OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-06-25 00:53:31  
Magyar Építész Kamara és az Építész Továbbképző Nonprofit Kft. (BÉK-PMÉK)
Postai címe: 1088 Bp. Ötpacsirta u. 2. - 1052 Bp. Városház u. 7. Levelezés, iroda: 1013 Bp. Attila út 14.
Telefonszám(ok): 784-17-91
Fax: 784-01-07
E-mail (elsődleges): epitesztovabbkepzo@chello.hu
E-mail (másodlagos): mek@mek.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
 

kontaktórás előadások,
ill. távoktatás a
www.epitesztovabbkepzo.hu
honlapon

2x 5, ill. 2x6 óra

Jogi ismeretek

Jogi környezet általános felépítése,
Jogszabályok, jogalkotás nyilvánossága jogszabályi hierarchia, kihirdetés, érvényesség, hatályosság, a közösségi jog hatása a jogi környezetre.
Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere, felépítésük, főbb fogalmaik.

Jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozás, gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás aktuális változásai.

Építésügyben alkalmazott szerződések, szerződéskötési ismeretek
(fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések, tervezői művezetői, szakértői, tervellenőri, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei. A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei, a szerződésminták alkalmazása, elérhetősége.)

Munkaszerződés, munkaviszony, vállalkozási, megbízási, valamint a munkaszerződés elhatárolása a szakmai felelősség szempontjából.


Építészeti szerzői jog
Az építészeti szerzői jog elismertsége, helye a jogrendszerben
Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai: mű fogalma, szerző, közösen alkotott művek, védelmi idő,
A szerzői jog tartalma: személyhez fűződő jogok, vagyoni jogok, szolgálati művek
A felhasználási szerződés: formai előírások, tartalmi követelmények
A szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei: polgári jogi, büntetőjogi, szakma-etikai, fegyelmi jogkövetkezmények

Az építési törvény és az OTÉK előírásai, településrendezés, telekalakítás, építmények elhelyezése és létesítése.
Az építési törvény és végrehajtási rendeletei, szerkezete, általános fogalma, a településrendezéssel kapcsolatos általános előírása, építményekkel szemben támasztott általános követelményei
az építésügyi hatósági engedélyezésre és bejelentésre vonatkozó előírásai
az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyezés
az építésfelügyeleti ellenőrzésre vonatkozó szabályok
az építésügyi hatóság szervezeti rendszere (ideértve a sajátos építményfajtákat és a műemlékvédelmet is).
A telekalakítás szabályai.

Az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmi és formai követelményei

Tervdokumentáció típusok:
- Építészeti-műszaki dokumentáció:
elvi engedélyezési dokumentáció
építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció
bontási engedélyezési dokumentáció
használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció
fennmaradási engedélyezési dokumentáció
- talajmechanikai és geotechnikai dokumentáció.
- üzemeléstechnológiai terv,
- álcázási terv,
- kilátási-rálátási terv, látványterv, utcakép
- biztonsági és egészségvédelmi terv.
- kertépítészeti tervdokumentáció

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóságok szerepe, közreműködése, környezetvédelmi hatástanulmány ismérvei.

A műemlékvédelem célja, szervezeti felépítése, műemlékké nyilvánítás rendje. A Világörökség, a helyi építészeti örökség védelméről szóló jogszabályi előírások.

Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartása, a dokumentációs központ szerepe, a szakmagyakorlók és építtetők nyilvántartással kapcsolatos feladatai, jogai-kötelezettségei.

Az építésügyi szakmagyakorlás általános és részletes követelményei,
Az építési folyamatban résztvevő szakmagyakorlók jogállása, feladatai, felelősségi köre
Szakmai felelősség, összeférhetetlenségi szabályok, fegyelmi, szabálysértési jogkövetkezmények
Az igazságügyi (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok.
A tervezői, tervellenőrzési tevékenység jogszabályi követelményei, előírásai.
Felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr szakmagyakorlásra vonatkozó főbb szabályok
Beruházáslebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai
Épületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai
Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai,

A kivitelezési tevékenység általános szabályai
- a kivitelezési folyamat résztvevői
- az építési és felmérési napló formai és tartalmi követelményei, vezetésének szabályai
- a szakmagyakorlói nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek
- kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei, munkarészei

Országos Tűzvédelmi Szabályzat, Építmények tűzvédelmi követelményei, alapfogalmak, tűzvédelmi dokumentáció.

A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással, az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményei. Összeférhetetlenség, kizárás szabályai tervezők esetében.
A tervtanácsok szervezete, jogállása, szerepe, a kamarai tervtanácsok.

A településtervezés, valamint szakági tervezésre vonatkozó előírások, a településrendezési dokumentáció tartalmi követelményei.

A felsőfokú műszaki szakképesítések elismerése az EU-ban.

Kamarai szabályzatok és eljárások. Az építész és mérnök szakmai kamarák jogállása és feladataik, szervezeti rendjük, kamarai szabályzatok. Hatósági, önkormányzati, érdekképviseleti feladataik. A MÉK szervezeti rendje, főbb tisztségviselői. Tagfelvétel, névjegyzékbe vétel, valamint a névjegyzéken tartás követelményei, jogosultsági vizsgáztatás és kötelező továbbképzés rendszere. Kamarai tagok etikai-fegyelmi felelőssége.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


JogszabályokFigyelem!
Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük.

1. Alapvető előírások

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) (2011. I.1)
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) (2009.X.1.)

2. Területrendezés és településfejlesztés

- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
- 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
- 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
- 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 1995. évi XLII. törvény egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
- 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről
- 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
- 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
- 2/2005. (I. 11.) Korm. rend.az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
- 283/2002. (XII. 21.) Korm. rend. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
- 218/2009 (X. 6.) Korm. rendelet, a területfejlesztési koncepció a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
- 97/2005. (XII.25.) OGy. határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról.
- 76/2009 (IV.8.) Korm. rend. a területrendezési hatósági eljárásról
- 77/2010 (III.25.) Korm. rend. a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről (2011.I.01.)
3. Szakmagyakorlási, tervellenőri tevékenység
3.1. Szakmai Kamara

- 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról (2011.I.01.)
- 32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról
- 14/2010 (IV.28.) SZMM rendelete a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

3.2., Építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, tervellenőri, építészeti-műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, beruházáslebonyolítói, energiatanúsítói tevékenység
- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól (2011.I.1.)
- 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről (2009.X.1.)
- 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezetési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság általános szabályairól (2011. I.1)
- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól (2011.I.1. )
- 192/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről (2011.I.1.)
- 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről
- 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről (2010. I.01)
- 103/2006.(IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól (2011.I.01.)
- 9/2006. (II. 27.) IM. rendelet az igazságügyi szakértői területekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről (6.§ (1) bek. a.)pont, 37.§, 11. sz. melléklet)

- 33/2008.(II.21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
- 1/2008 (I.11.) ÖTM rendelet Az Európai közösségi jog hatálya alá tartozó feltétel nélkül elismerésre kerülő okl. építészmérnöki oklevelek elnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről
- 76/2009 (IV.8.) Korm. rend. a területrendezési hatósági eljárásról
3.3. Tervtanácsok, főépítészek, tervpályázat
- 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról (2009.X.1.)
- 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
- 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről (2009.X.1.)
- 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól

3.4 Közbeszerzés,kiemelt jelentőségű beruházások
- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
- 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (2010. I.01)
- 2006. évi LIII. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről ( 2009.X.1.)

4. Építésügyi hatósági eljárás

4.1. Általános eljárási szabályok

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) (2011.I.1.)
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
- 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Közigazgatási perek: 324.§-340.§)
- 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
- 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (2009.X.1.)
- 277/2008 (XI.24.) Korm. rendelet Az építésügy, a településfejlesztés és –rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról (2009.X.1.)


4.2. Építésügyi, építésfelügyeleti hatósági eljárások

- 193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről (2010. V.28)
- 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről (2010. V.28)
- 194/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről (2010. I.01)
-161/2008 (IV.19.) Korm. rendelet Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés- előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről (2010.V.28)
- 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról (2010. I.01)
- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról
- 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól (2010.V.28)
- 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról (2010.V.28)
- 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
- 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól (2009.X.1.)
- 195/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről (2009.X.1.)
- 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról
- 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

5. Építőipari kivitelezés

- 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (2010. I.01)
(Hatályon kívül helyezte az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kiviteli tervdokumentáció tartalmáról szóló a 290/2007.(X.31.) Korm. rendeletet)
- 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről (2010. I.01)
- 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról (2010. V.28)

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkahelyi követelményekről
(biztonsági és egészségvédelmi koordinátor)

6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika

- 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
- 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
- 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
- 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
- 181/2003. (XI 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
- 9/2007 (IV.03.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról
- 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet A játszótéri eszközök biztonságáról
- 108/2001 (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményéről és megfelelőségének tanúsításáról

7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
-324/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról (2011.01.01.) (hatályon kívül helyezte a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006 (XII.25.) Korm. rendeletet)
- 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról
- 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról
- 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról
- 6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról
- 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról
- 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet a Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról
- 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól


8. Földügyi szakigazgatás

- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
- 2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről
- 197/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról( 2009.X.1. )
- 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzi név Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
- 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről

9. Vegyes rendelkezések

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (X. fejezet, 67.§-71.§)
- 100/2009 (V.8Ö Korm. rendelet, az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról
- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
________________________________________
Az itt nem szereplő jogszabályokhoz: Jogszabálykereső

Utolsó frissítés dátuma: 2011. március 24.

Pénzügyi ismeretek

Adózási kérdések, kis- és közép vállalkozások adózása.
Szakmagyakorlókat érintő aktuális tárgyévi adójogszabály változások (pl. minimálbér, diplomás minimálbér és adózási vonatkozásai, következményei. Teljesítés, számlakiállítás szabályai. Az ÁFA mértéke, a fordított ÁFA fizetés kérdése, értelmezése, eljárási szabályok, esettanulmányok.)
Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének valamint visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben.

Építésügyi, Építésfelügyeleti bírság
(kiszabásának alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok szemléltetésével)

A MÉK Ajánlott Díjszámítási Szabályzatának főbb rendelkezései. Az ajánlott díjszabás rendszere, díjalap-érték és idő alapú elszámolás. Az ajánlott díjszabásban és a kamarai mintaszerződésekben rögzített alap és különszolgáltatások rendszere.
A tervezési (településtervezési) szerződés megváltozott szabályai a tervezési díj mértéke, összetevői
(Pótmegrendelés, különszolgáltatások, pénzügyi biztosítékok és elszámolásának módja, a tervezési díj elszámolásának módja, többletmunka, pótmunka.)
Kifizetetlen tervezési díjak behajtásának eszközei, kamarai lehetőségek, mediáció, választott bíráskodás, peren kívüli és peres bírósági eljárás

A kivitelezési vállalkozói szerződés megváltozott szabályai, a vállalkozói díj
(összetevői, elszámolásának módja. Többletmunka, pótmunka. Az építőipari rezsióradíj alapja, mértéke, összetétele. Kirívóan alacsony ár mérlegelésére irányadó szempontok. Követelések pénzügyi biztosítékai, jelzálogjog a megrendelő ingatlanán.)Építőipari fedezetkezelés intézménye

Beruházás-lebonyolítás, projekt lebonyolítás: közbeszerzési ismeretek, pályázatok, költségbecslés, költségszámítás, árképzés, projektvezetés, beruházás elszámolása EU követelményrendszer szerint.

Menedzsment eszközök jelenlétének gyakorlata, szükségességének, eredményességének megítélése a befektetések, fejlesztések megvalósítása területén (kockázat-, tervezés-, termelés-, szervezés-, teljesítmény-, humán-, emberi erőforrás-, marketing-, rendszer-, infokommunikáció-, üzleti teljesítmény-, kutatási-, pályázati-, logisztikai menedzsment).

Felelősségbiztosítás: tervezés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés terén. Konstrukciók és buktatók, esettanulmányok.

Szabványügyi és Minőségügyi ismeretek

Szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja. (mi a szabvány, a szabvány nem kötelező, önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei, a szabványokra való hivatkozás a jogszabályokban, a szerződésekben, a szabványokban, és a bírósági perekben.)

A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül. A szabványok jelölése, közzétételük.

A műszaki szabályozás rendszere az EU-ban. A CE megfelelőségi jelölés. Az építési termékekre vonatkozó EU szabályozás: 89/106/EEC irányelv. Az irányelvet harmonizáló hazai szabályozás, elismert műszaki specifikációk, ETA, ÉME. Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. A nemzeti szabványok mellett alkalmazott további szabványosítási dokumentumok. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül, egyes szintek elkülönítése a kidolgozók és alkalmazók köre alapján. Vállalati és szakmai szabványosítás.

A speciális szabályozó dokumentumok típusai, alkalmazási lehetőségei gyakorlati példákkal. A szabályozási szintek hierarchiája és kapcsolata a nemzeti szabványosítással.

Az építési termékekre vonatkozó szabályozás aktuális kérdései. A megfelelősség sajátos esetei. ETA és ÉME összehasonlítása, a dokumentumfájlok alkalmazási lehetőségei. A jóváhagyó szervezetek, valamint a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek szerepe a megfelelőségi-igazolás eljárásában. A két szervezettípus feladatköre közötti különbségek.

Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok. Újdonságok a megjelent szabványok körében, és a várható változások.

Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. Aktualitások az utóbbi időszak új és módosított jogszabályainak megfelelően.

Az internet használata különböző keresésekre. Nemzeti szabványok keresése dokumentumokban és az interneten, esettanulmányok különböző keresési módok kombinációjára. Egyedi műszaki specifikációk keresése.

Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok. Hozzáférés a szabványokhoz, keresés a szabványok között. Szabványkereső a MÉK honlapján.

Minőségi irányítás - ISO vagy nem ISO. Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás. A tervezőirodákra kidolgozott kamarai minőségbiztosítási rendszer.

A munkavédelem célja szervezete, munkavédelmi oktatás, munkavédelmi napló vezetése.
A főbb munkavédelmi követelmények, a munkáltatók és munkaadók feladatai ezekkel kapcsolatosan. Munkáltató és munkavállaló kötelezettsége, biztonságos munkavégzés. A munkavédelmi hatóság feladatai, működése.

A tervezés és kivitelezés során minőségügyi és munkavédelmi követelmények betartása: kiviteli terv készítőjének kötelezettségei. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátorok tevékenysége.

Építési termékek alapvető követelményeire vonatkozó haza szabályozás, Építési Termék Direktívája EU szabályozás előírásai.

Építési termékek megfelelőség igazolása, megfelelőségi tanúsítvány és szállítói megfelelőségi nyilatkozat. Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) fogalma, kibocsátásának esetei, kibocsátó személye. Építési Termék Direktívája EU szabályozás előírásai.

Lakások és épületszerkezetek kötelező alkalmassági ideje és a szavatossági felelősség.
A jótállási kötelezettség jogszabályokon alapulóan és szerződésben kikötötten. A jótállási felelősség teljesítése, jogkövetkezményei, a kötelező jótállás.

A tervezői művezetés és az építési napló szerepe, felépítése. Tervezői-művezetői szerződés. Az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség.

Az építésfelügyelet szervezeti rendszere
(Első- másodfok, az építés-felügyeleti ellenőrzés szerepe az építési minőség alakulásában, a vizsgálatnál irányadó szempontok).

Az akadálymentesítés jogszabályokban rögzített főbb követelményei, korszerű megoldásai.

Tűzvédelmi szabványok. Az építményeket érintő legfontosabb tűzvédelmi fogalmak, a tűzvédelmi dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei.

Épületenergetikai szabványok és az építészeti formálás, valamint az épületszerkezeti tervezés összefüggései. Korszerű épületenergetikai megoldások, megújuló energiaforrások használata. Építészeti klimatológia, benapozás-tervezés, szoláris tájolási ismeretek, árnyékolás. Épületek nyári túlmelegedés elleni védelme, zárt terek hő és pára-komfortja.

Világítástechnikai szabványok és építészeti-belsőépítészeti követelmények. Energiahatékony és innovatív világítási megoldások.

Egészségvédelem az építészetben. A napsugárzás biológiai hatásai. Építészeti üvegek és biológiai hatásai. Építőanyagok toxikus emissziója. Beltéri légállapotot befolyásoló tényezők. Allergének az építészeti terekben. Zárt terek toxikus emissziói.

Dr. Gáts Andrea ügyvéd, a Magyar Építész Kamara jogalkotással foglalkozó jogásza,
Dulácska Zsolt okl.építészmérnök, a MÉK elnökségi tagja (téma: kamarai díjszabás)
Dr. Takács Lajos Gábor PhD okl. építészmérnök (téma: Építészeti tűzvédelmi ismeretek)
Magyar Mária okl. építészmérnök, jogi szakokleveles mérnök (téma: Építésügyi szabályozás)
Magyar Szabványügyi Testület

további szerzők az előadókon kívül távoktatásban: Kovács Imre, Dr. Farkas Alexandra, Valkó Gábor, Dr. Enczi János, Deutsch Mária, Körmendy Imre, Vajai Tamás, Szabó József (MSZT)

Dátum Leírás Hely
2011-10-19 10:00h, 21.900 Ft Budapest, FUGA Budapesti Építészeti Központ
2011-12-07 Budapest, FUGA Budapesti Építészeti Központ
2012-02-21 Budapest, FUGA Budapesti Építészeti Központ
2012-03-28 Budapest, FUGA Budapesti Építészeti Központ
2012-06-12 Budapest, FUGA Budapesti Építészeti Központ

 Időszak kezdő dátuma: 2011-07-01

 Időszak záró dátuma: 2012-06-30
Előadáson: 30 – 140 fő / alkalom On-line: folyamatosan korlátla

Nem szükséges (a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében MÉK részére adott felhatalmazás alapján.)

Fontana Vera
1013 Bp. Attila út 14.
T: 784-17-91, F: 784-01-07, M: 30-647-14-15
epitesztovabbkepzo@chello.hu
Jelentkezés az elérhetőségeken, vagy online a
www.epitesztovabbkepzo.hu címen

epitesztovabbkepzo@chello.hu
www.epitesztovabbkepzo.hu

Előadáson:
A jelenlét folyamatos ellenőrzése jelenléti ívvel.
Az előadásokat és az előadókat értékelő kérdőív kitöltése
Részvételi díj megfizetése
Papír alapú igazolás kiadása a helyszínen
Távoktatáson:
Részvételi díj megfizetése
Ellenőrző tesztek sikeres teljesítése
Visszaigazolás a web oldalon, igény esetén e-mailen, majd papír alapú igazolás postán

nincs adat

Előadás:
Teljes kötelező: 21.900,-tól
Jogi modul: 11.100,-tól
Szabvány- minőségügyi modul: 7200,-tól
Pénzügyi modul: 3600,-tól

Távoktatás:
Teljes kötelező: 11.000,-től
Jogi modul: 5600,-tól
Szabvány- minőségügyi modul: 3600,-tól
Pénzügyi modu

Teljes anyag
Az oktatási programban megjelölt jogi, pénzügyi, valamint szabvány- és minőségügyi tematikából 5+5 órás, tehát két modulból álló kontaktórás tanfolyamok, és távoktatási anyag kerül kialakításra, melyek közül bármelyik elvégzése az építész kamara által nyilvántartott valamennyi szakmagyakorló számára teljeskörűen biztosítja a 103/2006.(IV.28.) sz. kormányrendelet által előírt továbbképzési követelmények kötelező részének elvégzését. Ezen továbbképzésünket jogosultsági vizsgát nem tett, és beszámolóra nem kötelezetteknek ajánljuk.

Modulonkénti képzés

Az egyes modulok külön-külön is elvégezhetők mind előadás, mind távoktatás formájában. A tematika a Teljes anyag egyes részegységeivel azonos.
A modulonkénti képzést az egyéni kérelem alapján kötelező képzés részeként elfogadott, más szakterületen megszerzett végzettség/képzés/vizsga által biztosított ismerettel rendelkezőknek ajánljuk.

A Magyar Mérnöki Kamaránál is akkreditált modul

A mellékelt oktatási programból kialakított, a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési irodája által elfogadott, Á-KT jelű továbbképzési modult építész kamarai tagok számára is külön kívánjuk oktatni, így e modul elvégzésével a kettős kamarai tagsággal rendelkezők egyszerűbben teljesíthetik a rendelet által előírt kötelező továbbképzést. Az 5 órás modult természetesen az építész szakmagyakorlók számára egy speciálisan összeállított további modul, míg a mérnök szakmagyakorlók számára a mérnöki kamaránál előírt szakmai modul (felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök számára további munkabiztonsági modul) kell, hogy kiegészítse.

Részvételi díj megfizetése
Ellenőrző tesztek sikeres teljesítése
Visszaigazolás a web oldalon és e-mailen, igazolás kiadása igény esetén e-mail -en továbbá papír alapú igazolás postán.

Online továbbképzés

Az előadáson résztvevők, a Távoktatási anyagokat 5 évig ingyen letölthetik az online, távoktatás keretében.
Az on-line továbbképzési anyaghoz a sikeres vizsgát tett résztvevők, a részvételi díj befizetését követően még 5 évig hozzáférnek.
Ennek technikai megvalósítása úgy történik, hogy a program rögzíti a befizetés dátumát és 5 évet hozzá adva rögzíti azt.

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft