OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-19 10:51:39  
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budapest
Postai címe: 1146 Budapest, Thököly út 74.
Telefonszám(ok): +36(1)252-12-70/124
Fax: +36(1)252-12-78
E-mail (elsődleges): Csomborne.Ocsko.Maria@ybl.szie.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.epitesztovabbkepzes.hu
 

1. távoktatás
interneten
www.epitesztovabbkepzes.hu

2. konzultáció
a honlapon fórum keretében, ill. telefonon "zöld" számon

min. 2•5 óra összesen (több 1/2 ill. 1-2 órás online kurzusból választhatóan az egyes fejezetekből)

1 I.1. A jogszabályokkal kapcsolatos alapfogalmak, az építésügy legfontosabb jogszabályai: az építési törvény és az OTÉK
A jogszabályi hierarchia, kihirdetés, érvényesség, hatályosság. Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere. Az építésügy legfontosabb jogszabályai: az építési törvény és az OTÉK. Felépítésük, főbb fogalmaik.

2 I. 2. Alapfogalmak a Polgári Törvénykönyvből. Polgári jogi alapismeretek
A polgári jog a jogrendszerben. A Polgári Törvénykönyv. A polgári jog alapelvei. Jogképesség, cselekvőképesség. A szerződés fogalma és általános szabályai. A megbízási, a vállalkozási, az építési és a tervezési szerződés.

3 I.3. A közigazgatási hatósági eljárás
A közigazgatási eljárási törvény. A közigazgatási eljárás alapelvei. Joghatóság, hatáskör és illetékesség. A közigazgatási eljárás szakaszai, megindítása. Az elsőfokú eljárás fontosabb szabályai. A hatóság döntései. A közigazgatási jogorvoslati rendszer.

4 I.4. Építési munkák hatósági engedélyezése
Az építésügyi hatóságok. Az Eljárási kódex. Építésügyi hatósági engedélyfajták. Építési jogosultság. Elvi engedélyezési eljárás. Telekalakítási engedélyek. Építési engedély és bejelentés. Bontási engedély. Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési és bejelentési eljárás. Használatbavételi engedély. Fennmaradási engedély. Építésügyi bírság.

5 I.5. Műemlékvédelem
A műemlékvédelem célja, szervezeti felépítése, a műemlékké nyilvánítás rendje. A Világörökség, a helyi építészeti örökség védelméről szóló jogszabályi előírások

6 I.6. A tervezői és szakértői szakmagyakorlás általános követelményei
Az építészeti-műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályai. Munkaszerződés, munkaviszony. A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással, a közbeszerzési törvény.

7 I.7. Az építész és mérnök szakmai kamarák
Az építész és mérnök szakmai kamarák jogállása és feladataik, szervezeti rendjük, kamarai szabályzatok. Hatósági, önkormányzat, érdekképviseleti feladataik. A MÉK szervezeti rendje, főbb tisztségviselői. Tagfelvétel, névjegyzékbe vétel, valamint a névjegyzéken tartás követelményei, jogosultsági vizsgáztatás. Tagsági, névjegyzéki bejegyzés szünetelése, megszűnése

8 I.8. Pénzügyi ismeretek
Vállalkozások pénzügyei. (Pénzügyek tartalma, feladatai.)
Finanszírozás. (Célja, feladata. Eszközök és források összhangja. Finanszírozási elvek, szempontok. Finanszírozási módszerek, lehetőségek. Rövid, közép és hosszú lejáratú formák. Likviditás kezelése. Lehetőségek a beavatkozásra.)
Kockázatok.
Számvitel. (Könyvvezetés – számviteli információs rendszer. Bizonylatok, bizonylati rend. Számlarend. Infrastruktúra. Beszámolási, közzétételi kötelezettség. Pénzügyi – számviteli kimutatások. Mérleg. Eredménykimutatás. Cash-flow kimutatás. Egyéb kimutatások. Elemzések.
Döntéselőkészítés, döntéstámogatás. Kontrolling. Termelési tevékenység gazdaságossági elemzése. Befektetési tevékenység elemzése.)
Adózás. (Az adó fogalma, adóztatási alapelvek. Az adózó és az adókötelezettség. Az adókötelezettség teljesítése.)

1 II.1 Szabványok
A szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja, az önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei. A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül. A szabványok jelölése, közzétételük. Szabványok keresése.

2 II.2 Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok
A szabványok és a szerződések kapcsolata. Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok jegyzéke. A műszaki ábrázolásra vonatkozó szabványok jegyzéke (A műszaki rajzokra vonatkozó általános szabványok, építési tűrések és modulkoordináció.) A műszaki tervezésre vonatkozó szabványok jegyzéke (Általános, az építészeti-műszaki tervezést érintő szabványok. Tartószerkezetek tervezési szabványai. Eurocode előszabványok. Minőségügyi szabványok. Környezetközpontú irányítási rendszerek. Hőtechnikai szabványok. Hangszigetelési szabványok. Tűzvédelem. Színdinamika.) Az épületszerkezetekre, és azok megvalósítására vonatkozó szabványok jegyzéke (Általános, a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó szabványok. Egyéni védőeszközök. Építési munkák.)
A szabványhasználat önkéntes volta. A szabványhasználat kötelező esetei. (Jogszabály szabványra hivatkozik. Jogszabályban előírt szabvány szabványra hivatkozik. Szerződés keretében. Bírósági perek esetén.)
A szabvány hivatkozások lehetséges módjai. A szabványhasználat tartalmi és formai követelményei

3 II.3 Az új épületenergetikai szabályozás
A szabályozás háttere. Az épület energiaigényének számítása tervezésnél. Számítási módszerek. Követelmények. Épülethatároló szerkezetek. Épület fajlagos hőveszteség-tényezőjére vonatkozó követelményértékek. Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények. Az épületek nyári túlmelegedésének kockázata. 1000 m2 feletti épületre vonatkozó speciális követelmény. Tervezés – ellenőrzés. Alapadatok bevitele, követelmények meghatározása. Szerkezetekre vonatkozó tervezett értékek kiszámítása. Épületre vonatkozó tervezett értékek kiszámítása. A hővezetési tényező értékének meghatározása. Sugárzási nyereségek számítása. Fajlagos hőveszteség számítása. Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése. Összesített energetikai mutató kiszámítása. A fűtés primer energiaigényének kiszámítása. Használati melegvíz ellátás primer energiaigényének kiszámítása. Légtechnikai rendszer primer energiaigényének kiszámítása. A hűtés primerenergia-igényének számítása. A világítás éves energia igényének meghatározása. Az épület saját rendszereiből származó nyereségáramok meghatározása. Eredmények összegzése.
Vonatkozó szabványok, rendeletek, ajánlott szakirodalom

4 II.4 Az akadálymentesítés jogszabályokban rögzített főbb követelményei
Az akadálymentesség fogalma az építési törvényben. Az akadálymentesség az OTÉK-ban: építmények elhelyezése, megközelítése, létesítése, épületszerkezetek részletes előírásai, helyiségek általános előírásai, építmények, önálló rendeltetési egységek általános előírásai

5 II.5 Tűzvédelem
A tűz elleni védekezés követelményeinek rendszere. Alapfogalmak.
A tűzveszélyességi osztályba sorolás szabályai és módszerei. Tűzállósági fokozatok. Az építőanyagok és épületszerkezetek tűzvédelmi jellemzői. A tűzállósági fokozatból adódó főbb követelmények. A tűzvédelmi tervezés dokumentumai

6 II.6 Munkavédelem
A munkavédelem célja, szervezete, munkavédelmi oktatás, munkavédelmi napló vezetése. Jogszabályok. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátorral kapcsolatos előírások. A tervezői koordinátor feladatai. A kivitelezői koordinátor feladatai. A biztonsági és egészségvédelmi terv.
A munkavédelmi hatóság feladatai, működése. A munkavédelmi ellenőrzések gyakorlati tapasztalatai. Munkabaleseti esettanulmányok.
Az építőiparban az általános munkavédelmi követelményeken felül betartandó (speciális) előírások, munkáltatói, munkaadói kötelezettségek.

7 II.7 Minőség és megfelelőség
A minőségellenőrzéstől a teljeskörű minőségirányítási rendszerig. Az ISO 9001.2000 szabvány rövid ismertetése. Az építési termékek megfelelősége. Az Európai Műszaki Engedély. Az épületszerkezetek megfelelősége. A megfelelőség tanúsítása. Az építési hibák

8 II.8 Az építési folyamatban résztvevők feladatai, felelőssége
Fontosabb fogalmak a Kivitelezési kódex szerint. Az építtető, a beruházás-lebonyolító, a tervező, a tervellenőr, a kivitelező, a felelős műszaki vezető, a műszaki ellenőr feladatai és felelőssége. Az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségek. Az építési napló. Az építésfelügyeleti hatóság és bírság

Arató Zoltán okl. villamosmérnök, irányítástechnikai szakmérnök, munkavédelmi szakmérnök (OMMF)
Dr. Jámbor Attila jogász, ügyvéd (Építéshatósági Szakmai Kollégium, a SZIE oktatója)
Nagy Béla okl. gépészmérnök, mérnöktanár, Biztonságszervező szakmérnök, ny. alzrds, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet műszaki tanár, tűzvédelmi szakértő
Neumann Gábor okl. közgazda, mérlegképes könyvelő (LB-Knauf), Pannon Egyetem Gazdaság-
tudományi Kara Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék oktatója
Pesti Monika okl.építészmérnök, szakíró, Springer, ill. Business Media Magyarország Szakkiadó, szerkesztő
Szende Árpád, Alpár díjas okl.építészmérnök, szakmérnök, építész vezető tervező, nemzetközi színszakértő,
aranykoszorús igazságügyi szakértő, építésügyi szakértő, műszaki ellenőr

Dátum Leírás Hely
2011-01-01 folyamatos jelenkezés, interneten on-line Budapest,
2011-06-30 folyamatos jelenkezés, interneten on-line Budapest,

 Időszak kezdő dátuma: 2010-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-06-30
nincs korlátozva

FAT akkreditáció: ALF-028

Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74.
Telefon: +36(1)252-12-70/124, Fax: +36(1)252-12-78,
Csomborne.Ocsko.Maria@ybl.szie.hu
Csanády Pál (csanady.pal@artifexkiado.hu )
Artifex Kiadó Kft.
1119 Budapest, Mohai út 43-45. Telefon: 783-1711, Fax: 783-6360

távoktatás:
www.epitesztovabbkepzes.hu
Csanády Pál (csanady.pal@artifexkiado.hu )
Artifex Kiadó Kft. 1119 Budapest, Mohai út 43-45. Telefon: 783-1711, Fax: 783-6360 www.epitesztovabbkepzes.hu


A továbbképzésben a moduláris rendszernek köszönhetően a jogosultsági vizsgát tett vagy nem tett tagok is megtalálják az új/még nem tanult jogszabályokhoz kapcsolódó tananyagot az adott tematikán belül.

A honlapon a tananyaghoz kapcsolódó ellenőrző kérdések vannak, amiknek helyben utána lehet nézni (tehát nem vizsga), a részvételt az teljesíti, aki jó válaszokat ad az anyag alapján.
Az 5-5 óra teljesítésről a résztvevő az igazolást e-mailben kapja meg.

nincs adat

A képzésen való részvétel díja:
9.800 Ft+áfa,

A fórumon való részvétel ingyenes, csakúgy, mint a telefonos segítségkérés.

A www.epitesztovabbkepzes.hu honlap 2009 decembere óta működik, online kötelező és szabadonválasztott építész- és mérnökkamarai képzések teljesítésére szolgál.
1. A továbbképzésben kamarai tagok vehetnek részt, a részvételi díj befizetése előtt is hozzá lehet férni a tananyaghoz.
2. A jelentkező a tanfolyamon (jogi-pénzügyi min. 5 óra, minőség-szabvány min. 5 óra) való részvételt tesztek kitöltésével igazolja, és összesen 9.800,- ft+áfa befizetése ellenében kap igazolást. A honlapon több ½ ill. 1 órás kurzus közül választhat érdeklődése szerint (pl. új rendeletről, vagy amit kevésbé ismer, amivel éppen találkozik a munkája folyamán…), összesen legalább 5-5 órányit.
3. Tervezünk szakmai információkat a továbbképzésen belül is.
4. A továbbképzési lapot a rendeletek megjelenésekor frissítjük, naprakész.

nincs adat

A konzultáció két módon biztosított:
- A honlapon fórumot van, ahol egymástól és a honlap (építész) szerkesztőjétől lehet kérdezni.
- Telefonon is segítséget lehet kérni
Ingyenes, a fórumon való részvétel csakúgy, mint a telefonos segítségkérés.

A tananyaghoz a hozzáférés nincs fizetéshez kötve, így tartósan biztosított.

MMK: kicsit más szerkezetben, általános +építési tagozati továbbképzésnek
MMK elbírálási száma: KT-27-2008

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft