OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2014-07-24 11:39:05  
Somogy Megyei Építész Kamara (SMÉK) - és a Somogy Megyei TIT 7400 Kaposvár, Dózsa Gy. U. 16-18.
Postai címe: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A. I.em.
Telefonszám(ok): 82/414-419
Fax: 82/414-419
E-mail (elsődleges): smek@smek.t-online.hu
E-mail (másodlagos): dr.gatsandrea.ugyved@t-online.hu
Weboldal: www.smek.hu
 

kontaktórás előadások

min 10 óra a teljes kötelező továbbképzés

JOGI ALAPISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Jogi környezet általános felépítése
Jogszabályok rendszere, fajtái
A jogszabályok hierarchiája, jelölése
Az európai közösségi jog viszonya a magyar jogrendszerhez
A jogszabályok érvényessége és hatályossága
A jogszabály időbeli hatálya, alkalmazhatósága
A jogszabályok nyilvánossága és hozzáférése
POLGÁRI JOG ÉS KÖTELMI JOG ALAPJAI (Dr. Gáts Andrea) A szerződésekre vonatkozó általános szabályok
A szerződések fajtái
A szerződések alakja, tárgya, tartalma A szerződések érvényessége Szerződésszegés esetei
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Szerződés hibás teljesítése: a szavatossági jogok Kellékszavatosság, szavatossági felelősség Szavatossági jogok érvényesítésének határideje Határidő számítása utófelülvizsgálat esetén Határidő számítása tervezési szerződésnél Alvállalkozó felelőssége
Kellékszavatosság a j ótál lási idő alatt
Kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírások
VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok
A társasági szerződés
Az egyes gazdasági társaságok
A közkereseti társaság ás a betéti társaság
Korlátolt felelősségű társaság
A részvénytársaság
Egyéni vállalkozás-egyéni cég,
KFC: korlátozott felelősség az egyéni cégnél



KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS, AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (Dr. Gáts Andrea)

A törvény személyi hatálya: hatóság, ügyfél
A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai
A kérelem és mellékletei
A tényállás tisztázása
Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer
A határozat tartalma és közlése
A jogorvoslati lehetőségek

MUNKAVÉDELMI ISMERETEK (Csicsek Anna)

Az egészséges és biztonságos munkahely feltételei, munkavédelmi követelmények
Munkavédelmi és egészségügyi koordinátor és hatóságok feladatai
Munkáltató, munkavállaló és a kiviteli terv készítőjének kötelezettségei

ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ISMERETEK (Heizler György)

Az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásai
A tűzállósági fokozatok, és a tűztávolságokra vonatkozó előírásai
Az építmény használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok
Építészeti tüzvédelmi alapismeretek az Új Országos Tüzvédelmi Szabályzat tükrében. Epítmények tűzvédelmi követelményei, tűzszakaszok, tűzgátló szerkezetek új követelményei. Akadálymentesen megközelíthető épületek tűzvédelme,
Rekonstrukciós kérdések, műemlékek tűzvédelme. KAMARAI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)
Szakmai kamarák helye a jogrendszerben történeti áttekintés
Szakmai kamarák jogállása
Szakmai kamarák feladata és hatásköre
A Magyar Epítész Kamara és a területi kamarák szervezete
A területi kamara szervezeti rendje
A Magyar Epítész Kamara szervezeti rendje, tisztségviselői
Az építész kamarák közigazgatási hatósági feladatai
A kamarai szabályzatok. különös tekintettel a MEK Alapszabálya, MEK Etikai-fegyelmi szabályzata, MEK Ajánlott Díj számítása és a hozzá tartozó szolgáltatások. valamint a Tervpályázati szabályzat rendelkezéseire

ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABÁLYI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea - Hideg Gyöngyi, Dr. Hegedűs Annamária)

Építésügyi jogszabályok rendszere
Az Etv. szerkezete, főbb fogalmai, és alapelvei
Építmények elhelyezésének és létesítésének általános követelményei




Új eljárások és feladatkörök az építésügyben Az elektronikus ügyintézés (ÉTDR) Építésügyi hatósági szolgáltatás
• Elektronikus tárhely biztosítása
• Építésügyi hatósági szolgáltatás
Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások közös szabályainak új elemei:
• Ügyféli kör
• Helyszíni szemle
• Eljárás megindítása
• Hiánypótlás
• Szakhatósági közreműködés
• Az építészeti műszaki tervtanácsi és településképi vélemény
• Kötelezési eljárás
Engedélyezési eljárások kiemelve a főbb módosított rendelkezéseket:
• Építési engedélyezési eljárás
• Összevont engedélyezési eljárás
• Összevont telepítési eljárás
• Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása
• Használatbavételi engedélyezési eljárás
• Fennmaradási engedélyezési eljárás
• Bontási engedélyezési eljárás
• Engedély hatályának meghosszabbítása
Az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, mint új eljárások:
• Jogutódlás tudomásul vétele
• Használatbavétel tudomásul vétele
• Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele
Hatósági bizonyítvány kiállítása
Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása pontosításának elemei
Az építésügyi folyamat felügyeletének módosításai:
• Építésfelügyeleti hatósági tevékenység
• Az építőipari kivitelezési tevékenység, valamint bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele
• Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés
• Építésfelügyeleti hatósági intézkedések
• Építésrendészeti eljárás
• Jókarbantartási kötelezési eljárás
Jogorvoslati eljárás új elemei
Az építészeti műszaki dokumentáció változásai

Az építőipari kivitelezés változó dokumentálása: E-építési napló, e-teljesítésigazolás
Elektronikus építési napló bevezetése

Vállalkozások (egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok) építőipari tevékenység végzésének feltételei
alkalmazási feltételek
kötelező regisztrációk (szakmai és gazdasági kamarai)
jogszerűtlen, jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység új fogalma
kapcsolódó jogkövetkezmények (bírságok, közigazgatási szankciók, polgári és büntetőjogi következmények)






A MŰEMLÉKVÉDELEM, A KÖRNYEZET-, TERMÉSZET- ÉS TÁJ VÉDELEM ÁLTALÁNOS ISMERETEI (Virányi István)

Általános műemlékvédelmi ismeretek, Világörökség, helyi értékvédelem

AZ ÉPÍTÉSZETI VERSENY (Dr. Gáts Andrea)

A közbeszerzés általános (tervezői tevékenységgel összefüggő) szabályai
A tervpályázat szabályai. Ajánlati dokumentáció. Epítési beruházások közbeszerzésnek szabályai Szerzői jogi kérdések

A SZAKMAGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK (Dr. Gáts Andrea)

Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői, jogállásuk, összeférhetetlenségi szabályok, alkalmazásuk kötelező esetei:
Építtető - beruházáslebonyolító,
építési műszaki ellenőr megváltozott szabályai, kivitelező, fővállalkozó, alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezető alkalmazásának feltételei tervező, tervezői művezető jogállása, felelőssége

tervellenőr kivezetése - tanácsadó mérnök megjelenése a jogrendszerben

Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek szakmai feltételei, gyakorlásukra vonatkozó előírások
Az igazságügyi (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok
A tervezői tevékenység jogszabályi követelményei, előírásai.
Felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr szakmagyakorlásra vonatkozó főbb szabályok
Beruházáslebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai
Epületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai
Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai,
A kivitelezési tevékenység általános szabályai
(szereplői, az építési napló, a nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek) Kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei
Az építészeti szakmagyakorlás etikai-fegyelmi szabályai
Az építészeti szakmagyakorláshoz kapcsolódó szakmai továbbképzés

ÉPÍTÉSÜGYI SZERZŐDÉSKÖTÉSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)

Az építészeti-műszaki szakmagyakorlás során alkalmazott főbb szerződések
A vállalkozói, a megbízási, valamint a munkaszerződés keretében végzett tevékenységek elhatárolása
Az építésügyben alkalmazott szerződésekre vonatkozó speciális jogszabályi előírások, szerződéskötési ismeretek.
- fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések,



tervezői művezetői, szakértői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, beruházáslebonyolítói
szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei.
- A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei. A tervezési szerződés
Tervezési szerződés múltja, jelene és jövője
- tervező szerződéses jogállása (vállalkozási, megbízási elemek)
- szerződéses biztosítékok (szakmai és pénzügyi biztosítékok)
- tervhiba – elszámolási vita

Tervezéshez esetenként kapcsolódó tevékenységek
Kivitelezési tervdokumentáció
A megbízási szerződés
BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSZETI SZERZŐI JOGBA (Dr. Gáts Andrea) Az építészeti Szerzői jog elismertsége, helye a jogrendszerben
Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai
A mű fogalma
A szerző, közösen alkotott művek
A védelmi idő
A szerzői jog tartalma:
- Személyhez fűződő jogok
- A szerző vagyoni jogai
- Szolgálati művek
A felhasználási szerződés
Meghatározása

Formai előírások
Tartalmi követelmények
A szerződés hibás teljesítésének jogkövetkezményei
A szerzői jog megsértésének további jogkövetkezményei
- Polgári jogi jogkövetkezmények
- Büntetőjogi jogkövetkezmények
- Szakma-etikai, fegyelmi jogkövetkezmények

ÉPÍTÉSÜGYI PÉNZÜGYI ISMERETEK Szerzői jogdíjak érvényesítése (Dr. Gáts Andrea)
Alakulása jogsérelem esetén
Jogdíjigények és a közbeszerzési eljárás viszonya
Szerzői jog megsértésének kártérítése

Pénzügyi biztosítékok az építésügyben alkalmazott szerződések teljesítése érdekében
Kötbér, Kamat, Előleg, Bankgarancia, Jóteljesítési biztosíték stb.
Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének és visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben
Építésfelügyeleti bírság, közigazgatási bírság (kiszabásának alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok szemléltetésével)
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv felállítása
- 2013. évi XXXIV. Törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról (2013.IV.11.)
- 109/2013 (IV.09.) Korm. rendelet az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő
intézkedésekről



ÉPÍTŐIPARI BERUHÁZÁSOK ELSZÁMOLÁSA (Gáts András) Beruházások elszámolása és ellenőrzése
Uniós projektek előkészítésének szakmai szabályai és gyakorlata

Építőipari fedezetkezelés

Kamarai díjszámítás - ajánlott ? (Dulácska Zsolt)
- Magyar díjszabások rövid történeti áttekintése.
- MÉK és MMK dijszabás összehasonlítása
- MÉK dijszabás szolgáltatási rendszere
- Díjalapérték és időráfordítás alapú
- Építési költségbecslési segédlet (ÉTK)
- Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói GVH és a szakmai szövetségek, kamarák ÉTV
- 2012. ápr.-i módosítási javaslat Mennyiért tervezünk? - felmérés kamarai "feketelista", mediáció, követeléskezelés
- HOAI 2009, VOB-B rövid ismertetése

SZABÁNY és MINŐSÉGÜGYI ISMERETEK (Dr. Szakács György és Fáy Piros) Szabványok és műszaki specifikációk
CE megfelelőségi jelölés értelmezése
Harmonizált szabványok
Európai és nemzetközi szabványok közötti kapcsolatok
Építési termékek műszaki követelményei Az építési termékek megfelelősége Teljesítménynyilatkozat – megfelelőség igazolása
Az Építési Termék Rendelet (CPR) és a teljesítménynyilatkozat






TELEPÜLÉSRENDEZÉS Dr. Hajnóczi Péter
Új eljárások és feladatkörök a településrendezésben:
A településfejlesztés és a településrendezés összefüggései
A településfejlesztés új elemei és pontosításai:
A településfejlesztési koncepció részletes tartalmi elemei
Az integrált településfejlesztési koncepció előírásai



A településrendezés körében meghatározott új eljárások: Telepítési tanulmányterv és beépítési terv
Településrendezési sajátos jogintézmények:
Településképi véleményezési eljárás Településképi bejelentési eljárás Településképi kötelezés
közterület-alakítás
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának új eljárási szabályai
A partnerségi egyeztetés
A településfejlesztési koncepció elfogadásának szabályai
Az integrált településfejlesztési koncepció elfogadásának szabályai
A településrendezési eszközök elfogadásának szabályai:
o A teljes eljárás
o Az egyszerűsített eljárás
o A tárgyalásos eljárás

--- (kötelező témakörökben nincs továbbképzési pontérték) ---

Virányi István okl.építész,
Fáy Piros okleveles építész, vezető
tervező,
Dr. Tóth Elek egyetemi docens,
Hideg Gyöngyi építési hivatalvezető,
Csicsek Anna Munkavédelmi Főelőadó,
Gáts András beruházási referens, főtanácsadó,
Dr. Szakács György okleveles mérnök,
Dr. Hegedűs Annamária szabályozási referens, vezető tanácsos
Dulácska Zsolt okl.építészmérnök,
Dr. Gáts Andrea ügyvéd, jogalkotási szakjogász,

Dátum Leírás Hely
2013-09-13 4246 Nyíregyháza,

 Időszak kezdő dátuma: 2013-07-01

 Időszak záró dátuma: 2014-04-30
30-150 fő alkalmanként

A Somogy Megyei Építész Kamara (7400 Kaposvár, Rákóczi tér
12/A.), mint a Magyar Építész Kamara tagja, egyben
területi kamarája, mentesül a FAT akkreditáció igazolásának kötelezettsége alól Az
építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai
továbbképzési rendszeres részletes szabályairól szóról 103/2006. (IV.28.) korm. rend. 3.§. (3)
bekezdése alapján.

SMÉK Kulcsár Barbara, Bükiné Matusa Judit
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A. I. em.
Tel/fax: 82/414-419
smek@smek.t-online.hu

smek@smek.t-online.hu
www.smek.hu

A Magyar Mérnöki Kamaránál is akkreditáltatott modul

A mellékelt oktatási programból kialakított, a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési irodája által összeállított, Á-KT jelű (általános modult) építész kamarai tagok számára is oktatjuk. Így e modul elvégzésével a kettős kamarai jogosultsággal rendelkezők egyszerűbben teljesíthetik a rendelet által előírt kötelező továbbképzést. E 6 tanórás modult természetesen az építész szakmagyakorlók számára egy speciálisan összeállított további modul, míg a mérnök szakmagyakorlók számára a mérnöki kamaránál előírt szakmai modul pl. a KT-01 jelű építési modul, valamint a felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök számára további munkabiztonsági modul kell, hogy kiegészítse.

Tervezési és kivitelezési modulok

Azokban az esetekben, ahol egyértelmű, hogy a tanfolyam célcsoportja elkülöníthető építész tervezői, ill. felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőr és beruházáslebonyolítói szakmagyakorlókra, speciálisan az adott szakmai célcsoportra nézve állítjuk össze a tematikát. Ilyenkor az oktatási programban megjelölt jogi pénzügyi, valamint szabvány- és minőségügyi tematikából 6+6 órás, tehát két modulból álló olyan tanfolyamok kerülnek kialakításra, amelynél elkerülhető, hogy a kizárólag kivitelezésben érdekeltek. pl. tervezői díjszámítást hallgassanak, vagy a kizárólag tervezéssel foglalkozók az építési naplóvezetésének szabályait hallgassák meg. Az így összeállított tematikájú tanfolyamok is teljes mértékben ki tudják elégíteni a 103/2006.(IV.28.) sz. kormányrendelet által előírt követelmények kötelező részét.

A továbbképzés célcsoportja

Képzésünket valamennyi kamarai jogosultsággal és névjegyzéki bejegyzéssel rendelkező szakmagyakorlónak szánjuk, a jelentkezés függvényében hozzáigazítva az adott tanfolyam célcsoportjához. Ugyanakkor hasznos információkat tartalmaz a jogosultsági vizsgával rendelkezők számára is, így az ő részvételüket sem zárjuk ki. További célunk, hogy az adott továbbképzési időszakbank kötelező továbbképzés tanfolyamot megszerzők is frissíthessék tudásukat, számukra szabadon választható pontértékű igazolást állítunk ki ugyanezen tanfolyamról a szakbizottságnál minden tárgyévben külön megpályázott törzsszámunk alapján.

nincs adat

Max: 8.000.-Ft. SMÉK tagok és éves szolgáltatási díjat fizetők számára,
egyéb szakmagyakorlók max: 10.000.-Ft.
ebéddel.

Jelenlét igazolása be- és kiléptető jelenléti ívvel.

nincs adat

www.smek.hu oldalon a szükséges jogszabályok listája havi frissítéssel megjelenítve.

Valamennyi előadás után a résztvevők a helyszínen konzultációs lehetőséget kapnak egyedi ügyben az előadótól.

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft