Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Magyar Építész Kamara (székhely: 1088 Budapest, Ötpacsirta u 2., adószáma: 18158184-2-42, továbbiakban: Szolgáltató) a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által üzemeltetett http://otir.mek.hu weboldalon keresztül történik.

1.2 A http://otir.mek.hu weboldalon elérhető Online Továbbképzési Információs Rendszerben (OTIR) a megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3 A szolgáltatást az jogosult igénybe venni, aki sikeresen regisztrál és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4 Ügyfélszolgálat:
Magyar Építész Kamara
Fővárosi Törvényszék bejegyzés: 60 400/1997 - 1997.09.24.
Székhelye: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Adószáma: 18158184-2-42
MÉK Titkárság ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 12.00 – 15.00 között
Telefon: +36 1 318 23 77, +36 1 318 2944
Mobil: + 36 304 730 316
E-mail: tovabbkepzes@mek.hu

2. Regisztráció

2.1 A kezdőlapon található regisztráció menüpont alatt lévő online regisztrációs adatlap kitöltésével és elküldésével kerülhet sor regisztrációra. Egy email címhez csak egy regisztráció tartozhat.

2.2 A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmi nemű felelősség nem terheli. A hibásan rögzített adatok módosítására az Online Továbbképzési Információs Rendszerbe belépve van lehetőség az Adminisztráció / Saját adatok kezelése menüpontban. Amennyiben a regisztráció során megadott email cím hibás, kérjük írásban keresse meg az Ügyfélszolgálatot.

3. Megrendelés

3.1 A http://otir.mek.hu weboldalon az Online Továbbképzési Információs Rendszeren (OTIR) keresztül a szakmai továbbképzések elbírálására vonatkozó pályázatokat, egyéni pontérték megállapításra vonatkozó kérelmeket lehet benyújtani, a felületen keresztül történik a bírálat, a bírálat során megállapított pontérték rögzítése és a pályázó, kérelmező értesítése is. A pályázat, kérelem benyújtásával történik a szolgáltatás, azaz a továbbképzési bírálat megrendelése. A vásárolt szolgáltatás tulajdonságait és a szolgáltatásra vonatkozó további feltételeket az Információ menüpontból lehet részletesen megismerni. Amennyiben a megrendelés előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási időben készséggel áll rendelkezésre (elérhetősége az 1.4 pontban).

3.2 Az Ügyfél a pályázat, kérelem beküldésével kijelenti, hogy a szolgáltatást megrendeli, jelen ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3 A http://otir.mek.hu weboldalon megrendelhető szolgáltatás vételára (továbbképzési elbírálási díj) a MÉK éves díjtáblázatában meghatározott összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A szolgáltatáshoz nem tartozik szállítás, így azt nem terheli szállítási költség.

3.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás árának változtatására azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

3.5 Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, így a szolgáltatás biztosítása, csak ezt követően lehetséges, így ezt kérjük figyelembe venni a szolgáltatás érvényesítésének időpontja tekintetében.

3.6 A megrendelést csak sikeres pályázat, kérelem beküldése esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha az Ügyfél a szolgáltatás megrendeléséhez (a továbbképzési pályázat, kérelem elbírálásához) szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte, a hiánypótlást teljesítette továbbá a szolgáltatás díját rendezte. A hibás adatok miatti téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót, továbbá a rendszert üzemeltetőket felelősség nem terheli, a hibás adatokból adódó költségeket az Ügyfélnek kell megtérítenie.

3.7 A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére azt elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Amennyiben a vásárlás visszaigazolása online bankkártyás fizetés esetén a fizetést követő 48 órán belül, banki átutalás esetén 8 napon belül nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

4. Szolgáltatási és fizetési feltételek

4.1 A szolgáltatás és a fizetés a pályázatban megjelölt szakmai továbbképzés időpontjaira és helyszíneire vonatkozik, más időpontra nem érvényesíthető. Elmaradt, továbbá a bírálat során 0 továbbképzési pontra értékelt szakmai továbbképzés esetében a továbbképzési elbírálási díj nem visszatérítendő.

4.2 A megrendelés, fizetés, valamint a szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával felhasználásával kapcsolatban a weboldalon közölteknél többi információra, segítségre van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, amelynek adatait az 1.4 pontban találja.

4.3 Elektronikus számla befogadásával kapcsolatban az Ügyfél kijelenti, hogy részéről ennek befogadásának nincs akadálya. Amennyiben az ÁSZF elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt az Ügyfél írásban jelzi a Szolgáltató felé, a Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

4.4 A fizetést követően, az elektronikus számlát automatikusan továbbítjuk az Ügyfél regisztrációkor megadott e-mail címére. A számla elérhető a rendszeren belül is a megrendelet szolgáltatáshoz kapcsolódó pályázat adminisztrációs felületén. Az elektronikus számlát a regisztrációkor megadott adatok alapján állítjuk ki, külön számlázási adatok megadására nincs lehetőség.

4.5 A szolgáltatás fizethető:

- a pályázat benyújtásával egy időben online bankkártyás fizetéssel vagy

- előre történő banki utalással, amelynek igazolását pdf formátumban kell a pályázathoz benyújtani.

5. Garancia

5.1 A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a pályázat, kérelem hiánytalanul benyújtásra kerül ill. az előírt hiánypótlás megtörténik, továbbá a szolgáltatási díj kifizetésre kerül a szolgáltatást (továbbképzés, kérelem elbírálása) biztosítja az általános információkban is részletezett feltételekkel: az elbírálására minden hónap 1. és 10. napja között kerül sor, ettől eltérő időpontban külön kérelemre sem, továbbá a nyári és a téli ügyviteli szünet alatt nincs elbírálás.

5.2 Amennyiben a bírálatra a Szolgáltató hibájából nem kerül sor, úgy a szolgáltatás díját visszatéríti az Ügyfélnek.

5.3 Nem téríthető vissza a szolgáltatási díj vis maior esetén, vagy a Szolgáltatónak fel nem róható okok miatt.

6. Egyebek

6.1 Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.2 A weboldalon való regisztráció, jelentkezés és vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.3 Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, az Ügyfelek egyedi értesítése nélkül.

6.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a szerződő felek a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság joghatóságát kötik ki.