napi jelentés, • online eseti bejegyzés, fénykép feltöltés, • offline napi jelentés, napi jelentés feltöltése, o ÁNYK napi jelentés • offline eseti bejegyzés, eseti bejegyzés feltöltése, fénykép feltöltés, o ÁNYK eseti bejegyzés • mellékletek bemutatása, használata, o tervnapló, o teljesítésigazolási napló, teljesítésigazolás, o hatósági napló, • napló lezárás2013-09-13, 2013-09-13Nyíregyháza, Nyíregyháza1 pont 4 tanóránként
2020/180Somogy Megyei Építész KamaraKörnyezettudatos lakóház és gazdaság létrehozása a XXI. századba  Környezettudatos lakóház és gazdaság létrehozása a XXI. században - ökologikus szemléletű, solár dinamikus lakóház és tanya tervezésének és építésének bemutatása- Öko - építészet tervezői és építési gyakorlatát bemutató 2020. október 2-4.-ei szakmai programunkra Az előadások helyszíne: Bárdudvarnok – Bánya, Panoráma Panzió Épületlátogatás helyszíne: Bárdudvarnok – Olajhegy Páli Jánosék tanyája (A helyszínek beazonosításához térképet mellékelünk) Program: 2020. október 2. péntek Helyszín: Bárdudvarnok - Bánya, Panoráma panzió 16 00 –tól Megérkezés, regisztráció 17 00 Bánkuti Melitta a Somogy Megyei Építész Kamara elnöke fogadja a résztvevőket, majd Bárdudvarnok és a Zselic településeinek szerkezetét, az elmúlt 30 év fejlődését mutatja be. 1730 Hogyan lehet településrendezési eszközökkel alkalmassá tenni egy térséget ökologikus szemlétű lakókörnyezet kialakításának befogadására. Előadó: Bánkuti Melitta a település egykori főépítésze 18 30 Vacsora 19 00 Passzívház és solár- dinamikus ház tervezési elveinek hasonlóságai és különbözőségei. Előadó: Balázs Gábor építész, minősített passzívház tervező, Páli Jánosék háza tervezésénél szaktanácsadó. 2020. október 3. szombat 8 30 Megérkezés, regisztráció - Helyszín: Bárdudvarnok - Bánya, Panoráma panzió 9 30 Páli János építtető, gépészmérnök beavatja a hallgatóságot, hogy miért akart/akartak környezettudatos, kis fenntartású, organikus anyagokból készülő, Solar Dynamikus aktív házat építeni. Mik voltak a terület vásárlásával, házuk tervezésével, építésével, majdani használatával kapcsolatos előzetes elképzeléseik, céljaik, és hogyan tudtak ebbe az irányba haladni. - Helyszín: Bárdudvarnok - Bánya, Panoráma panzió 10 00 Környezettudatos napház tervezési módszeri, tapasztalatai 1. Előadó: Medgyasszay Péter Phd, Belső Udvar Építész, Kutató és Szakértő Iroda, ügyvezetője, BME Klímaváltozás és Épületenergetikai Kutatócsoport (ÉMKÉK) megbízott kutatója, a Környezettudatos Építők Szervezete (KÖRÉPÍTŐK) elnökségi tagja 11 00 Az épülő félben lévő lakóház és tanya együttesének látogatás, környezettudatos technológiák gyakorlati ismertetése. Szalmabála falu, üveghab padló hőszigetelésű, forrómeszes padlózatú, környezettudatosan tervezett technológiák. Helyszín: Bárdudvarnok, Olajhegy, Páli Jánosék tanyáján. Az ismertetést a tulajdonos- építtetők és a tervezők – Dr. Medgyasszay Péter, Hegedűs Zsolt - tartják. 13 00 Visszautazás Bányára a Panoráma panzióba Közös ebéd 15 00 Környezettudatos napház tervezési módszeri, tapasztalatai 2. Előadó: Medgyasszay Péter Phd, Belső Udvar Építész, Kutató és Szakértő Iroda, ügyvezetője, BME Klímaváltozás és Épületenergetikai Kutatócsoport (ÉMKÉK) megbízott kutatója, a Környezettudatos Építők Szervezete (KÖRÉPÍTŐK) elnökségi tagja 16 30 Ismert napházak a világban, aktív és passzív napház rendszerek gépészeti rendszerei. Solar dynamic active house, mint saját fejlesztésű és számítású rendszer komplex összehasonlítása a passzív házak követelményrendszerével. Építés alatt álló napház fűtési, szellőzési, nyílászáró rendszere, meleg burkolata. Előadó: Páli János gépészmérnök 17 00 33 év építész tervezői gyakorlattal hogy dolgozik egy öko- építész? Amiről talán nem is hallottál, pedig fontos volna … Az előadás első része Előadó: Hegedűs Zsolt öko építész tart előadást 18 00 33 év építész tervezői gyakorlattal hogy dolgozik egy öko- építész? Amiről talán nem is hallottál, pedig fontos volna … Az előadás második része Előadó: Hegedűs Zsolt öko építész tart előadást 19 00 Kerekasztal beszélgetés a felkért előadókkal, és a résztvevőkkel. Téma: XXI. századi fenntartható, környezettudatos, ökologikus házak és környezet tervezésének, építésének, fenntartásának helyzete, lehetőségei, jogszabályi környezete, ökológiai lábnyoma, és mindezek gondolati, szellemi háttere. A kerekasztal beszélgetés moderátora: Bánkuti Melitta SMÉK elnöke 2020. október 4. Vasárnap Helyszín: Bárdudvarnok – Bánya. Panoráma Panzió 10 00 Azonosságok és különbségek a bemutatása Páli Jánosék solár dinamikus és saját – Kaposváron épülő – passzív házuk tervezésének és építésének tapasztalatai kapcsán. A munkamegbeszélést tartja: Balázs Gábor építész – minősített passzívház tervező. 11 00 Kerekasztal beszélgetés folytatása a felkért előadókkal, és a résztvevőkkel. Téma: XXI. századi fenntartható, környezettudatos, ökologikus házak és környezet tervezésének, építésének, fenntartásának helyzete, lehetőségei, jogszabályi környezete, ökológiai lábnyoma, és mindezek gondolati, szellemi háttere. A kerekasztal beszélgetés moderátora: Bánkuti Melitta SMÉK elnöke 12 00 A konferencia összefoglalása, zárása. Bánkuti Melitta SMÉK elnöke. 13 00 Ebéd 14 00 Fakultatív program: Bárdudvarnok és térsége épített és természeti környezetének megtekintése. – Bárdudvarnok- Bányai lakóházak, Bárdudvarnoki faluház, óvoda, orvosi rendelő, Kassai völgy /Kassai Lajos lovas íjász területe/, vályogházak, lakóházak, buszmegállók, a Petörkei tó és környékének beépítése, területrendezése - A fakultatív programot Balázs Gábor SMÉK elnökségi tagja és Bánkuti Melitta SMÉK elnöke vezetik. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A titkarsag@smek.hu címen lehet jelentkezni. Tisztelettel: Bánkuti Melitta a SMÉK Elnöke A helyszínek elérhetőségei: Bárdudvarnok- Bánya, Panoráma Panzió elérhetősége: Bárdudvarnok – Olajhegy, Páli Jánosék tanyája A programra való felkészüléshez összegyűjtöttünk egy-két anyagot, melyet ajánlunk mindenki figyelmébe: Dr. Medgyasszay Péter PhD, MBA A Belső Udvar Építész Kutató és Szakértő Iroda ügyvezetője, a BME oktatója A Belső Udvar Iroda építészeti tervezési tevékenysége során törekszik a környezettudatos és egészséges tervezési elvek minél nagyobb fokú érvényesítésére. Az épületek építészeti, formai kialakításakor a környező táji és épített környezettel való illeszkedést fontosnak tartja, és tartózkodik a túlzott formai burjánzástól. Az épületek anyaghasználata során törekszik környezetbarát, valamint az épület lakóinak, és az épület építőinek egészségére nem ártalmas építőanyagok használatára. A gépészeti rendszerek kialakításakor a szelíd technológiák iránya mentén, a teljes életciklus alatti környezetterhelés csökkentésére, és a lakókra legelőnyösebb rendszerek betervezésére törekszik. Élettani és ökológiai előnyei miatt kifejezetten előnyben részesíti a többrétegű vályogszerkezetek alkalmazását. Sokszínű munkásságának bemutatásához mellékelünk linket: https://belsoudvar.hu/referenciak/ Hegedűs Zsolt öko-építész, az első magyar hibridautó fejlesztőjének bemutatásához egy-kettő anyag: Megépült lakóházainak részletei az alábbi linken láthatóak: http://eloepiteszet.hu/hu/epuletek/epiteszek/egyesulesen-kivuli-epiteszek/hegedus-zsolt Munkásságáról készült több rövidfilm is – az első film az építészetről a második az autófejlesztésről szól: https://www.youtube.com/watch?v=dK0bKA1b9XM Az építész fórumon megjelent cikk itt található: https://epiteszforum.hu/hegedus-zsolt-epitesz-az-elso-magyar-hibridauto-fejlesztoje2020-10-02, 2020-10-03, 2020-10-04Bárdudvarnok, Bárdudvarnok, Bárdudvarnok1.nap:1 pont, 2.nap:2pont, 3.nap:1pont
2012/207Somogy Megyei Építész KamaraSomogy Somogy Megyei Építészkamarai Szakmai nap 2012. június 1  Somogy Somogy Megyei Építészkamarai Szakmai nap 2012. június 1. 7:45 Gyülekezés az OBI előtti parkolónál, regisztrálás 8:00 Indulás 9:00 Pálmajor Cigány katolikus templom megnézése / rövid program, nagyon egyszerű az épület / 9:30 Böhönye Egészségház és iskola együttes megtekintése, a helyiek segítségével. A Polgármester Úr fogad minket. 10:45 Segesd Múzeum látogatás, mely egy műemléki magtár épületben lett kialakítva /Ide kell valamennyi belépő/ 11:30 Nagyatád Érkezés az Aranykakas étterem parkolójába kb. 11: 30 (Baross G. utca12) majd séta a városközpontban, a helyiek vezetésével. Fogad minket a Polgármester úr, velünk lesz Svégel Gábor, Szakonyi László és Bagó László is. 1. Központi temető ravatalozó B - szertartás függvényében (tervező: Mohay Gábor) 2. Vásártér 3. Sportcsarnok (tervező: Domokos Béla) 4. Sétány 5. Torma üzletház (tervező: Paksi András) 6. Széchenyi tér 24 lakóház (tervező: Dévényi Sándor) 7. Széchenyi tér 16-17 szociális bérlakás (tervező: Domokos Béla) Széchenyi tér, park térburkolat (tervező: Lőrincz Ferenc +) 8. Gyógyfürdő (felújítást tervezte: Domokos Béla) Fontana Hotel (Szakonyi László) 9. Posta (tervező: Boa Árpád) 10. Bárdos Lajos Általános Iskola B (tervező: Boa Árpád) 11. József Attila Kollégium (tervező: Müller Mária) 12. Ady Endre Gimnázium B (tervező: Szakonyi László) 13. Aranykakas étterem B (tervező: Szakonyi László) – ebéd 14. Uszoda B (tervező: Boa Árpád) busz 15. Látogató központ – szoborpark B (tervező: Dévényi Sándor) busz 16. Bodvicai katolikus templom (tervező: Domokos Béla) busz A program egy része csak séta keretében történő „nézegetés”, ezért a valóságban nem fog ennyire sűrűnek tűnni. • „B” jelzés a belső tér megtekintését jelzi 17:30 - 18:00 Érkezés Kisbajomba. A Polgármester Úr és Szakonyi László fogad és kísér minket. Séta a faluban. A környezetrendezést, a köztéri elemeket, a műemléki templomot, az erdei iskolát, a sportöltözőt, a hivatalt, lakóházakat nézünk meg. Lesz lehetőség sétakocsikázásra, és itt lesz a vacsora is. 20:30 – 21:00 Indulás vissza Kaposvárra.2012-06-01, 2012-06-01, 2012-06-01Kaposvár Pálmajor, Böhönye, Segesd, Nagyatád, Kisbajom, Kaposvár  Kaposvár Pálmajor, Böhönye, Segesd, Nagyatád, Kisbajom, Kaposvár Pálmajor, Böhönye, Segesd, Nagyatád, Kisbajom, Kaposvár Pálmajor, Böhönye, Segesd, Nagyatád, Kisbajom2 pont
2013/193Somogy Megyei Építész KamaraSomogy Megyei Építész Kamara Szakmai nap, cukorgyár látogatás,   Somogy Megyei Építész Kamara Szakmai nap, cukorgyár látogatás, Cukorgyár látogatása Időpont: 2013. június 13.-án (csütörtökön) 12,00 órától kb. 18,00 óráig Program: 12.00 – 12.15 Gyülekezés, regisztráció 12.15 – 14.45 Kaposvári Cukorgyár 60.000 tonna cukor befogadására alkalmas vasbeton gömbhéj szerkezetű siló építése Előadók: - Ifj. Lőrincz Ferenc építésztervező, Arker’s Kft. Kaposvár - Mr. Jordan Evans projektmérnök DOME Technology Hungary Kft. - Szabadkai Zsombor felelős műszaki vezető DOME Technology Hungary Kft. - Tóth Tamás projektigazgató, STRABAG Kft - Fábián Attila projektmérnök, Magyar Cukor Zrt. - Kulcsár Géza okleveles gépészmérnök, Magyar Cukor Zrt. 14.45 – 15.30 A gömbsiló helyszíni megtekintése Előadók: - Mr. Jordan Evans projektmérnök DOME Technology Hungary Kft - Szabadkai Zsombor felelős műszaki vezető DOME Technology Hungary Kft. - Fábián Attila projektmérnök, Magyar Cukor Zrt. - Kulcsár Géza okleveles gépészmérnök, Magyar Cukor Zrt. 15.30 – 16.15 Konzultáció. Az előadással és a látogatással kapcsolatos kérdések, vélemények 16.15 – 16.30 SZÜNET 16.30 – 17.15 Biogáz üzem építésével, működésével kapcsolatos előadás Előadó: - Dr. Szendeffy Judit vegyészmérnök, Biogáz Fejlesztő Kft. Kaposvár ügyvezető 17.15 – 18.00 Biogáz üzem megtekintése, konzultáció, a látogatás során felmerülő kérdések megválaszolása Előadó: - Dr. Szendeffy Judit vegyészmérnök, Biogáz Fejlesztő Kft. Kaposvár, ügyvezető - Lucz Géza okl. gépészmérnök, Lucz Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője2013-06-13, 2013-06-13, 2013-06-13Kaposvár Kaposvár Cukorgyár, Kaposvár Kaposvár Cukorgyár, Kaposv  Kaposvár Kaposvár Cukorgyár, Kaposvár Kaposvár Cukorgyár, Kaposvár Kaposvár Cukorgyár1,5 pont
2013/250Somogy Megyei Építész KamaraElektronikus építési napló vezetése elméleti SKIK-SMÉK-SMMK köz  Elektronikus építési napló vezetése elméleti SKIK-SMÉK-SMMK közös szakmai program Időpont: 2013. szeptember 11-19. (5 alkalom) 9,00 órától - 15,00 óráig Program: 9,00 – 9,30 Regisztráció 9,30 – 10,15 Az elektronikus építési napló jogszabályi hátterének ismertetése Előadók: Boa Árpád okleveles építész, építőmérnök, tervező SMMK Polgár Tibor okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Virányi Zoltán okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Száraz Ferenc villamosmérnök, tervező SMMK Szalóczy László okleveles építőmérnök, tervező SMMK 10,15 – 11,00 Fontos tudnivalók az elektronikus építési napló vezetéséről, elméleti ismertetés Előadók: Boa Árpád okleveles építész, építőmérnök, tervező SMMK Polgár Tibor okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Virányi Zoltán okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Száraz Ferenc villamosmérnök, tervező SMMK Szalóczy László okleveles építőmérnök, tervező SMMK 11,00 – 11,15 SZÜNET 11,15 – 12,45 Az elektronikus építési napló vezetésének alkalmazással kapcsolatban felmerülő kérdések, hozzászólások (elméletben és kivetítőn) Előadók: Boa Árpád okleveles építész, építőmérnök, tervező SMMK Polgár Tibor okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Virányi Zoltán okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Száraz Ferenc villamosmérnök, tervező SMMK Szalóczy László okleveles építőmérnök, tervező SMMK 12,45 - 13,30 EBÉDSZÜNET 13,30 – 15,00 Az elektronikus építési napló vezetésének alkalmazása Előadók: Boa Árpád okleveles építész, építőmérnök, tervező SMMK Polgár Tibor okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Virányi Zoltán okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Száraz Ferenc villamosmérnök, tervező SMMK Szalóczy László okleveles építőmérnök, tervező SMMK2013-09-11, 2013-09-11, 2013-09-11Kaposvár 7400 Kaposvár Anna u. 6., Kaposvár 7400 Kaposvár Anna u  Kaposvár 7400 Kaposvár Anna u. 6., Kaposvár 7400 Kaposvár Anna u. 6., Kaposvár 7400 Kaposvár Anna u. 6.1,5 pont
2013/251Somogy Megyei Építész KamaraElektronikus építési napló vezetése gyakorlati SKIK-SMÉK-SMMK k  Elektronikus építési napló vezetése gyakorlati SKIK-SMÉK-SMMK közös szakmai program Időpont: 2013. szeptember 11-19. (5 alkalom) 9,00 órától - 15,00 óráig Program: 9,00 – 9,30 Regisztráció 9,30 – 10,15 Az elektronikus építési napló jogszabályi hátterének ismertetése Előadók: Boa Árpád okleveles építész, építőmérnök, tervező SMMK Polgár Tibor okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Virányi Zoltán okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Száraz Ferenc villamosmérnök, tervező SMMK Szalóczy László okleveles építőmérnök, tervező SMMK 10,15 – 11,00 Fontos tudnivalók az elektronikus építési napló vezetéséről, elméleti ismertetés Előadók: Boa Árpád okleveles építész, építőmérnök, tervező SMMK Polgár Tibor okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Virányi Zoltán okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Száraz Ferenc villamosmérnök, tervező SMMK Szalóczy László okleveles építőmérnök, tervező SMMK 11,00 – 11,15 SZÜNET 11,15 – 12,45 Az elektronikus építési napló vezetésének alkalmazása számítógép használatával (kiscsoportokban) Előadók: Boa Árpád okleveles építész, építőmérnök, tervező SMMK Polgár Tibor okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Virányi Zoltán okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Száraz Ferenc villamosmérnök, tervező SMMK Szalóczy László okleveles építőmérnök, tervező SMMK 12,45 - 13,30 EBÉDSZÜNET 13,30 – 15,00 Az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatban felmerülő kérdések, hozzászólások (számítógép használatával, kiscsoportokban) Előadók: Boa Árpád okleveles építész, építőmérnök, tervező SMMK Polgár Tibor okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Virányi Zoltán okleveles építészmérnök, tervező SMÉK Száraz Ferenc villamosmérnök, tervező SMMK Szalóczy László okleveles építőmérnök, tervező SMMK2013-09-11, 2013-09-11, 2013-09-11Kaposvár 7400 Kaposvár Anna u. 6., Kaposvár 7400 Kaposvár Anna u  Kaposvár 7400 Kaposvár Anna u. 6., Kaposvár 7400 Kaposvár Anna u. 6., Kaposvár 7400 Kaposvár Anna u. 6.3 pont
2013/252Somogy Megyei Építész KamaraSMÉK Szakmai kirándulás 2013. szeptember 13. péntek Utazás a  SMÉK Szakmai kirándulás 2013. szeptember 13. péntek Utazás autóbusszal, indulás Kaposvárról 7:00 Szántód, komp 8:40 Tihany: 9-11h Nyaraló (Mikó László, 2011) – bemutatja Ripszám János Apátság Porta Pacis (Czigány Tamás, 2012) - bemutatja Csizmazia Bulcsú, intézményvezető Apátság templom, altemplom, kvadratúra - bemutatja Csizmazia Bulcsú, intézményvezető Szent Kristóf vendégház (Kóris János) - bemutatja Csizmazia Bulcsú, intézményvezető Levendula-ház (Koller József 2011) (Nyitva10-17h) – bemutatja Ripszám János Művésztelep (Ferencz István, 1998) – bemutatja Ripszám János Ravatalozó (Kaszás Károly 1978) Hajóállomás átépítése (Pápay György, 2013) – bemutatja a tervező Balatonfüred: (András István főépítésszel) 11:30 – 15h Tesco Marina Center (Sebestyén Imre, Várhidi Tamás, Égető Sándor, Heusz György, 2011) Penny áruház (Ripszám János, 2007) Balaton Konferencia Központ (Pór Péter - Ripszám János 2005) –bemutatják a tervezők és Májer Tamás igazgató Belvárosi lakó-és üzletház (Major György, 2013) Szolgáltató ház (Lantay Attila – Miha Emőke, 2006) Hajóállomás (Kapitány József, 2003) – bemutatja Ripszám János Zákonyi sétány – Óváros - Kórház tér – Kiserdő (Wallner Krisztina - Herczeg Ágnes 2008) BKV Yacht Klub (Répás Ferenc, 2007) Hotel Silver (Pór P. - Ripszám J. 2007)- bemutatják a tervezők Balaton Yacht Klub (Kertész András, 2007) Kisfaludy üzletház és galéria (Kóris János, 2009) Anna Grand Hotel (Rosta S. Csaba 2008) Eszterházy strand pavilonsor (Farkasdy Zoltán - felújítás Horváth Gábor,2006) Eszterházy strand bejárati épület (Dobó J. 2005) Kisfaludy strand (2012) Alsóörs: 15:30 CV ház (Steinhuber – Miltényi M. 2010) - opció az idő függvényében Balatonakarattya: Nyaraló (Bulcsú T. - Fortvingler É. 2010) - opció az idő függvényében Siófok: 16-18h Fő tér (Lőrincz Ferenc. 2012) – bemutatja a tervező Víztorony (Pápay György 2011) – bemutatja a tervező KVV Irodaház (Pápay György, 2012) – bemutatja a tervező Könyvtár (Kokas Ignác 2011) – bemutatja dr. Kovács Emőke igazgató Szabadtéri színpad (Ruttkay Gyula – Pór P.-Ripszám J.- Hideg N.-Balogh A. 2010) – bemutatják a tervezők Meteorológia (Molnár Péter –Ripszám János. 2008) – bemutatja Ripszám János Vacsora: Hintaló étterem 18:30- 20:00 Utazás busszal Kaposvárra, érkezés 21:30 körül2013-09-13, 2013-09-13, 2013-09-13Kaposvár Kaposvár, Szántód, Tihany, Balatonfüred, Alsóörs, Balat  Kaposvár Kaposvár, Szántód, Tihany, Balatonfüred, Alsóörs, Balatonakarattya, Siófok, Kaposvár Kaposvár, Szántód, Tihany, Balatonfüred, Alsóörs, Balatonakarattya, Siófok, Kaposvár Kaposvár, Szántód, Tihany, Balatonfüred, Alsóörs, Balatonakarattya, Siófok1,5 pont
2013/415Somogy Megyei Építész KamaraÖrökségünk Somogyországban - Épített örökségünk jövője - bev  Örökségünk Somogyországban - Épített örökségünk jövője - bevezető, megnyitó - helyi védelem helyzete Somogyban - előadás - örökségvédelem helyzete - előadás - vidék helyzete, helyi értékvédelem, népi építészet sajátosságai - előadás - Tokaj-Hegyaljai házak fejlesztése - előadás - dr. L. Szabó Tünde és Lőrincz Ferenc szellemi hagyatéka - előadás2014-01-07, 2014-01-07, 2014-01-07Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár1 pont
2014/127Somogy Megyei Építész KamaraAz építészeti szakmagyakorlás megváltozott szabályai - Előadó: D  Az építészeti szakmagyakorlás megváltozott szabályai - Előadó: Dr. Gáts Andrea Tervezői felelősség az új Ptk. tükrében - Előadó: Dr. Gáts Andrea Az építész kamara tagjai érintő új szabályzatok életbe lépése - Előadó: Dr. Hajnóczi Péter Az újjáalakult MÉK elnökség munkájáról, a szakmagyakorlók aktuális kérdéseiről - Előadó: Dr. Hajnóczi Péter Stadion - a közösséget alkotó egyénnek címmel Bordás Péter felelős tervező a debreceni Nagyerdei Stadion tervezési munkáinak vetített képes előadása2014-05-26, 2014-05-26, 2014-05-26Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 2., Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky u  Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 2., Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 2., Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 2.1,5 pont

3486 rekord, 349 oldalon

 |<   <   300  301  302  303  304  305  306  307  308  309   >   >| 


© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft