OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-19 10:51:20  
Magyar Építész Kamara és Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
Postai címe: 1088 Bp. Ötpacsirta u. 2. - 1013 Bp. Attila út 14.
Telefonszám(ok): 784-17-91
Fax: 784-01-07
E-mail (elsődleges): epitesztovabbkepzo@chello.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
 

kontaktórás előadások,
ill. távoktatás a
www.epitesztovabbkepzo.hu
honlapon

2x 5, ill. 2x6 óra

Jogi környezet általános felépítése,
Jogszabályok, jogalkotás nyilvánossága jogszabályi hierarchia, kihirdetés, érvényesség, hatályosság, a közösségi jog hatása a jogi környezetre.
Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere, felépítésük, főbb fogalmaik.
Jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozás, gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás aktuális változásai.
Építésügyben alkalmazott szerződések, szerződéskötési ismeretek
(fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések, tervezői művezetői, szakértői, tervellenőri, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei. A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei, a szerződésminták alkalmazása, elérhetősége.)
Munkaszerződés, munkaviszony, vállalkozási, megbízási, valamint a munkaszerződés elhatárolása a szakmai felelősség szempontjából.
Építészeti szerzői jog
Az építészeti szerzői jog elismertsége, helye a jogrendszerben
Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai: mű fogalma, szerző, közösen alkotott művek, védelmi idő,
A szerzői jog tartalma: személyhez fűződő jogok, vagyoni jogok, szolgálati művek
A felhasználási szerződés: formai előírások, tartalmi követelmények
A szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei: polgári jogi, büntetőjogi, szakma-etikai, fegyelmi jogkövetkezmények
Az építési törvény és az OTÉK előírásai, településrendezés, telekalakítás, építmények elhelyezése és létesítése.
Az építési törvény és végrehajtási rendeletei, szerkezete, általános fogalma, a településrendezéssel kapcsolatos általános előírása, építményekkel szemben támasztott általános követelményei
az építésügyi hatósági engedélyezésre és bejelentésre vonatkozó előírásai
az építésfelügyeleti ellenőrzésre vonatkozó szabályok
az építésügyi hatóság szervezeti rendszere (ideértve a sajátos építményfajtákat és a műemlékvédelmet is).
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, valamint az építésügyi hatósági eljárások megváltozott szabályai
Építésügyi hatósági eljárás, a telekalakítási megváltozott szabályai
(Építési engedély, egyszerűsített építési engedély, bejelentés, - eljáró hatóság-közreműködő szakhatóságok, műemlékvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok.)
Az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmi és formai követelményei
Tervdokumentáció típusok:
- Építészeti-műszaki dokumentáció:
elvi engedélyezési dokumentáció
építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció
bontási engedélyezési dokumentáció
használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció
fennmaradási engedélyezési dokumentáció
- talajmechanikai és geotechnikai dokumentáció.
- üzemeléstechnológiai terv,
- álcázási terv,
- kilátási-rálátási terv, látványterv, utcakép
- biztonsági és egészségvédelmi terv.
- kertépítészeti tervdokumentáció
Környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóságok szerepe, közreműködése, környezetvédelmi hatástanulmány ismérvei.
A műemlékvédelem célja, szervezeti felépítése, műemlékké nyilvánítás rendje. A Világörökség, a helyi építészeti örökség védelméről szóló jogszabályi előírások.
Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartása, a dokumentációs központ szerepe, a szakmagyakorlók és építtetők nyilvántartással kapcsolatos feladatai, jogai-kötelezettségei.
Az építésügyi szakmagyakorlás általános és részletes követelményei,
Az építési folyamatban résztvevő szakmagyakorlók jogállása, feladatai, felelősségi köre
Szakmai felelősség, összeférhetetlenségi szabályok, fegyelmi, szabálysértési jogkövetkezmények
Az igazságügyi (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok.
A tervezői, tervellenőrzési tevékenység jogszabályi követelményei, előírásai.
Felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr szakmagyakorlásra vonatkozó főbb szabályok
Beruházáslebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai
Épületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai
Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai,
A kivitelezési tevékenység általános szabályai (szereplői, az építési napló, a nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek)
Kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei
Országos Tűzvédelmi Szabályzat, Építmények tűzvédelmi követelményei, alapfogalmak, tűzvédelmi dokumentáció.
A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással, az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményei. Összeférhetetlenség, kizárás szabályai tervezők esetében.
A tervtanácsok szervezete, jogállása, szerepe, a kamarai tervtanácsok.
A településtervezés, valamint szakági tervezésre vonatkozó előírások, a településrendezési dokumentáció tartalmi követelményei.
A felsőfokú műszaki szakképesítések elismerése az EU-ban.
Kamarai szabályzatok és eljárások. Az építész és mérnök szakmai kamarák jogállása és feladataik, szervezeti rendjük, kamarai szabályzatok. Hatósági, önkormányzati, érdekképviseleti feladataik. A MÉK szervezeti rendje, főbb tisztségviselői. Tagfelvétel, névjegyzékbe vétel, valamint a névjegyzéken tartás követelményei, jogosultsági vizsgáztatás és kötelező továbbképzés rendszere. Kamarai tagok etikai-fegyelmi felelőssége.

Adózási kérdések, kis- és közép vállalkozások adózása.
Szakmagyakorlókat érintő aktuális tárgyévi adójogszabály változások (pl. minimálbér, diplomás minimálbér és adózási vonatkozásai, következményei. Teljesítés, számlakiállítás szabályai. Az ÁFA mértéke, a fordított ÁFA fizetés kérdése, értelmezése, eljárási szabályok, esettanulmányok.
Tevékenységi osztályozás a TEÁOR/SZJ jegyzék változása.)
Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének és visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben.
Építésfelügyeleti bírság (kiszabásának alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok szemléltetésével)
A MÉK Ajánlott Díjszámítási Szabályzatának főbb rendelkezései. Az ajánlott díjszabás rendszere, díjalapérték és idő alapú elszámolás. Az ajánlott díjszabásban és a kamarai mintaszerződésekben rögzített alap és különszolgáltatások rendszere.
A tervezési (településtervezési) szerződés megváltozott szabályai a tervezési díj mértéke, összetevői
(Pótmegrendelés, különszolgáltatások, pénzügyi biztosítékok és elszámolásának módja, a tervezési díj elszámolásának módja, többletmunka, pótmunka.)
Kifizetetlen tervezési díjak behajtásának eszközei, kamarai lehetőségek, mediáció, választott bíráskodás, peren kívüli és peres bírósági eljárás
A kivitelezési vállalkozói szerződés megváltozott szabályai, a vállalkozói díj
(összetevői, elszámolásának módja. Többletmunka, pótmunka. Az építőipari rezsióradíj alapja, mértéke, összetétele. Kirívóan alacsony ár mérlegelésére irányadó szempontok. Követelések pénzügyi biztosítékai, jelzálogjog a megrendelő ingatlanán.)
Építőipari fedezetkezelés intézménye
Beruházáslebonyolítás, projekt lebonyolítás: közbeszerzési ismeretek, pályázatok, költségbecslés, költségszámítás, árképzés, projektvezetés, beruházás elszámolása EU követelményrendszer szerint.
Menedzsment eszközök jelenlétének gyakorlata, szükségességének, eredményességének megítélése a befektetések, fejlesztések megvalósítása területén (kockázat-, tervezés-, termelés-, szervezés-, teljesítmény-, humán-, emberi erőforrás-, marketing-, rendszer-, infokommunikáció-, üzleti teljesítmény-, kutatási-, pályázati-, logisztikai menedzsment).
Felelősségbiztosítás: tervezés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés terén. Konstrukciók és buktatók, esettanulmányok.

Szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja. (mi a szabvány, a szabvány nem kötelező, önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei,a szabványokra való hivatkozás a jogszabályokban, a szerződésekben, a szabványokban, és a bírósági perekben.)
A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül. A szabványok jelölése, közzétételük.
A műszaki szabályozás rendszere az EU-ban. A CE megfelelőségi jelölés. Az építési termékekre vonatkozó EU szabályozás : 89/106/EEC irányelv. Az irányelvet harmonizáló hazai szabályozás, elismert műszaki specifikációk, ETA, ÉME. Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. A nemzeti szabványok mellett alkalmazott további szabványosítási dokumentumok. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül, egyes szintek elkülönítése a kidolgozók és alkalmazók köre alapján. Vállalati és szakmai szabványosítás.
A speciális szabályozó dokumentumok típusai, alkalmazási lehetőségei gyakorlati példákkal. A szabályozási szintek hierarchiája és kapcsolata a nemzeti szabványosítással.
Az építési termékekre vonatkozó szabályozás aktuális kérdései. A megfelelősség sajátos esetei. ETA és ÉME összehasonlítása, a dokumentumfájlok alkalmazási lehetőségei. A jóváhagyó szervezetek, valamint a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek szerepe a megfelelőségi-igazolás eljárásában. A két szervezettípus feladatköre közötti különbségek.
Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok. Újdonságok a megjelent szabványok körében, és a várható változások.
Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. Aktualitások az utóbbi időszak új és módosított jogszabályainak megfelelően.
Az internet használata különböző keresésekre. Nemzeti szabványok keresése dokumentumokban és az interneten, esettanulmányok különböző keresési módok kombinációjára. Egyedi műszaki specifikációk keresése.
Minőségi irányítás - ISO vagy nem ISO. Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás.
A munkavédelem célja szervezete, munkavédelmi oktatás, munkavédelmi napló vezetése.
A főbb munkavédelmi követelmények, a munkáltatók és munkaadók feladatai ezekkel kapcsolatosan. Munkáltató és munkavállaló kötelezettsége, biztonságos munkavégzés. A munkavédelmi hatóság feladatai, működése.
A tervezés és kivitelezés során minőségügyi és munkavédelmi követelmények betartása: kiviteli terv készítőjének kötelezettségei. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátorok tevékenysége.
Építési termékek alapvető követelményeire vonatkozó haza szabályozás, Építési Termék Direktívája EU szabályozás előírásai.
Építési termékek megfelelőség igazolása, megfelelőségi tanúsítvány és szállítói megfelelőségi nyilatkozat. Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) fogalma, kibocsátásának esetei, kibocsátó személye. Építési Termék Direktívája EU szabályozás előírásai.
Lakások és épületszerkezetek kötelező alkalmassági ideje és a szavatossági felelősség.
A jótállási kötelezettség jogszabályokon alapulóan és szerződésben kikötötten. A jótállási felelősség teljesítése, jogkövetkezményei, a kötelező jótállás.
A tervezői művezetés és az építési napló szerepe, felépítése. Tervezői-művezetői szerződés. Az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség.
Az építésfelügyelet szervezeti rendszere
(Első- másodfok, az építés-felügyeleti ellenőrzés szerepe az építési minőség alakulásában, a vizsgálatnál irányadó szempontok).
Az akadálymentesítés jogszabályokban rögzített főbb követelményei.
Az építményeket érintő legfontosabb tűzvédelmi fogalmak, a tűzvédelmi dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei.

Dr. Gáts Andrea ügyvéd, a Magyar Építész Kamara jogalkotással foglalkozó jogásza,
Dulácska Zsolt okl.építészmérnök, a MÉK elnökségi tagja (téma: kamarai díjszabás)
Dr. Takács Lajos Gábor PhD okl. építészmérnök (téma: Építészeti tűzvédelmi ismeretek)
Magyar Mária okl. építészmérnök, jogi szakokleveles mérnök (téma: Építésügyi szabályozás)
Magyar Szabványügyi Testület

www.epitesztovabbkepzo.hu
további szerzők az előadókon kívül:
Kovács Imre, Dr. Farkas Alexandra, Valkó Gábor,
Dr. Enczi János, Deutsch Mária,
Körmendy Imre, Vajai Tamás

Dátum Leírás Hely
2011-06-07 14:00h két nap délután 1052 Budapest V. kerület, FUGA Budapesti Építészeti Központ – 1052 Bp. V. Petőfi S. u. 5.

 Időszak kezdő dátuma: 2010-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-06-30
Előadáson: 30 – 140 fő / alkalom On-line: folyamatosan korlátla

Nem szükséges (a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében MÉK részére adott felhatalmazás alapján.)

Dobosné Fontana Vera
1013 Bp. Attila út 14.
T: 784-17-91, F: 784-01-07, M: 30-647-14-15
etkht.szervezes@upcmail.hu
epitesztovabbkepzo@chello.hu
Jelentkezés az elérhetőségeken, vagy online a www.epitesztovabbkepzo.hu címen

etkht.szervezes@upcmail.hu
www.epitesztovabbkepzo.hu

Előadáson:
A jelenlét folyamatos ellenőrzése jelenléti ívvel.
Az előadásokat és az előadókat értékelő kérdőív kitöltése
Részvételi díj megfizetése
Papír alapú igazolás kiadása a helyszínen
Távoktatáson:
Részvételi díj megfizetése
Ellenőrző tesztek sikeres teljesítése
Visszaigazolás a web oldalon, igény esetén e-mailen, majd papír alapú igazolás postán

nincs adat

Előadás: 21.900,- tól
Távoktatás: 11.000,-tól

www.epitesztovabbkepzo.hu
2009.április 1.
1. folyamatban
2. Részvételi díj megfizetése
Ellenőrző tesztek sikeres teljesítése
Visszaigazolás a web oldalon, Igény esetén e-mailen, továbbá papír alapú igazolás postán.
3. –
4. jogszabályváltozásokat követve
Jogosultsági vizsgát nem tett és beszámolóra nem kötelezett szakmagyakorlóknak

MMK elbírálási száma: Á/2009/5006-KT

Online továbbképzés

Az előadáson résztvevők, a Távoktatási anyagokat 5 évig ingyen letölthetik az online, távoktatás keretében.

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft