OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-07-17 09:03:33  
Építész Továbbképző Nonprofit Kft. (BÉK-PMÉK)
Postai címe: 1052 Bp. Városház u. 7. Levelezés, iroda: 1013 Bp. Attila út 14.
Telefonszám(ok): 784-17-91
Fax: 784-01-07
E-mail (elsődleges): epitesztovabbkepzo@chello.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
 

kontaktórás előadások,
ill. távoktatás a
www.epitesztovabbkepzo.hu
honlapon

2x 5, ill. 2x6 óra

Építésügyben alkalmazott szerződések, szerződéskötési ismeretek
(fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések, tervezői művezetői, szakértői, tervellenőri, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei. A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei, a szerződésminták alkalmazása, elérhetősége.) - Dr. Gáts Andrea

Építészeti alkotások szerzői jogi védelme
Az építészeti szerzői jog elismertsége, helye a jogrendszerben
Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai: mű fogalma, szerző, közösen alkotott művek, védelmi idő,
A szerzői jog tartalma: személyhez fűződő jogok, vagyoni jogok, szolgálati művek, árva mű
A felhasználási szerződés: formai előírások, tartalmi követelmények
A szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei: polgári jogi, büntetőjogi, szakma-etikai, fegyelmi jogkövetkezmények - Dr. Gáts Andrea

Az építési törvény és végrehajtási rendeletei, szerkezete, általános fogalma, a településrendezéssel kapcsolatos általános előírása, építményekkel szemben támasztott általános követelményei
az építésügyi hatósági engedélyezésre és bejelentésre vonatkozó előírásai
az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyezés
az építésfelügyeleti ellenőrzésre vonatkozó szabályok
az építésügyi hatóság szervezeti rendszere (ideértve a sajátos építményfajtákat és a műemlékvédelmet is).
A telekalakítás szabályai. - Dr. Gáts Andrea

Jogi környezet általános felépítése, jogalkotás, jogszabályi hierarchia, kihirdetés, érvényesség, hatályosság.
Jogképesség, cselekvőképesség. Jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozás, gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás változásai.
Szerződések polgári jogi általános szabályai: ajánlat, elfogadás, szerződéskötés. . - Dr. Gáts Andrea

Munkaszerződés, munkaviszony, vállalkozási, megbízási, valamint a munkaszerződés elhatárolása a szakmai felelősség szempontjából. - Dr. Gáts Andrea

Az építési törvény. - Dr. Gáts Andrea

A felsőfokú műszaki szakképesítések elismerése az EU-ban.
A tervtanácsok jogállása, szerepe, kamarai tervtanácsok.

A műemlékvédelem célja, szervezeti felépítése, műemlékké nyilvánítás rendje.
A Világörökség és védőterülete, a helyi építészeti örökség védelméről szóló jogszabályi előírások.
A Világörökségi Gondnoksági és Kezelési terv ismerete
Az örökségvédelem építményeinek épületkutatása („Bauforschung”), az építészettörténeti korszakok és értékek föltárása, régészeti leletmegfigyelés, folyamata és résztvevő szakemberek köre (pl. régész, épületrestaurátor, díszítőfestő, kő-fém-fa- épületszobrász, üvegművész stb.) - Koppány András

Az építésügyi szakmagyakorlás általános és részletes követelményei,
Az építési folyamatban résztvevő szakmagyakorlók jogállása, feladatai, felelősségi köre
Szakmai felelősség, összeférhetetlenségi szabályok, fegyelmi, szabálysértési jogkövetkezmények
Az igazságügyi (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok.
A tervezői, tervellenőrzési tevékenység jogszabályi követelményei, előírásai.
Felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr szakmagyakorlásra vonatkozó főbb szabályok
Beruházás-lebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai
Épületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai
Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai, . - Dr. Gáts Andrea

A kivitelezési tevékenység általános szabályai
- a kivitelezési folyamat résztvevői
- az építési és felmérési napló formai és tartalmi követelményei, vezetésének szabályai
- a szakmagyakorlói nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek
- megvalósulási tervdokumentáció

Országos Tűzvédelmi Szabályzat, Építmények tűzvédelmi követelményei, alapfogalmak, tűzvédelmi dokumentáció.
Tűzvédelmi szakértői és tűzvédelmi tervezési jogosultság. - Takács Lajos Gábor

Az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmi és formai követelményei
Tervdokumentáció típusok:
- Építészeti-műszaki dokumentáció:
elvi engedélyezési dokumentáció
építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció
bontási engedélyezési dokumentáció
használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció
fennmaradási engedélyezési dokumentáció
- talajmechanikai és geotechnikai dokumentáció.
- üzemeléstechnológiai terv,
- álcázási terv,
- kilátási-rálátási terv, látványterv, utcakép
- biztonsági és egészségvédelmi terv.
- kertépítészeti tervdokumentáció
- ajánlati tervdokumentáció (tenderterv) formai és tartalmi követelményei
- Kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei, munkarészei

Építésügyi hatósági eljárás, a telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk részletes szabályai. Közreműködő szakhatóságok, műemlékvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok.

Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere, felépítésük, főbb fogalmaik.

Az építésügy körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartása, a dokumentációs központ szerepe, a szakmagyakorlók és építtetők nyilvántartással kapcsolatos feladatai, jogai, kötelezettségei.

A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással, az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményei. Összeférhetetlenség, kizárás szabályai tervezők esetében. - Dr. Enczi János

Különböző tervezési szintek és tervfajták rendszere és összefüggéseik
A területrendezés, településrendezés kapcsolatrendszere, a tervek célja
A településrendezés és az építmények tervezésének kapcsolata
Hatástanulmányok az egyes tervezési folyamatokban

A településrendezési tervezés
A településfejlesztés és településrendezés tervfajtái, egyeztetési és jóváhagyási rendje.
A településtervezésre, valamint a hozzátartozó szakági tervezésre vonatkozó előírások.
A településrendezési dokumentáció tartalmi követelményei.
Szabályozástan - településtervezési eszköztár

A tájépítészeti tervezéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatos jogszabályi háttér
A táj védelmének és rendezésének törvényi szabályozása
A zöldfelületek tervezése
Illeszkedés a tervezési és építési folyamatba

Az építészeti tervezéssel kapcsolatos folyamatok
Építmények és épületek tervezési folyamata és tervfajtái
Építéshatósági engedélyek fajtái, engedélyezés menete
Szakhatóságok (pl. közegészségügy, tűzmegelőzés, örökségvédelmi, környezetvédelmi és egyéb szakhatóságok) szerepe, közreműködése
A hatástanulmányok ismérvei - Dr. Gáts Andrea

Az építés - kivitelezés
Ajánlati terv (tenderterv) jogszabályi háttere, műszaki tartalma
A kivitelezési terv felépítése, belső egyeztetési folyamatok és kötelezettségek, szakági tervezői nyilatkozatok és felelősségek, generáltervezői nyilatkozat, megfelelőségi nyilatkozatok (pl. szabványok, építőanyagok, engedélyezési tervnek való megfelelés, stb) - Dr. Gáts Andrea

Az építtető
Szerepe, feladatai
A tervezési program
Felelősségi köre az építési folyamatban - Dr. Gáts Andrea

A belsőépítészet helye a tervezési folyamatban.
A belsőépítészeti tervezés a belső tér minőségi megfogalmazása.
A belsőépítészeti tervek, mint az építéshez szükséges tervdokumentáció szerves része.
A belsőépítész dokumentáció tartalma.

Kamarai szabályzatok és eljárások. Az építész és mérnök szakmai kamarák jogállása és feladataik, szervezeti rendjük, kamarai szabályzatok. Hatósági, önkormányzat, érdekképviseleti feladataik. A MÉK szervezeti rendje, főbb tisztségviselői. Tagfelvétel, névjegyzékbe vétel, valamint a névjegyzéken tartás követelményei, jogosultsági vizsgáztatás és kötelező továbbképzés rendszere. Kamarai tagok etikai-fegyelmi felelőssége. - Dr. Gáts Andrea

A MÉK Ajánlott Díjszámítási Szabályzatának főbb rendelkezései. Az ajánlott díjszabás rendszere, díjalap-érték és idő alapú elszámolás. Az ajánlott díjszabásban és a kamarai mintaszerződésekben rögzített alap és különszolgáltatások rendszere.
Terület- és településtervezési ajánlott díjszabás
Belsőépítészeti ajánlott tervezési díjszabás
Táj- és kertépítészeti ajánlott díjszabás
MÉK Építész ajánlott díjszabása és a MÉK MÉDI Épületek díjszabása
A tervezési (településtervezési) szerződés megváltozott szabályai a tervezési díj mértéke, összetevői
(Pótmegrendelés, különszolgáltatások, pénzügyi biztosítékok és elszámolásának módja, a tervezési díj elszámolásának módja, többletmunka, pótmunka.)
Kifizetetlen tervezési díjak behajtásának eszközei, kamarai lehetőségek (kamarai behajtás), mediáció, választott bíráskodás, peren kívüli és peres bírósági eljárás – Dulácska Zsolt

A kivitelezési vállalkozói szerződés megváltozott szabályai, a vállalkozói díj
(összetevői, elszámolásának módja. Többletmunka, pótmunka. Az építőipari rezsióradíj alapja, mértéke, összetétele. Kirívóan alacsony ár mérlegelésére irányadó szempontok. Követelések pénzügyi biztosítékai, jelzálogjog a megrendelő ingatlanán.)

Építésügyi, Építésfelügyeleti bírság: kiszabásának alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok szemléltetésével

Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének és visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben.

Adózási kérdések, kis- és közép vállalkozások adózása.
Szakmagyakorlókat érintő aktuális tárgyévi adójogszabály változások (pl. minimálbér, diplomás minimálbér és adózási vonatkozásai, következményei. Teljesítés, számlakiállítás szabályai. Az ÁFA mértéke, a fordított ÁFA fizetés kérdése, értelmezése, eljárási szabályok, esettanulmányok.)
Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírság mértéke és megfizetésének valamint visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben. - Dr. Gáts Andrea

Beruházás-lebonyolítás, projekt lebonyolítás: közbeszerzési ismeretek, pályázatok, költségbecslés, költségszámítás, árképzés, projektvezetés, beruházás elszámolása EU követelményrendszer szerint.

Menedzsment eszközök jelenlétének gyakorlata, szükségességének, eredményességének megítélése a befektetések, fejlesztések megvalósítása területén (kockázat-, tervezés-, termelés-, szervezés-, teljesítmény-, humán-, emberi erőforrás-, marketing-, rendszer-, infokommunikáció-, üzleti teljesítmény-, kutatási-, pályázati-, logisztikai menedzsment).

Építőipari fedezetkezelés intézménye

Felelősségbiztosítás: tervezés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés terén. Konstrukciók és buktatók, esettanulmányok.

Szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja. (mi a szabvány, a szabvány nem kötelező, önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei, a szabványokra való hivatkozás a jogszabályokban, az építésügy területén, a szerződésekben, a szabványokban és a bírósági perekben.)
Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok. Újdonságok a megjelent szabványok körében, és a várható változások.
Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. Aktualitások az utóbbi időszak új és módosított jogszabályainak megfelelően. - Szabó József (MSZT)

Az építésfelügyelet szervezeti rendszere. Első- másodfok, az építés-felügyeleti ellenőrzés szerepe az építési minőség alakulásában, a vizsgálatnál irányadó szempontok

Tűzvédelmi szabványok és jogszabályok. Az építményeket érintő legfontosabb tűzvédelmi fogalmak, a tűzvédelmi dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei.
Világítástechnikai szabványok és építészeti-belsőépítészeti követelmények. Energiahatékony és innovatív világítási megoldások. - Takács Lajos Gábor

Épületenergetikai szabványok és az építészeti formálás, valamint az épületszerkezeti tervezés összefüggései. Korszerű épületenergetikai megoldások, megújuló energiaforrások használata. Építészeti klimatológia, benapozás-tervezés, szoláris tájolási ismeretek, árnyékolás. Épületek nyári túlmelegedés elleni védelme, zárt terek hő és pára-komfortja.
Egészségvédelem az építészetben. A napsugárzás biológiai hatásai. Építészeti üvegek és biológiai hatásai. Építőanyagok toxikus emissziója. Beltéri légállapotot befolyásoló tényezők. Allergének az építészeti terekben. Zárt terek toxikus emissziói. - Dr. Kuba Gellért

Az akadálymentesítés jogszabályokban rögzített főbb követelményei, korszerű megoldásai

Minőségi irányítás - ISO vagy nem ISO. Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás.
Kamarai Minőségbiztosítási Kézikönyv: A tervezőirodákra kidolgozott kamarai minőségbiztosítási rendszer.

A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül. A szabványok jelölése, közzétételük.

A műszaki szabályozás rendszere az EU-ban. A CE megfelelőségi jelölés. Az építési termékekre vonatkozó EU szabályozás: 89/106/EEC irányelv.

Az irányelvet harmonizáló hazai szabályozás, elismert műszaki specifikációk, ETA, ÉME. Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. A nemzeti szabványok mellett alkalmazott további szabványosítási dokumentumok. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül, egyes szintek elkülönítése a kidolgozók és alkalmazók köre alapján. Vállalati és szakmai szabványosítás.

A speciális szabályozó dokumentumok típusai, alkalmazási lehetőségei gyakorlati példákkal. A szabályozási szintek hierarchiája és kapcsolata a nemzeti szabványosítással.

Az építési termékekre vonatkozó szabályozás aktuális kérdései. A megfelelősség sajátos esetei. ETA és ÉME összehasonlítása, a dokumentumfájlok alkalmazási lehetőségei.

A jóváhagyó szervezetek, valamint a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek szerepe a megfelelőségi-igazolás eljárásában. A két szervezettípus feladatköre közötti különbségek.

Az internet használata különböző keresésekre. Nemzeti szabványok keresése dokumentumokban és az interneten, esettanulmányok különböző keresési módok kombinációjára. Egyedi műszaki specifikációk keresése.

Építési termékek alapvető követelményeire vonatkozó haza szabályozás, Építési Termék Direktívája EU szabályozás előírásai.

Építési termékek megfelelőség igazolása, megfelelőségi tanúsítvány és szállítói megfelelőségi nyilatkozat. Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) fogalma, kibocsátásának esetei, kibocsátó személye. Építési Termék Direktívája EU szabályozás előírásai.
Változások a 305/2011/EU rendelet alapján. - Szabó József (MSZT)

A munkavédelem célja szervezete, munkavédelmi oktatás, munkavédelmi napló vezetése.
A főbb munkavédelmi követelmények, a munkáltatók és munkaadók feladatai ezekkel kapcsolatosan. Munkáltató és munkavállaló kötelezettsége, biztonságos munkavégzés. A munkavédelmi hatóság feladatai, működése.
A tervezés és kivitelezés során minőségügyi és munkavédelmi követelmények betartása: kiviteli terv készítőjének kötelezettségei. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátorok tevékenysége. - OMMF •

Lakások és épületszerkezetek kötelező alkalmassági ideje és szavatossági felelősség. A jótállási kötelezettség jogszabályokon alapulóan és szerződésben kikötötten. A jótállási felelősség teljesítése, jogkövetkezményei.
A tervezői művezetés és az építési napló szerepe, felépítése. Az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség. - Dr. Gáts Andrea

Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok. Hozzáférés a szabványokhoz, keresés a szabványok között. Szabványkereső a MÉK honlapján. - Szabó József (MSZT)

A monolit vasbeton szerkezetek tervezésének új szabályozása, a látszóbeton (látványbeton) megjelenési módjának minősítési szabványa. - Kapu László

Az építésgazdaságot érintő 2012-es évi szabvány-felülvizsgálat. - Szabó József (MSZT)

A közérdek és a minőség érvényesítése a településrendezési tervezésben.
A terület- és településrendezési tervek minőségi és garanciális kérdései, különös tekintettel a digitálisan készülő tervekre.

A kertépítészeti anyagok minőségi követelményei,
A faiskolai termesztési- forgalmazási szabványok, korszerű fajtahasználat a települési táj alakításában.

--- (kötelező témakörökben nincs továbbképzési pontérték) ---

Dr. Gáts Andrea,
Dulácska Zsolt,
Dr. Kuba Gellért,
Dr. Takács Lajos Gábor,
Kapu László,
Dr. Enczi János,
Koppány András
további szerzők az előadókon kívül távoktatásban:
Kovács Imre,
Dr. Farkas Alexandra,
Valkó Gábor,
Deutsch Mária,
Körmendy Imre,
Vajai Tamás,
Szabó József (MSZT)

Dátum Leírás Hely
2012-07-01 FUGA: Kb. 2 havonta az előadókkal egyeztetett időpontban 1052 Budapest V. kerület, Attila út 14.
2012-12-31 FUGA: Kb. 2 havonta az előadókkal egyeztetett időpontban 1052 Budapest V. kerület, Attila út 14.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-07-01

 Időszak záró dátuma: 2013-06-30
Előadáson: 30 – 140 fő / alkalom On-line: folyamatosan korlátla

Nem szükséges a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében MÉK részére adott felhatalmazás alapján.

Fontana Vera
1013 Bp. Attila út 14.
T: 1/784-17-91, F: 1/784-01-07, M: 30/647-14-15
epitesztovabbkepzo@chello.hu
Jelentkezés az elérhetőségeken, vagy online a www.epitesztovabbkepzo.hu címen

epitesztovabbkepzo@chello.hu
www.epitesztovabbkepzo.hu

Előadáson:
A jelenlét folyamatos ellenőrzése jelenléti ívvel.
Az előadásokat és az előadókat értékelő kérdőív kitöltése
Részvételi díj megfizetése
Papír alapú igazolás kiadása a helyszínen
Távoktatáson:
Részvételi díj megfizetése
Ellenőrző tesztek sikeres teljesítése
Visszaigazolás a web oldalon, igény esetén e-mailen, majd papír alapú igazolás postán

nincs adat

Előadás (kontaktórás továbbképzési forma):
Teljes kötelező építészet szakterületen: 22.000,-

Akinek egyéb vizsgáját/végzettségét a TB a kötelező képzés részekén elfogadta:
Jogi modul: 9500,-
Szabvány- minőségügyi modul: 6000,-
Pénzügyi modul: 3000,-

Egyéb szakterületi jogosultsággal rendelkezőknek, vagy részképzést végzőknek:
Szakterületi modulok (építészet, műemlékvédelem /örökségvédelem/, táj- és kertépítészet, belsőépítészet, terület- és településrendezés): 3500,-

--------------------------------------------------------------------------------
Távoktatás (internetes online továbbképzési forma):
Teljes kötelező építészet szakterületen: 11.500,-

Akinek egyéb vizsgáját/végzettségét a TB a kötelező képzés részekén elfogadta:
Jogi modul: 4500,-
Szabvány- minőségügyi modul: 3300,-
Pénzügyi modul: 1500,-

Egyéb szakterületi jogosultsággal rendelkezőknek, vagy részképzést végzőknek:
Szakterületi modulok (építészet, műemlékvédelem /örökségvédelem/, táj- és kertépítészet, belsőépítészet, terület- és településrendezés): 2200,-

Teljes anyag

Az oktatási programban megjelölt jogi, pénzügyi, valamint szabvány- és minőségügyi tematikából 10 órás, több modulból álló kontaktórás tanfolyamok, és távoktatási anyag kerül kialakításra, melyek közül bármelyik elvégzése az építész kamara által nyilvántartott valamennyi szakmagyakorló számára teljeskörűen biztosítja a 103/2006.(IV.28.) sz. kormányrendelet által előírt továbbképzési követelmények kötelező részének elvégzését. Ezen továbbképzésünket jogosultsági vizsgát nem tett, és beszámolóra nem kötelezetteknek ajánljuk.

Modulonkénti képzés

Az egyes modulok külön-külön is elvégezhetők mind előadás, mind távoktatás formájában. A tematika a Teljes anyag egyes részegységeivel azonos.
A modulonkénti képzést az egyéni kérelem alapján kötelező képzés részeként elfogadott, más szakterületen megszerzett végzettség/képzés/vizsga által biztosított ismerettel rendelkezőknek ajánljuk.

A Magyar Mérnöki Kamaránál is akkreditált modul

A mellékelt oktatási programból kialakított, a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési irodája által elfogadott, Á-KT jelű továbbképzési modult építész kamarai tagok számára is külön kívánjuk oktatni, így e modul elvégzésével a kettős kamarai tagsággal rendelkezők egyszerűbben teljesíthetik a rendelet által előírt kötelező továbbképzést. Az 5 órás modult természetesen az építész szakmagyakorlók számára egy speciálisan összeállított további modul, míg a mérnök szakmagyakorlók számára a mérnöki kamaránál előírt szakmai modul (felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök számára további munkabiztonsági modul) kell, hogy kiegészítse.

Online továbbképzés

Az előadáson résztvettek, a Távoktatási anyagokat 5 évig díjmentesen letölthetik

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft