OTIR

Utolsó módosítás: 2018-11-23 11:24:45

2018. nov. 16.

I.

A továbbképzést érintő


MÉK elnökségi határozatok és állásfoglalások;

MÉK Továbbképzési Szakértői Testület általános érvényű döntései:

Továbbképzési Szabályzat Függeléke

 


_____________________________________________________

MÉK Elnökség határozatai, szakmai állásfoglalásai :


Továbbképzési pályázatok elbírálási díja:

 

37/2018. (09.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

 

MÉK díjtáblázat 2018.

megállapította a MÉK 10/2018. (01.31.) sz. MÉK Elnökségi határozata,

módosította a MÉK 37/2018. (09.07.) sz. MÉK Elnökségi

 

1. MELLÉKLET

 

A továbbképzési pályázat elbírálási díja

 

Elbírálásidíj:

75.000Ft+ÁFAszolgáltatásidíjatkell fizetnia pályázónak:

-aszakmaitovábbképzésitémakörökbentartotttanfolyam,(vagysolyanrendezvény,amimeghaladjaa18órás,a továbbképzésszempontjábólérdemiitartamot,)valamint

-  az  előassorozat,  (ami  több  alkalommal,  egyssal  összefüggő,  egymásra  élő  téban  szervezett  olyan rendezvény,amelyelőreláthatóanegypályázatiadatlaponbírálhatóel)bírálatáért.

 

50.000Ft+ÁFAszolgáltatásidíjatkell fizetnia pályázónak:

-a szakmaitovábbképzésitémakörökbentartottlegfeljebb18óraidőtartamútovábbképzésirendezvénybírálatáért.

 

10.000Ft+ÁFAszolgáltatásidíjatkell fizetnia relmezőnek:

-azegyéni(manszemély)önképzésiteljesítésbírálatikérelméértolyan,aMÉKszakmagyakorlói számáraszervezettbelföldikonferencia,vagyszakmaielőadás,előadássorozatra vonatkozóan,amelyreaszervezőnemnyújtottbe továbbképzésipályázatot,ésaznem részea MÉKországosszakmaitovábbképzésirendszerének.

 

melybenaMÉKszakmagyakorlásijogosultságaihoztődőtematikaaprogramidőtartamának50%-átmeghaladja

 

Sikertelenpályázateseténazelbírásialapdíjvisszanemríthető.

Azelbírálásialapdíjmegfizetése,vagyamentességirelem,ill.annakigazolásanélkülbenyújtottpályázatota Továbbpzési Szakértői Testületkirja.

AzigazolásiadminisztrációsdíjmegnemfizetéseeseténazadottképzéstaTovábbképzésiszakértőitestülettörliaMÉK továbbképzésirendszeréből.

 

Mentességek:

Az itt felsorolt szolgáltatásait a MÉK térítésmentesen biztosítja:

- a területi építész kamarák,

- a területi és országos építész kamara szervei, valamint az általuk alapított szervezetek,

- a területi kamarák tagjai (amennyiben nincs tagdíj- vagy egyéb kamarai díjhátralékuk)

- a kamarai névjegyzéki nyilvántartási díjat külön névjegyzéken szereplő személyek

- a MÉSZ,

- a MUT,

- a Magyar Mérnöki Kamara, szervei és általa alapított szervezetek,

- a Magyar Tudományos Akadémia,

- a Magyar Művészeti Akadémia,

- oktatási intézmények (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára),

- egyesületek, alapítványok, és szakmai kollégiumok részére (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára), ha a bírálatra vonatkozó pályázatukat önállóan nyújtják be

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv.

 

A fent nem említett máss zemélyekkel ésszervezetekkel közös szervezés, vagy együttműködés esetén a bírálati díjat a kívül álló félnek meg kell fizetnie.

A továbbképzési elbírálási díj alóli egyedi mentességet a MÉK Elnökségénél indoklással egyedileg lehet relmezni.

 

Azelbírálásialapdíjmegfizetendő

 

a MÉK elkülönített számlájára:

Számlatulajdonos: MÉK

Bank: K&H Bank

Számlaszám: 10405004 – 49535656 – 53501050

 

zleményntrjükfeltüntetni:

- „TK elbírálási díj”;

- továbbképzés törzsszáma

 Valamint kérjük megadni:

- számlázási név, cím és adószám

 

 

_____________________________________________________

Továbbképzési időszak, töredék idő:

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi szakmai állásfoglalást hozta:

1/2008. (I.25.) sz. MÉK Elnökségi SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁS

A MÉK Elnöksége az Alapszabály 50.§ (3) bekezdés g.) pontja, a 59.§ (1) bekezdés, valamint a Továbbképzési Szabályzat 11. pont (3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:

Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006.(IV.28.) Korm. rendeletben meghatározott szabadon választható témakörökben a továbbképzési pontok számításának módja a következő: 

- Továbbképzési időszak öt év. A továbbképzés teljes időszaka alatt kell a szakmagyakorlónak az előírt legalább 20 pontot teljesítenie. Ez nem jelenti az évi 4 pont teljesítésének a kötelezettségét, hanem az öt év alatt bármikor teljesíthető.

- Töredék idő esetén, az időarányos számításkor a tervezési jogosultság meghosszabbításának időpontjáig minden befejezett naptári év után négy pontot, és minden megkezdett negyedév után egy pontot kell teljesíteni a továbbképzésben.

_____________________________________________________
 

 

 

"""" Magyar  Építész  Kamara

 Továbbképzési  Rendszer

 

 

 

 

 

MÉK Szakmai továbbképzési szabályzat

FÜGGELÉK

2018. 11. 16.

TARTALOMJEGYZÉK :

 1. A Függelékről2

2. A szakmai továbbképzések értékelési szempontjai2

 3. Önképzés keretében végzett továbbképzés pontértékei4

Továbbképzést tartó előadók pontszámai:4

Posztgraduális képzések, szakmérnöki képzések:4

Tervtanács („zsüri”) pontértéke:5

Tervpályázat, ötletpályázat pontértéke:6

Nyelvvizsga:6

Oktatási tevékenység_ 7

Mesteriskola, Vándoriskola_ 7

Doktorandusz képzés, tudományos fokozat:7

Tervezői szakmérnöki képzés_ 7

Műszaki ellenőri OKJ-s képzés_ 8

Továbbképzést újra megtartó tartó előadók, oktatók pontszámai:8

Távoktatás szakmai továbbképzési témakörökben:8

Főépítész vizsga, Építésügyi vizsga_ 9

Mentorálás, hallgatói szakmai gyakorlat – hallgató fogadása_ 9

MSC mesterképzés_ 10

Habilitált doktori (dr.habil.) cím_ 10

Kötelező továbbképzés ismételt elvégzése_ 10

 

4. Szakmai díjak és elismerések továbbképzési pont értékei10

20 pontos szakmai díjak_ 10

10 pontos szakmai díjak_ 11

8 pontos szakmai díjak_ 11

6 pontos szakmai díjak_ 11

4 pontos szakmai díjak_ 11

2 pontos szakmai díjak_ 12

 

1. A Függelékről

 

(1) Jelen Függelék a Magyar Építész Kamara (továbbiakban: MÉK) Küldöttgyűlése által elfogadott MÉK Szakmai Továbbképzési Szabályzat függeléke.

(2) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) végrehajtásával kapcsolatos, az országosan egységes gyakorlat kialakítása érdekében a MÉK illetékességébe tartozó, jogszabály által előírt kamarai szakmai továbbképzés értékelésének szempontjait jelen függelék állapítja meg.

 

2. A szakmai továbbképzések értékelési szempontjai

 

(1) Az értékelésekor a következő szempontokat kell alkalmazni:

a)               a tervezett képzés a kitűzött továbbképzési céloknak mennyire felel meg,

b)               az előadások átfogó informatív tömörsége, a szakmagyakorláshoz szükséges információk naprakészsége,

c)               távoktatás esetén az ellenőrző tesztkérdések mennyiben segítik az ismeretanyag gyakorlati szakmai alkalmazását

 

(2) A MÉK előnyben részesíti azon képzéseket és továbbképzési pályázatokat:

a)               amelyet az adott továbbképzési évre meghirdetett kiemelt témákban nyújtottak be,

b)               amelyeknek tematikája közvetlenebb hatással van az építészeti minőség emelésére,

c)               amelyeken előadóként az adott téma, szakterület közismerten elfogadott, kiemelkedő referenciával, publikációval rendelkező hazai vagy külföldi „szaktekintélyét” kérik fel,

d)               amelyeknek tematikája az építész és egyéb kamarai szakmagyakorláshoz kötődő tevékenységek gyakorlásához naprakész és közvetlen segítséget ad,

e)               amelyeknél távoktatás esetén a tesztvizsga kérdései az oktatott ismeretanyag átfogó áttekintését segítik; illetve egy képzés ill. képzési modul elvégzése esetén 6 kérdést nem haladja meg az ellenőrző tesztkérdések száma

f)                melyeknél távoktatás esetén a szakmagyakorló a tananyagot a regisztrációtól ill. a befizetéstől számított egy évig el tudja érni a szervezőtől kapott kóddal.

g)               amelyeknél a felvázolt tematikához tartozó fenti feltételekhez képest megállapított költségtérítési díja arányos, a résztvevők számára gazdaságos, illetve

h)               amelyet a területi, vagy országos kamarák, illetve azok szervei, vagy általuk alapított szervezetei szolgáltatásai keretében tagjaik számára kedvezményesen, vagy ingyenesen nyújtanak.

 

  (3) A MÉK negatívan értékeli azon képzési programokat, pályázatokat:

a.)             amelyeknek tematikája csupán közvetett hatással van a továbbképzéssel érintett szakmagyakorlókra,

b.)             amelyek oktatási programjában bizonyíthatóan nem naprakész ismeretanyag szerepel,

c.)             amelyek tematikához kapcsolódó oktatási programjában elavult, már nem hatályos műszaki illetve joganyagot tüntetnek fel,

d.)             amelyeknek a felvázolt tematikához és oktatási formához tartozó részvételi díja kirívóan magas.

 

 (4) A MÉK kizárja azon szervezetek által benyújtott továbbképzési pályázatokat, illetve felfüggesztheti az adott szakmai továbbképzést:

a)               akik továbbképzési pályázatukat hiányosan nyújtották be

b)               akik a továbbképzési pályázatukban, ill. dokumentációban téves, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tüntetnek fel, illetve,

c)               akik a továbbképzési pályázat bírálati díjat a kamara részére nem fizették meg, vagy mentességüket nem igazolták.

d)               melyek szervezői hagyományos képzés esetén (kontaktórás képzés, rendezvény) nem biztosítják a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület, illetve a területi építész kamarák megbízottainak továbbképzésenkénti maximum 3 fő ellenőrzési lehetőségét

e)               melyek szervezői távoktatás, on-line képzés esetén a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület részére a képzés folyamatos ellenőrzéséhez nem biztosítják az internetes ellenőrzési belépési kódot

f)                ellenőrzés eredménye, vagy valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatás, a képzésnek az előzetes programtól való jelentős eltérése, illetve szakmai színvonalának csökkenése esetén a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület felfüggesztheti az adott továbbképzést.

(5) A figyelembe vehető továbbképzési teljesítmények:

a)               A kamarai továbbképzést jogszabály 2007. jan. 1-én vezette be. Ezen időpont utáni továbbképzési teljesítmények ismerhetőek el

b)               Szakmai díjak és önképzés esetén a jogosultság érvényben tartási kérelmét megelőző 5 éven belüli teljesítmény vehető figyelembe


 3. Önképzés keretében végzett továbbképzés pontértékei

Az építész kamarai tagok és a kamara által nyilvántartott szakmagyakorlók önképzés keretében továbbképzési pontokra jogosultak a Továbbképzési Szakértői Testület alábbi döntései szerint.

 

TK-070503

Továbbképzést tartó előadók pontszámai:

Az előadásokat tartó tagjainknak és szakmagyakorlóinknak az előadás meghallgatására megállapított pontszám kétszerese adható, minimum 0,5 pont, de maximum 5 pont, amennyiben a szakértői testület más pontszámot nem határozott meg az elbírálásban külön az előadóknak.

 Az irányadó táblázat alapján kiállíthatják az adott továbbképzést szervezők a pont-igazolást az előadóknak is:

 

 

 

 

 

 

Szakmai előadás pontértékei, általában:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadás időtartama:

 Előadás meghallgatása:  

Előadás tartása :

 

 

 

 

 

 

10-30 perc időtartamig

-

 

 

0,5

pont

1 óra (v 1x45 perc) időtartamig

-

 

 

0,5

pont

1,5 óra időtartamig

-

 

 

1

pont

2 óra (v 2x45 perc) időtartamig

0,5

pont

 

1

pont

3 óra (v. 3x45 perc) időtartamig

0,5

pont

 

1,5

pont

4 óra (v. 4x45 perc) időtartamig

1

pont

 

2

pont

5 óra (v. 5x45 perc) időtartamig

1

pont

 

2,5

pont

6 óra (v. 6x45 perc) időtartamig

1,5

pont

 

3

pont

7 óra (v. 7x45 perc) időtartamig

1,5

pont

 

3,5

pont

8 óra (v. 8x45 perc)

2

pont

 

4

pont

 

A Továbbképzési Szakértői Testület az elbírálás során nem csak az időtartamot veszi figyelembe, szakmai szempontokat is mérlegel. Ezért az adott továbbképzésre megítélt pontértékek a hallgatókra és az előadókra vonatkozóan is eltérhetnek a fenti táblázattól.

_________________________ __________________________

TK-070605-2; TK-181108

Posztgraduális képzések, szakmérnöki képzések:

Felsőoktatási intézmények akkreditált posztgraduális, szakmérnöki képzései - melyek az adott szakmagyakorláshoz kapcsolódnak - a következő továbbképzési pontot jelentik:

4 féléves szakmérnöki képzések:      20 pont

3 féléves szakmérnöki képzések:      15 pont.

2 féléves képzések:                              10 pont

A területi kamarák titkárainak a jogosultság megújításakor az adott 4 féléves posztgraduális továbbképzési diploma bemutatása (másolat benyújtása) alapján - külön továbbképzési pont-igazolás nélkül - el kell fogadniuk a fenti pontokat.

Lezárt tanulmányi félévente 5 pontot lehet figyelembe venni, már a posztgraduális diploma megszerzése előtt is. Ebben az esetben a lezárt félévről kérünk igazolást benyújtani (pl.index másolat, vagy oktatási intézmény igazolása a lezárt félévről) Az ilyen módon, az egyes tanfélévekre már érvényesített továbbképzési pontokat a posztgraduális diplománál mégegyszer nem lehet érvényesíteni, azokat a diploma pontértékéből le kell vonni.

Bizonytalanság esetén a Továbbképzési Szakértői Testülethez kell fordulni.

 

_________________________ __________________________

TK-070705-1; TK-181108

Tervtanács („zsüri”) pontértéke:

Minden, a tervtanácsokról és a településkép védelméről szóló rendeletek hatálya alá tartozó tervtanácsok tekintetében:

A tervtanács által (elsőre benyújtott, átdolgozás nélkül) elfogadásra ajánlott terv esetében a

      - tervtanácsi terv fő-témájába tartozó tervezők         2 pontot kapnak,

      - a társtervezők, illetve szakági tervezők                   1 pontot.

Tehát tervtanács által elfogadásra ajánlott

-        építészeti terv építész tervezője, tervezői 2 pontot,

-        zöldfelületi-környezetrendezési terv esetén a táj- és kertépítész kapja a 2 pontot,

-        belsőépítészeti terv esetén a belsőépítész kapja a 2 pontot,

-        terület- és településrendezési terv esetén a településrendező kapja a 2 pontot

 

Teljes eljárású településtervezés és a területrendezési tervezés esetén az állami főépítész jóváhagyó záró szakmai véleménye esetén  :

 - a felelős településtervező                                         2 pontot

 - a társtervezők, illetve szakági tervezők                   1 pontot kapnak.

_________________________ __________________________

TK-080116-1, TK-181108

Amennyiben a tervtanácsi jegyzőkönyv nem elérhető, vagy adattartalma hiányos (nem sorol fel minden pontra jogosult szerzőt és munkatársat), akkor a terv felelős tervezőjének igazolást/nyilatkozatot kell adnia az építész kamara számára az egész tervező csapatról az eredményes tervtanácson való részvételről.

 (Az igazolás tartalmazza: a terv témája, tervtanács időpontja, zsüri ajánlása, tervező csapatban résztvevők – szerző vagy munkatárs - neve, kamarai száma)

 Ezt a nyilatkozatot / részvételi igazolást kell mellékeljék tagjaink a területi kamarai titkároknak a jogosultság meghosszabbításkor a kérelemhez, akik a fent megállapított pontértékeket el kell fogadják.

 

_________________________ __________________________

 TK-070705-2, TK-181108

Tervpályázat, ötletpályázat pontértéke:

Minden, a MÉK felügyeletével vagy kamarai biztosával 2007. jan. 1. után lebonyolított országos terv/ötletpályázaton való eredményes részvétel építészkamarai továbbképzési ponttal beszámítható:

 Díjazott terv/ötletpályázat szerzői                                          5 pont

 (1. díj, 2. díj, 3. díj, rangsorolás nélküli díj)

 Díjazott terv/ötletpályázat résztvevő munkatársai                 2 pont

Megvételt nyert terv/ötletpályázat szerzői                             3 pont

 Megvételt nyert terv/ötletpályázat résztvevő munkatársai     1 pont

 

 Szerzőként az építész, terület- és településtervező, táj- és kertépítész, belsőépítész kollégák értendők. A pontokat értelemszerűen minden szerző és munkatárs személyében külön-külön megkapja

 A tervpályázatra érvényesíthető továbbképzési pontok megállapítását nem kell külön kérvényezni a Testületnél. A Szakmai Továbbképzési Szabályzat szerint  a területi építész kamara titkára jóvá kell írja a fenti pontértékeket az eredményes tervpályázatot igazoló irataik/nyilatkozat, önbevallás alapján.

 _________________________ __________________________

 TK-070913-2; TK-181108

Amennyiben a tervpályázati zárójelentés adattartalma hiányos (nem sorol fel minden továbbképzési pontra jogosult szerzőt és munkatársat), akkor a pályázat felelős tervezőjének igazolást/nyilatkozatot kell adnia az egész tervező csapatról az eredményes tervpályázaton való részvételről.

(Az igazolás tartalmazza: a terv témája, tervpályázati eredményhirdetés időpontja, a tervpályázatuk eredménye (megvétel, díj), a tervező csapatban résztvevők – szerző vagy munkatárs - neve, kamarai száma)

Ezt a nyilatkozatot, önbevallást vagy részvételi igazolást, zárójelentést mellékelni kell a területi titkárok számára a jogosultság érvényben tartási kérelemhez. A területi titkár a fent megállapított pontértékeket kötelezően elfogadja.

 

_________________________ __________________________

 

TK-070913-2

Nyelvvizsga:

A teljes értékű nyelvvizsga letétele továbbképzési pontokat ér a következők szerint:

      Alapfok:           5 pont

      Középfok:        10 pont

      Felsőfok:         20 pont

 _________________________ __________________________

 TK-071011, TK-120711-2, TK-180614, TK-181108

Oktatási tevékenység

Külön kérelem és továbbképzési szakértői testületi igazolás nélkül a területi titkároknak a tagok részére elismerendő pontértékek:

- Felsőoktatási és középfokú oktatási intézményben szakmai tantárgy nem főtevékenységként végzett oktatása, tanulmányi félévenként:

    oktatói tevékenység:                                                             4 pont

         konzulensi tevékenység:                                                      4 pont

Opponencia írása diplomamunkákhoz (diplomaterv, szakdolgozat, műalkotás, stb):

      Opponencia alapfokú diplomamunkához (BSC, BA)                             1 pont

      Opponencia mesterfokú diplomamunkához

 (osztatlan 5 éves képzés, MSC, MA)                     1 pont

 Szakmérnöki és tudományos fokozat (DLA, PHD) opponenciája:    2 pont

 _________________________ __________________________

 TK-071011, TK-120711-2, TK-180614

Mesteriskola, Vándoriskola

- A Mesteriskola és a Kós Károly Vándoriskola hallgatói és előadói (mesterek) részvétel: évente 10 pont

 _________________________ __________________________

 TK-071011, TK-120711-2, TK-180614, TK-181108

 Doktorandusz képzés, tudományos fokozat:

 - A megszerzett DLA, PhD fokozat 20 pontot ér.

 - Időközi pont érvényesítés esetén, DLA, PhD képzésen lezárt tanulmányi félévente 5 pont érvényesíthető

 (Megjegyzés: Az adott tevékenységről szóló igazolást, vagy nyilatkozatot be kell nyújtani a területi titkárokhoz a továbbképzési pontok elismertetéséhez)

 _________________________ __________________________

 TK-080116

 Tervezői szakmérnöki képzés

 Azok az É3-as jogosultsággal rendelkező építészek, akik tervezői szakmérnöki képzésen vesznek részt, félévente 2 pontot kapnak

 (Megjegyzés: Külön kérelem és a Továbbképzési Szakértői Testület igazolása nélkül a területi titkároknak a tagok részére elismerendő pontérték. Az adott tevékenységről szóló igazolást be kell nyújtani a területi titkárokhoz a továbbképzési pontok elismertetéséhez)

 _________________________ __________________________

 TK-120229-1

 Műszaki ellenőri OKJ-s képzés

 Az a kamarai tag illetve kamara által nyilvántartott, már jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló, aki műszaki ellenőri OKJ-s képzést elvégezte, a záróvizsgát teljesítette 10 továbbképzési pontra jogosult.

 (Megjegyzés: Külön kérelem és a Továbbképzési Szakértői Testület igazolása nélkül a területi titkároknak a tagok részére elismerendő pontérték. Az adott tevékenységről szóló igazolást be kell nyújtani a területi titkárokhoz a továbbképzési pontok elismertetéséhez.

 _________________________ __________________________

 TK-090606

Továbbképzést újra megtartó tartó előadók, oktatók pontszámai:

 Az előadók ugyanazon előadás ismételt, változatlan megtartásáért a pontokat csak egy alkalommal kaphatják meg. Az előadás szakmai tartalmának érdemi megváltozása esetén új továbbképzési pályázat keretében új elbírálás szükséges, további pont adható.

_________________________ __________________________

TK-091007, TK-181108

Távoktatás szakmai továbbképzési témakörökben:

Szakmai továbbképzést teljesíteni távoktatás keretében csak tanfolyami formában lehet.

Az on-line továbbképzés akkor tekinthető tanfolyamnak, ha:

         - legalább a 8 óra időtartamot elérő terhelést jelent a résztvevőnek

        - a részvétel, illetve az ismeretanyag elsajátítása a távoktatásban szokásos módon tesztekkel ellenőrzött

A távoktatás lehet:

- írott tananyag

- szakmai előadások prezentációi, videofelvételei; illetve ezek összeszerkesztett változata

- élő közvetítés


A távoktatásra befizető szakmagyakorló az on-line képzés tananyagát a befizetéstől számított egy évig el kell tudja érni a szervezőtől kapott kóddal.

Az on-line tanfolyam beindulásakor a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület a szervezőktől belépési kódot kér a továbbképzés tananyagának folyamatos illetve szúrópróba szerű ellenőrzéséhez.

Távoktatási továbbképzés esetén a tananyagot be kell nyújtani az elbíráláshoz a MÉK Továbbképzési Szakértői Testületéhez:

- írásos távoktatási tananyag esetén

- előre megszerkesztett video/prezentációs tananyag esetén

A továbbképzési rendszerben korábban már elbírált, és érvényes MÉK akkreditációval rendelkező konferencia ill. továbbképzés internetes közvetítése esetén a tananyag előzetes benyújtása értelemszerűen nem szükséges. Ilyenkor a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület a szervezőktől belépési kódot kér a továbbképzés tananyagának folyamatos illetve szúrópróba szerű ellenőrzéséhez.

A távoktatási tananyagot frissíteni kell az abban ismertetett műszaki megoldások változásakor. A tananyagban szereplő műszaki információk esetleges elavulásakor azt a résztvevőknek jelezni kell, illetve a tananyag kamarai szakmai továbbképzésként való elérését meg kell szüntetni. Mint korábbi ismeretanyag, természetesen az avultság jelzésével továbbra is közzétehető, de már továbbképzési pont nem arra nem adható ki.

Amennyiben az elbírálást követő naptári évben az on-line tanfolyamot folytatni szeretnék, azt új pályázatként elbírálásra a következő évben ismételten be kell nyújtani.

 ____________________________________________________

 TK-110504-1-m; TK-181108


Főépítész vizsga, Építésügyi vizsga

Szakértői testületi igazolás nélkül a területi titkároknak a tagok részére elismerendő továbbképzési pontértékek:

Főépítészi vizsga :                                                   4  továbbképzési pont

Építésügyi vizsga :                                                  4  továbbképzési pont

(Megjegyzés: Külön kérelem és a Továbbképzési Szakértői Testület igazolása nélkül a területi titkároknak a tagok részére elismerendő pontérték. Az adott tevékenységről szóló igazolást be kell nyújtani a területi titkárokhoz a továbbképzési pontok elismertetéséhez)

_____________________________________________________

 TK-120201; TK-181108

Külön kérelem és továbbképzési szakértői testületi igazolás nélkül a területi titkároknak a tagok részére elismerendő pontérték:


Mentorálás, hallgatói szakmai gyakorlat – hallgató fogadása

Az a kamarai tag illetve kamara által nyilvántartott, már építészkamarai jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló, aki (vagy akinek cége, munkáltatója) felsőoktatási intézmény hallgatóját legalább 2 heti időtartamban az oktatási intézmény által koordinált, tanterv szerinti szakmai gyakorlaton fogadja, és aki az adott hallgatóval szakmai szempontból a gyakorlat ideje alatt foglalkozik, oktatja, - a hallgatók számától függetlenül évente 1 továbbképzési pontra jogosult.

A kamarai titkár részére nyilatkozatot kell kiadni, amiben a hallgatót oktató-mentoráló továbbképzési pontra jogosult kolléga megnevezi a szakmai gyakorlat ideje alatt oktatott hallgatót, az oktatási intézményt amely a hallgatót delegálta, és a szakmai gyakorlat dátum szerinti időtartamát.

_____________________________________________________

TK-120711-1

MSC mesterképzés

Külön kérelem és továbbképzési szakértői testületi igazolás nélkül a területi titkároknak a tagok részére elismerendő pontérték:

Az a kamarai tag illetve kamara által nyilvántartott, már építészkamarai jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló, aki MSC mesterképzést végez, befejezett lezárt tanulmányi félévenként  3 továbbképzési pontra jogosult.

(Megjegyzés: Külön kérelem és a Továbbképzési Szakértői Testület igazolása nélkül a területi titkároknak a tagok részére elismerendő pontérték. Az adott tevékenységről szóló igazolást be kell nyújtani a területi titkárokhoz a továbbképzési pontok elismertetéséhez)

_____________________________________________________

 TK-130911-1

Habilitált doktori (dr.habil.) cím

A cím megszerzése:                                      20 továbbképzési pont

 (Megjegyzés: Külön kérelem és a Továbbképzési Szakértői Testület igazolása nélkül a területi titkároknak a tagok részére elismerendő pontérték. Az adott tevékenységről szóló igazolást, a címmegszerzésének dokumentum-másolatát be kell nyújtani a területi titkárokhoz a továbbképzési pontok elismertetéséhez)

 

_____________________________________________________

 TK-120201; TK-181108

Kötelező továbbképzés ismételt elvégzése

Kötelező továbbképzés (a jogszabály által előírt MÉK ill MMK kötelező jogi továbbképzés) ismételt meghallgatása, ha a szakmagyakorló már teljesítette a  továbbképzési időszakára a kötelező továbbképzést,  2 továbbképzési pontra jogosult.

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

4. Szakmai díjak és elismerések továbbképzési pont értékei

 

20 pontos szakmai díjak

Kossuth-díj

Széchenyi-díj

Magyar Művészeti Akadémia díjai

A Nemzet Művésze díj

 

10 pontos szakmai díjak

Ybl-díj

Kós Károly-díj

Pro Architectura-díj

Palóczy Antal-díj

Pro Régió díj

Kiváló művész

Érdemes művész

Ferenczy Noémi-díj

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Mies van der Rohe díj Eurpean Union prize

Alvar Aalto-medál

Pritzker-díj

RIBA Európai Awards

Sir Geoffrey Jellicoe-díj

Stirling díj

 

8 pontos szakmai díjak

 Csonka Pál-érem

Kotsis Iván-érem

Az év belsőépítésze díj

Az év főépítésze díj

Az év tájépítésze díj

Archiprix

Brick Award

Aga Khan Award for Architecture

Wood Architecture Award

Denkmal Gold Medal

 

6 pontos szakmai díjak

Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme

A műemlékvédelemért Forster Gyula emlékérem

A régészeti örökségért Schönvisner István-emlékérem

Alpár Ignác-díj

Hild János-díj

Magyar Urbanisztikáért Érem

ICOMOS Díj

Budapest Építészeti Nívódíja (építész)

 

4 pontos szakmai díjak

MÉK és MMK kamarai díjak

Sándy Gyula díj

Egyes területi szerveződésű, megyei, városi alapítású díjak

Molnár Péter-díj

Steindl Imre-díj

Szendrői Jenő-díj

Helyi Építészeti Örökség Nívódíj

Média Építészeti Díja

Príma Primissima

Príma díj

Budapest Építészeti Nívódíja: felelős műszaki vezető

Pest Megyei Önkormányzati Építészeti Nívódíj: építész

Wéber Antal díj  (Pest Megyei Építész Kamara díja)

Ormos Imre-díj

 

2 pontos szakmai díjak

Figyelő Építészeti díj

Az év akadálymentes épülete-díj

Az Év Tetője-díj

Az Év Homlokzata-díj

Az Év Kertje-díj

Fémlemezfedés az építészetben díj

Reitter Ferenc díj

Moholy-Nagy-díj

Év tájépítésze díj döntőse

Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj

ERASMUS díj

TEMPUS díj

A+Awards külön díja „Építészet és hang” kategória

 

 

Az itt nem szereplő díjak esetén a Továbbképzési Szakértői Testülethez kell fordulni.

 

 --------------------- --------------------------- --------------------- ------------------------- --------------------

 

készítette:

 a MÉK Továbbképzési Szakértői Testülete

 összeállította:

 Dulácska Zsolt okl. építészmérnök

 a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület elnöke

 tovabbkepzes@mek.hu

 2018. november 15.

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft