OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2010-07-25 13:41:28  
MÉK; Építész Továbbképző Nonprofit Kft
Postai címe: 1013 Bp. Attila út 14
Telefonszám(ok): 784-17-91
Fax: 784-01-07
E-mail (elsődleges): epitesztovabbkepzo@chello.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal:
 

kontaktórás előadások,
ill. távoktatás a
www.epitesztovabbkepzo.hu
honlapon

2x 5, ill. 2x6 óra óra

Jogi környezet általános felépítése, jogalkotás, jogszabályi hierarchia, kihirdetés, érvényesség, hatályosság.
Jogképesség, cselekvőképesség. Jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozás, gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás változásai.
Szerződések polgári jogi általános szabályai: ajánlat, elfogadás, szerződéskötés. Szerződések fajtái: vállalkozási, fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési, megbízási szerződés, szerződés teljesítése, szerződésszegés. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szavatossági igényérvényesítés, jótállás a lakásépítésben. Kötelező alkalmassági idő.
Munkaszerződés, munkaviszony
Építészeti szerzői jog, a felhasználási szerződés.
Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere, felépítésük, főbb fogalmaik.
Az építési törvény és az OTÉK előírásai, településrendezés, telekalakítás, építmények elhelyezése és létesítése.
Az építési törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, valamint az építésügyi hatósági eljárások általános szabályai.
Építésügyi hatósági eljárás, a telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk részletes szabályai. Közreműködő szakhatóságok, műemlékvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok.
Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai, épületenergetikai szakértői jogállás jogszabályi követelményei.
Országos Tűzvédelmi Szabályzat, Építmények tűzvédelmi követelményei, alapfogalmak, tűzvédelmi dokumentáció.
Az építésügyi szakmagyakorlás általános követelményei.
Az igazságügyi és műszaki (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok.
Az építési cselekményekben résztvevők jogállása, feladatai, felelősségi köre, összeférhetetlenségi és etikai szabályok. Fegyelmi, szabálysértési jogkövetkezmények.
A felsőfokú műszaki szakképesítések elismerése az EU-ban.
Kamarai szabályzatok és eljárások. Az építész és mérnök szakmai kamarák jogállása és feladataik, szervezeti rendjük, kamarai szabályzatok. Hatósági, önkormányzat, érdekképviseleti feladataik. A MÉK szervezeti rendje, főbb tisztségviselői. Tagfelvétel, névjegyzékbe vétel. Szabályzatok ismertetése, Küldöttgyűlés rendje.
A településtervezés, valamint szakági tervezésre vonatkozó előírások, a településrendezési dokumentáció tartalmi követelményei.
Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartása
A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások Megvalósításának elősegítése érdekében született jogszabályváltozások avagy az ún. gyorsító csomag

Választható:
Az akadálymentesítés jogszabályokban rögzített főbb követelményei.
Környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóságok szerepe, közreműködése, környezetvédelmi hatástanulmány ismérvei.
A műemlékvédelem célja, szervezeti felépítése, műemlékké nyilvánítás rendje. A Világörökség, a helyi építészeti örökség védelméről szóló jogszabályi előírások.
A tervtanácsok jogállása, szerepe, kamarai tervtanácsok.
Tervdokumentáció típusok:

Adózási kérdések, kis- és közép vállalkozások adózása.
Tevékenységi osztályozás a TEÁOR/SZJ jegyzék változása a kamarai szakmagyakorlás tekintetében.
A 2009-es MÉK Díjszámítási Szabályzat, Az ajánlott díjszabás rendszere, díjalapérték és idő alapú elszámolás. Az ajánlott díjszabásban és a kamarai mintaszerződésekben rögzített alap és különszolgáltatások rendszere, esettanulmányok.
Pénzügyek elmélete, gyakorlata, statikus és dinamikus elemzések a befektetések, fejlesztések megvalósítása területén. Költség menedzsment, útkeresés a befektetések, fejlesztések, a fenntartható fejlődés, és a hozam maximalizálás kapcsolatrendszerében.
Kockázatkezelés a befektetések, fejlesztések megvalósítása területén. A kockázatokról általában, a kockázat megjelenési formái a befektetések, fejlesztések megvalósításának folyamatában, kockázat menedzsment az befektetések, fejlesztések megvalósítása területén.
Projekt lebonyolítás: közbeszerzési ismeretek, pályázatok, költségbecslés, költségszámítás, árképzés, projektvezetés, beruházás elszámolása EU követelményrendszer szerint.
Számvitel, mint a nem számviteli szakemberek lehetséges eszköze a befektetések, fejlesztések megvalósításának folyamatában. Számviteli információs rendszer tartalmáról, amit legalább tudni kell. Számviteli információs rendszerben rejlő lehetőségek, és hogyan tegyük alkalmassá a speciális, egyedi igényeink kiszolgálására. Az úgynevezett mérlegelemzések a befektetések, fejlesztések alapvető céljának szolgálatában.
Befektetések, fejlesztések kapcsolata a különböző tartalmú portfoliókkal. Portfolióról, amit tudni kell, portfoliót alkotó csoportképzések szabályszerűségeiről, az egyes csoportképzéseket megalapozó elemzések, a portfolió összeállítás létrehozásának, elvetésének lehetséges indoklási rendszereiről.
Menedzsment eszközök jelenlétének gyakorlata, szükségességének, eredményességének megítélése a befektetések, fejlesztések megvalósítása területén (kockázat-, tervezés-, termelés-, szervezés-, teljesítmény-, humán-, emberi erőforrás-, marketing-, rendszer-, infokommunikáció-, üzleti teljesítmény-, kutatási-, pályázati-, logisztikai menedzsment). Felelősségbiztosítás: tervezés, műszaki ellenőrzés, építés-szerelés. Konstrukciók és buktatók, esettanulmányok.

MINŐSÉG-, SZABVÁNYÜGYI ISMERETEK (MSZT)
Szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja. (mi a szabvány, a szabvány nem kötelező, önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei, a szabványokra való hivatkozás a jogszabályokban, az építésügy területén, a szerződésekben, a szabványokban és a bírósági perekben.)
A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül. A szabványok jelölése, közzétételük.
A műszaki szabályozás rendszere az EU-ban. A CE megfelelőségi jelölés. Az építési termékekre vonatkozó EU szabályozás: 89/106/EEC irányelv.
Az irányelvet harmonizáló hazai szabályozás, elismert műszaki specifikációk, ETA, ÉME. Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. A nemzeti szabványok mellett alkalmazott további szabványosítási dokumentumok. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül, egyes szintek elkülönítése a kidolgozók és alkalmazók köre alapján. Vállalati és szakmai szabványosítás.
A speciális szabályozó dokumentumok típusai, alkalmazási lehetőségei gyakorlati példákkal. A szabályozási szintek hierarchiája és kapcsolata a nemzeti szabványosítással.
Az építési termékekre vonatkozó szabályozás aktuális kérdései. A megfelelősség sajátos esetei. ETA és ÉME összehasonlítása, a dokumentumfájlok alkalmazási lehetőségei.
A jóváhagyó szervezetek, valamint a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek szerepe a megfelelőségi-igazolás eljárásában. A két szervezettípus feladatköre közötti különbségek.
Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok. Újdonságok a megjelent szabványok körében, és a várható változások.
Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. Aktualitások az utóbbi időszak új és módosított jogszabályainak megfelelően.
Az internet használata különböző keresésekre. Nemzeti szabványok keresése dokumentumokban és az interneten, esettanulmányok különböző keresési módok kombinációjára. Egyedi műszaki specifikációk keresése.
Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok. Minőségi irányítás - ISO vagy nem ISO. Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás.
Építési termékek alapvető követelményeire vonatkozó haza szabályozás, Építési Termék Direktívája EU szabályozás előírásai.
Építési termékek megfelelőség igazolása, megfelelőségi tanúsítvány és szállítói megfelelőségi nyilatkozat. Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) fogalma, kibocsátásának esetei, kibocsátó személye. Építési Termék Direktívája EU szabályozás előírásai.

MUNKAVÉDELMI ISMERETEK (OMMF)
A munkavédelem célja szervezete, munkavédelmi oktatás, munkavédelmi napló vezetése.
A főbb munkavédelmi követelmények, a munkáltatók és munkaadók feladatai ezekkel kapcsolatosan. Munkáltató és munkavállaló kötelezettsége, biztonságos munkavégzés. A munkavédelmi hatóság feladatai, működése.
A tervezés és kivitelezés során minőségügyi és munkavédelmi követelmények betartása: kiviteli terv készítőjének kötelezettségei. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátorok tevékenysége.

Dr. Gáts Andrea ügyvéd, jogalkotási szakjogász,
Körmendy Imre okl.építészmérnök, településtervező, vezető tervező, ÖTM
Takács Lajos okl.építészmérnök, vezető tervező, BME
Dulácska Zsolt okl.építészmérnök, vezető tervező, a MÉK Díjszámítási Biz. alelnöke
MSZT: Magyar Szabványügyi Testület, konkrét személy egyeztetés alatt
OMMF: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, konkrét személy egyeztetés alatt

Dátum Leírás Hely
0000-00-00 Budapest,

 Időszak kezdő dátuma:

 Időszak záró dátuma:
Előadáson: 30 – 200 fő / alkalom On-line: folyamatosan korlátlan

Nem szükséges (a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében MÉK részére adott felhatalmazás alapján.)

Építész Továbbképző Kht.
Dobosné Fontana Vera
1013 Bp. Attila út 14. telefon: 1/784-1791, 30/401-67-10, telefax: 1/784-01-07
e-mail: etkht.szervezes@upcmail.hu
honlap: www.epitesztovabbkepzo.hu


regisztráció, díjfizetés
Előadáson: folyamatos jelenlét ellenőrzés
igazolás feltétele: teljes idejű jelenlét, díjfizetés
kiadás módja: képzés helyszínén azonnal papír alapon
On-line:
Igazolás feltétele: sikeres teszt kitöltés, díjfizetés
kiadás módja: web oldalon elektronikus üzenet, papír alapú igazolás postán

nincs adat

kontakt órás tanfolyam: max. bruttó 17.900.-Ft/fő
távoktatás (honlap/DVD): max. bruttó 11.000.-Ft/fő

www.epitesztovabbkepzo.hu
honlapon.
A távoktatás beindítása: 2009. április 1.
A honlapon modulok választhatók a teljesítéshez,
az anyag elsajátításának kontrollja ellenőrző kérdésekkel,
Igazolás kiadás feltétele: díj rendezése, kérdések elvárt mértékű helyes megválaszolása.
Igazolás kiadás módja: elektronikus visszajelzés a web oldalon, nyomtatott igazolás postán
Távoktatási anyag frissítési gyakorisága: negyedévente

Az előadások aktuális tartalmát ld a www.epitesztovabbkpezo.hu honlapon.
A teljes tematika az online képzésben érhető el, az előadáson résztvevők részére is, 5 év időtartammal.

nincs adat

továbbképzési tanácsadás

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft