Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a https://otir.mek.hu weboldal látogatói és felhasználói számára


A Magyar Építész Kamara (MÉK) az építészeti tevékenység jogszerűségének érdekében ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt közigazgatási feladatokat, továbbá a tevékenység szakmai színvonalának elősegítése érdekében további szakmai segítséget, szolgáltatásokat nyújt.


A https://otir.mek.hu a MÉK Online Továbbképzési Információs Rendszere (OTIR), amelynek elsődleges célja, hogy a szakmai továbbképzést szervezők, továbbá az un. önképzés keretében elvégzett szakmai továbbképzésen részt vett szakmagyakorlók elektronikus úton adhassák be a továbbképzési pontérték elbírálására vonatkozó pályázatukat ill. kérelmüket. A benyújtott pályázatokat, kérelmeket a MÉK Továbbképzési szakértői testülete havi rendszerességgel bírálja el, a bírálat teljes folyamata (esetleges hiánypótlás, a döntés közlése stb.) a rendszeren keresztül történik.

Másodlagos célja, hogy az elbírált szakmai továbbképzések, az azok részletes programja, a vonatkozó kapcsolattartási adatok (jelentkezési információk) a szakmagyakorlók és az érdeklődők számára bármikor naprakészen elérhetőek, követhetőek és kereshetőek legyenek.

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaira.

A MÉK teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A kezelt adatokat harmadik félnek nem továbbítja. Adattovábbítás kizárólag az adatfeldolgozó felé történik, aki a honlap üzemeltetését és a hírlevél kiküldését végzi.

 

Az adatkezelő, szolgáltató elérhetőségei
Név: Magyar Építész Kamara

Székhely: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

Levelezési cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

E-mail: mek@mek.hu

Telefon: 06 1 3182944

Adószám: 18158184-2-42

Fővárosi cégbírósági bejegyzés: 60400/1997-1997.09.24.

Weboldal megnevezése, címe: https://otir.mek.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://otir.mek.hu/


Az adatfeldolgozó elérhetőségei
Tárhelyszolgáltatás, honlapszerkesztés
Név: IT Kraft Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bodrogi utca 48/1
Telefon: 06 20 5452021
E-mail: itkraft@simonszoft.com

 

Az adatkezelés elvei

A MÉK kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbi elvekre:

1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti.

3. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű.

4. A személyes adatokat pontosan és naprakészen tartjuk. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük.

5. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

6. A személyes adatok kezelését olyan módon végezi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

7. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazza.

 

OTIR rendszer

Az adatkezelés célja: a pályázók/szervezők által benyújtandó szakmai, továbbá a szakmagyakorlók által benyújtandó, önképzés keretében végzett egyéni továbbképzések bírálatának elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása és a már elbírált szakmai továbbképzések közzététele.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a segitseg@mek.hu címre küldött levéllel, amellyel egyidejűleg törlésre kerül a felhasználó fiók is. A levél tárgya kötelezően: OTIR felhasználói fiók törlése. A levélben meg kell adni a törlést kezdeményező nevét, regisztrációs email címét, telefonos elérhetőségét és minden, a regisztrációkor megadott adatot, amely a beazonosításhoz szükséges. A végleges törlést megelőzően telefonos adategyeztetés történik. A végleges törléssel az adatok, pályázatok, kérelmek és az ezekkel kapcsolatos iratok nem lesznek helyreállíthatóak.

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelésben érintettek köre: a https://otir.mek.hu felületen keresztül regisztrált személyek

A kezelt adatok köre: név, elsődleges e-mail cím, másodlagos email cím, cím

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlésére a hozzájárulás visszavonását követően kerül sor.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint munkatársaik.

Az érintettek jogai: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint rendelkezhet az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy:

1. bármikor visszavonja az adatkezelési hozzájárulását (ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét),

2. kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,

3. kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben a segitseg@mek.hu címre küldött levéllel (a levél tárgya kötelezően: Személyes adatok módosítása) vagy postai levélben az adatkezelő, szolgáltató levelezési címére küldött levélben a borítékon fel kell tüntetni: Személyes adatok módosítása

 

Sütik

Az adatkezelés célja: a weboldal látogatók számára a felhasználói élmény javítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy a böngészőjének biztonsági beállításában tudja visszavonni, valamint lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből (böngésző függő a pontos helye a funkciónak).

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlésére a hozzájárulás visszavonását követően kerül sor.

 

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatfeldolgozó, valamint munkatársaik.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k a felkeresett webhelyek által létrehozott fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják az online élményt. A cookie-k segítségével a webhelyek bejelentkezve tarthatják Önt, emlékeznek a webhelybeállításaira, és helyileg releváns tartalmakat biztosítanak.

 

Cookiek törlése

Mozilla Firefox böngésző esetén:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome böngésző esetén:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer böngésző esetén:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer


Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

 

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

 

Adatvédelem részletesen

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a MÉK-et, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL https://naih.hu

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''