OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2013-04-17 18:19:47  
Magyar Urbanisztikai Társaság / Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
- főtémakör: 2. Az építészet stratégiájának prioritásai
- altémakör: 2.5 Szakmai önkormányzatok tevékenysége
Postai címe: 1094 Budapest, Liliom u. 48.
Telefonszám(ok): 06-1-215-5794
Fax: 06-1-215-5162
E-mail (elsődleges): mut@mut.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.mut.hu
 

konferencia

2,5 nap

XIX. ORSZÁGOS HILD JÁNOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA
MIBŐL ÉLÜNK JÖVŐRE?
Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában

Jobb lett a településeknek az elmúlt évek változásai nyomán? Elismertebbek ma az urbanisták?
Hogyan alakul az országos területpolitika 2014-től? Bővül-e a megyék eszköztára?
Milyen partnerségek szükségesek és lehetségesek a nagyvárosi térségekben?
Összefog-e végre a közhatalom a polgáraival a településfejlesztésben?


VÁLTOZÁS ÉS ALKALMAZKODÁS AZ URBANISZTIKÁBAN

Az elmúlt években alapvető változások következtek be a magyar kormányzati intézményrendszerben, az önkormányzati rendszerben, és ezzel párhuzamosan lényegesen megváltozott a területfejlesztési törvény, az építési törvény és sok más törvény is, és a jövőben további változások, új kihívások várhatók.
Hogyan értékeljük ezeket a változásokat? Jobb lett-e a településeknek, a gazdaságnak, javultak-e a kellemes környezet esélyei, és – nem utolsósorban – sikeresebbek, elismertebbek lettek-e az urbanisták? Milyen szerepet játszottak ezekben a változásokban? Mi lett a szerepe a megyéknek? Hogyan sikerült a teljes profilváltás után megtalálni új feladataikat, milyen a kapcsolatuk a kormányzattal, illetve városaik, községeik fejlesztésével?

A közeli jövőben további lényeges változások várhatók. A következő hétéves ciklusban is nagyrészt EU-forrásokból történhet a városok fejlesztésének finanszírozása, az EU 2020 alapkoncepciója, számos – várhatóan valamilyen formában Magyarországon is bevezetésre kerülő – részeleme ismert már, egyelőre azonban nem látszik olyan koherens rendszer, amely iránymutatóként szolgálhatna településeink, megyéink szakmai és politikai vezetőinek ahhoz, milyen eszközökkel, milyen feltételekkel láthatnak neki a következő EU-tervezési szakasznak.
Hogyan alakul majd az országos területpolitika? Átalakul-e – ahogyan régóta kellene – a területi adó-újraelosztás, Bővül-e a megyék eszköztára, és ha igen, merre? Milyen partnerségek szükségesek és lehetségesek a nagyvárosi térségekben? Hogyan haladhatunk tovább az egyes városnegyedek megújításával? Összefog-e végre a közhatalom a polgáraival a település fejlesztésében?
Csupa olyan kérdés, amely alapvetően befolyásolja majd a címbeli kérdésre adott válaszlehetőségeket, vagyis azt, hogy miből élünk jövőre?

________________________________________
TÉMÁINK

A VÁROSI PARADIGMA VÁLTOZÁSA

A városi szerepről való gondolkodásunk alakulása, változása
Szekcióvédnök: Alföldi György, Rév8 ZRt., BME Urbanisztika Tanszék

A 21. század a városok évszázada, az elkövetkezendő évtizedekben a városok jelentősége tovább növekszik a világ településeinek rendszerében. A városiasodási folyamatok erős felgyorsulása, és növekedése az egyik legjelentősebb kihívása a társadalmaknak. Ez az erőteljes urbanizáció érinti a növekvő térségeket és városokat éppúgy, mint a kiürülő vidékeket és településeket. Ennek a folyamatnak a hatására ugyanakkor jelentős területek, kistelepülések vesztik el szerepüket és néptelenednek el.

Ma Magyarországon az látszik, hogy a települések egyik legnagyobb kihívása a benne élő társadalom gyors átmenete – migráció, szocio-kulturális szakadékok, öregedés, sűrűsödés-ritkulás – az egyelőre nem látható posztindusztriális társadalom felé. Településeink az elmúlt húsz évben mindig számíthattak növekedésükhöz, fejlődésükhöz erőteljes külső forrásokra: befektetők, ingatlan vásárlók, EU-s támogatások, nagy állami programok. A településrendezési és fejlesztési eszközrendszer is ehhez illeszkedett és illeszkedik mind a mai a napig. Ugyanakkor az ország kettészakadt, és amíg a nyertes régióknak és településeknek „elég” a gazdasági válság hatásainak kiküszöbölésén munkálkodniuk, addig a leszakadni látszó régiók városainak teljesen új helyzettel kell megbirkózniuk.

Egyszerre kell szembenézniük a külső támogatások beszűkülésével, fizikai környezetük fejlődésének megakadásával, belső társadalmuk gyors változásával. A dinamikus társadalmi átalakulás mindenképpen igényli az egyes települések és az ország stratégiáinak a változtatását. A kis és közép városok közösségeit kell képessé tenni a gazdasági és társadalmi túlélésre, a közösségek mindennapi életét segítő akciókat, stratégiákat és innovációkat kell rendszerbe állítani ahhoz, hogy a térsége pozitív változásai is meginduljanak. Miközben az intézményes társadalom egyre kevesebb szerepet tud felvállalni, és erőforrást biztosítani, felértékelődött a jelentősége a helyi közösségek szerepvállalásának, az eltérő kulturális és gazdasági karakterrel rendelkező rétegek egymás mellett élésének.

Magyarország jövője szempontjából mindenképpen alapvető, hogy a települések reagáljanak a nagyléptékű változásokra, kapjanak eszközöket ahhoz, hogy belső forrásaikat, energiáikat feltárva a helyi társadalmak önfenntartó képességét tudják növelni. A szekció ezeknek az eszközöknek a megtalálásában nyújt segítséget, a jó példák erejét, és a rossz példák tapasztalatait kívánja megosztani a résztvevőkkel.


A MEGYE ÚJ SZEREPKÖREI

Területfejlesztés a hagyományos térbeli keretek között, megújuló tartalommal
Szekcióvédnök: Koszorú Lajos, Város-Teampannon Kft.

A túlélő megye és az egyre differenciálódó városhálózat jövőképei? A megye és városok hálózatának egymáshoz való viszonya, hogyan alakulhat a következő ciklusban?
Centralizáció –decentralizáció kérdése, ebben milyen szerepei lehetnek a megyének?

Örök-e a megye, mint területi alakulat, hogyan tekintsünk rá az utóbbi 20- 30 év területi folyamatai alapján? Mi az előnye és mi a hátránya ennek a tartósnak látszó területi formációnak?
Mennyiben szerves területi egység a megye? Képes-e megújulni területfejlesztési szerepében? Mi a tartalma ennek a szerepnek?

• Területei tervezés – partnerségi keretek között?
• Területi szempontok megfogalmazása, képviselete, érvényesítése a politikában?
• Területi politikák kialakítása és képviselete? Az ágazati politikák és a tovább erősödő centralizáció ellensúlyaként való megjelenés és működés?
• Kap-e szerepet a forráselosztásban, és ha igen képes lesz-e a hatékonyság és a kiegyenlitősdi között ésszerűen, hatékonyan működni, vagy belesimul a konfliktus-mentes irányítás/elosztás posványába?
• Az országos területpolitika kimondottan hatékonyságra törő céljait és stratégiáját képes-e a megye támogatni, illetve érvényesíteni a többnyire széttagolt belső érdekszövevény ellenében?

A megyének komoly szerepe lehet a magyar város-hálózat újjászervezésében és versenyképes területi struktúrák felépítésében, jelenleg nem látható az ilyen jelentős szerephez illő hatáskörök kijelölése, megfogalmazása.

A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE

Térségi szerepek kis, közép- és nagyvárosainknál – Hogyan fejlesszünk?
Szekciófelelős: Salamin Géza, NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály

A VÁROS ÉS VÁROSTÉRSÉG: Hogyan fejlesszünk?

A 2007-2013-as Európai Uniós ciklusban a magyar városok többsége elkezdte az európai uniós források segítségével az integrált városfejlesztés gyakorlatát. 2014-től azonban új kohéziós politikai ciklus kezdődik új elvárásokkal és új lehetőségekkel.
Kulcsfontosságúvá válik, hogy miként lehet a magánberuházások erőit és a közpénzek fejlesztéseit együttesen a sikeres, élhető város megteremtése felé összefogni, valóban integrált programot tervezni, szervezni és megvalósítani.

Miképp tud a város térségével együttműködni és helyi szintű választ adni azokra a kihívásokra - gazdasági válság, foglalkoztatás, demográfiai válság, energetika -, amelyek az EU és az ország célkitűzéseiben megjelennek és amelyekre közösségi források is igénybe vehetőek majd.
A szekció keretében arra szeretnénk közösen keresni a választ, hogy milyen városfejlesztési gyakorlatra, intézményi és fejlesztéspolitikai keretre, milyen tervezési megközelítésekre lenne szükség a következő fejlesztési időszakban annak érdekében, hogy a fentiekhez kapcsolódó sikeres és fenntartható városfejlesztés valósuljon meg. Különösen invitálunk olyan előadókat, akik jó példákkal, javasolható módszertanokkal vagy ezeket megalapozó vizsgálatok eredményeivel tudnák gazdagítani a konferencia közönségének ismereteit.
A szekció célja, hogy az előadások és a beszélgetések eredményei a város- ill. várostérségi fejlesztés fejlesztéspolitika keretei megteremtéséhez és a városok felkészülésének elindulásához is hozzájáruljanak. A szekcióban az érintett minisztériumok és hivatalok munkatársai is jelen lesznek.


GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS

Hogyan fejleszthető a térség gazdasága, hogyan gazdálkodjunk a gazdasággal?
Szekcióvédnök: Ongjerth Richárd, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft.

A magyar térségek, települések fejlesztése a rendszerváltozás óta nem tudott kilépni a támogatásból való finanszírozás csapdájából, holott először az állami támogatások apadtak visszafordíthatatlanul el, majd lassan az EU-s területfejlesztési támogatásokról is kiderül, hogy azok is inkább „halászati tandíjak”, mintsem a fenntartható településfejlesztés távlatosan megbízható forrásai.
Területi nézőpontból rövid idő, négy-öt év áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy kialakítsuk a területfejlesztés, településfejlesztés finanszírozásának új, a szubszidiaritás és a partnerség európai elvein alapuló rendszerét, és ehhez a következő tervezési időszak kiváló terepet biztosít.
Minél előbb látunk hozzá, annál korábban leszünk sikeresek, alapvető érdeke ezért az országnak és a magyar urbanisztikának egyaránt a mielőbbi diskurzus megindítása, például az alábbi kérdések körül:

• Megtérülő közberuházás, gazdaságilag fenntartható városfejlesztés – álom, vagy valóság?
• Vállalkozó közszféra – beépített korrupció?
• Túl a klaszteren – mit tehet a közszféra a városi gazdaság fejlesztéséért az inkubátorházon és a klasztertámogatáson kívül?
• Gyár állott, most kőhalom… – hogyan térülhet meg egy önkormányzatnak a barnamezők megújítása?
• Közterek, és ami mellettük van – a közterületek megújításának hatása a városi gazdasági funkciók változására
• Üzletutcák és kereskedők – barátok, vagy ellenségek?
• Méltó lakhatást mindenkinek! – Ki, miért, hogyan, miből?
• Mekkorák a KKV-k? – marketing, kommunikáció, reklám és tudatosságnövelés a közösségi párbeszédben
• Velünk, vagy velük? – helyi és globális befektetők a térségek és települések gazdaságában


BEER & TALK

Fiatal urbanisták éjszakája a MUT XIX. Országos Hild János Urbanisztikai Konferenciáján!

Szakmai visszajelzésre éhezel? Van egy izgalmas munkád, ötleted, kutatási témád? Szeretnéd fejleszteni előadói készséged?
Ha fiatal, az urbanisztikát és határterületeit érintő szakmában mozogsz - településtervező, szociológus, építész, tájépítész, szociálpolitikus, geográfus (...) vagy, jelentkezz, hogy részt vehess egy izgalmas és nyitott párbeszédben!

A szokatlan időpontban, késő este kezdődő éjszakai szakmai összejövetelen 15 fiatal kutató és szakmagyakorló számára kínálunk lehetőséget, hogy bemutassa aktuális munkáját, projektötletét, doktori kutatását - tesztelve azt a MUT XIX. Országos Konferenciájának szakértőin és hallgatóságán.

Hogyan jelentkezz? küldj nekünk egy 10x10 másodperces prezit™ magadról és a munkádról, ami alapján eldönthetjük, beválasztunk-e a Beer&Talk résztvevői közé.
Hol? mut@mut.hu
Meddig? 2013. március 24. éjfél

A Beer&Talk előadói ingyenesen vehetnek részt a XIX. Országos Hild János Urbanisztikai Konferencián.

TERVEZETT PROGRAM

Április 17. // szerda
Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal, Díszterem
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

A MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG ÉVES KÖZGYŰLÉSE

15:00 Elnöki köszöntő - Körmendy Imre
15:15 Beszámoló a MUT és a Tudásközpont 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról – Ongjerth Richárd
15:30
15:40 Az ESZB beszámolója – Dr. Buzna Margit
A beszámolók vitája és elfogadása
16:00 A MUT új stratégiája és programja – a tervezet ismertetése – a munkacsoport megbízottja
16:15 A stratégia és program vitája és elfogadása
17:00 Kávészünet
17:15 A MUT és a Tudásközpont 2013 évi tervének ismertetése
17:30 A tervek megvitatása, javaslatok, elfogadás
18:00 Zárszó – Körmendy Imre
19:30 Közös vacsora az Ambrózia Étteremben

Április 18. // csütörtök
Nyugat-Magyarországi Egyetem PHARE Épület, Auditórium
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2

MIBŐL ÉLÜNK JÖVŐRE? – a Konferencia első napja
Moderátor: Salamin Géza, NGM - felkérve

10:10 – 10:40 Elnöki köszöntő: Körmendy Imre, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke
Polgármesteri köszöntő: Dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár polgármestere
10:40 – 11:05 Kibontakozás és fellendülés a városok fejlesztésében, 2014-2020 - Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár, NGM
11:05 – 11:30 Városfejlesztés, városgazdálkodás, EU, Pályázatok Németországban – Dr. Brenner János c. egyetemi tanár, építésügyi igazgató, Német Szövetségi Közlekedési, területfejlesztési és Lakásügyi Minisztérium
11:30 - 12:00 Kávészünet


12:00 – 12:15 Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában – bevezető előadások
A városi paradigma változása – fekérés alatt
12:15 – 12:30 A megye új szerepkörei – fekérés alatt
12:30 – 12:45 A város és környéke – dr. Földi Zsuzsa, tudományos munkatárs MTA KRTK RKI
12:45 – 13:00


13:00 – 13:30 Gazdaság és gazdálkodás – Atkári János, gazdasági szakértő, Pénzügykutató Zrt.

Köztérmegújítási Nívódíj 2013 díjátadó ünnepség

13:30 - 14:30 Ebéd
14:30 – 16:00 Szekcióülések - 1. és 2. szekció
16:00 – 16:30 Kávészünet
16:30 – 18:0018:30 – 18:50 Szekcióülések - 3. és 4. szekció
Gazdaság és gazdálkodás
vitaindító: Tabák Gábor

gyülekező az egyetem parkolójában, közös utazás az esti program helyszínére

FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István Király út 142.

19:00 – 19:30
Egyéni Hild János-díj 2013 átadó ünnepség

19:30 – 22:00 Ünnepi fogadás

Fehér Ló Közösségi Ház pincéje
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István Király út 140.

22:00 - 02:00
Beer & Talk


Április 19. // péntek
Nyugat-Magyarországi Egyetem PHARE Épület, Auditórium
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2

A MIBŐL ÉLÜNK JÖVŐRE? – a konferencia második napja
Moderátor: Révi Zsolt, Győr főépítésze - felkérve

9:00 – 9:30 Reggeli kávé
9:30 – 11:00 A megyék kerekasztala - négy megyei elnök nyilvános tapasztalatcseréje saját gyakorlatukról
11:00 – 12:00 Beer & Talk Prezentációk – a legjobbak bemutatása
12:00 – 12:30 Plenáris ülés: a szekciók beszámolója, ajánlások megvitatása és elfogadása, a prezentálóverseny eredményhirdetése, a konferencia zárása
12:30 – 13:30 Ebéd
13:30 – 14:30 Városnéző séta Kitley Tibor városi főépítész vezetésével

15:00 - Szigetközi kiskör –fakultatívan választható buszos kirándulás a Szigetköz Lelke Pálinkaház látogatásával

1.nap: 0,5pont, 2.nap: 1 pont, 3.nap: 0,5 pont

Körmendy Imre, Dr. Buzna Margit, Salamin Géza, Ongjerth Richárd, Alföldi Gyötgy, Koszorú Lajos, Dr. Nagy István, Dr. Cséfalvay Zoltán, Dr. Brenner János, dr. Földi Zsuzsa, Atkári János, Tabák Gábor, Révi Zsolt, Kitley Tibor

Dátum Leírás Hely
2013-04-17 Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal, Díszterem 9200 Mosonmagyaróvár, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
2013-04-18 Nyugat-Magyarországi Egyetem PHARE Épület, Auditórium 9200 Mosonmagyaróvár, 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2
2013-04-18 FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont 9200 Mosonmagyaróvár, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István Király út 142.
2013-04-19 Nyugat-Magyarországi Egyetem PHARE Épület, Auditórium 9200 Mosonmagyaróvár, 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2

 Időszak kezdő dátuma: 2013-03-15

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
100-120 fő

Szabó Gyöngyvér

gy.szabo@mut.hu
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=194762#MIDDLE

Kiknek szól a konferencia?
• a településrendezésben érintett feleknek, önkormányzati döntéshozóknak, főépítészi irodák dolgozóinak, szakmabeli tisztségviselőknek
• Fővárosi, fővárosi kerületi, megyei és települési önkormányzatoknak
• regionális fejlesztési ügynökségeknek, városfejlesztő irodáknak
• urbanisztikát és határterületeit érintő szakmák művelőinek, településtervezőknek, szociológusoknak, építészeknek, tájépítészeknek, szociálpolitikusoknak, geográfusoknak
• az urbanisztikai oktatásban résztvevő felsőoktatási intézményeknek

Önköltséges

18.000- 36.000 Ft

MMK pontérték elbírálás alatt

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft