OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2013-06-20 17:29:05  
Artifex Kiadó Kft.
- főtémakör: 5. Gyakorlati menedzsment, üzletvitel
- altémakör: 5.10 Építészeti szerződésminták, ajánlott díjtételek, szerződéskötési ismeretek
Postai címe: 1119 Budapest, Pakos u. 28.
Telefonszám(ok): 0617831711, 06203124514
Fax: 0617836360
E-mail (elsődleges): csanady.pal@artifexkiado.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.tervlap.hu
 

konferencia

14:00-19:00 5 óra +konzultáció

Építési Jog konferencia

Program:

14.00-14.15 Bevezető
14.15-15.00
Az építésügy szereplőinek feladata és felelőssége (dr. Jámbor Attila jogász, ügyvéd, főiskolai oktató)
Az építésügy szereplőinek feladatait és felelősségét elsődlegesen az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) és a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) határozza meg, és csak másodlagosan tud ebben a körben szabályozni maga a felek által kötött szerződés. Az előadó a hatályos rendelkezéseket foglalja össze oly módon, hogy ebből a tervezők, a felelős műszaki vezetők és a kivitelezők is megismerhessék, hogy milyen feladataik és felelősségük van. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői feladatköre 2013. január 1-jétől változott, azonban 2013 áprilisától, majd 2013 júliusától ismét újabb jogszabály-módosítások alkalmazása szükséges. Lényeges és fontos tudniuk az építésügy szereplőinek, hogy a felelős műszaki vezető foglalkoztatásának, a felelős műszaki vezető nélkül végezhető tevékenységeknek, továbbá a cégként végezhető építőipari tevékenységeknek is több alkalommal változott a szabályrendszere a 2013. év során is.

15.00-15.45
Az építési napló vezetésével kapcsolatos gyakorlati problémák. Az építési naplóval kapcsolatos szabálytalanságok jogkövetkezményei. Az e-napló. (Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő)
Az építésigazgatásban az elektronikus ügyintézésre való áttérés következő eleme az e-építésinapló. 2013. október 1-től váltaná fel a papír alapú építési naplót az elektronikusan vezetett. Ennek céljai közé tartozik a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat jobb nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról elérhetőség biztosítása, a kivitelezés teljes folyamatának, a résztvevők jogosultságának hatósági ellenőrizhetősége. A hagyományos naplóvezetés elemei kibővülnek új elemekkel: a tervnapló, hatósági napló, teljesítésigazolási napló, elektronikus alvállalkozói nyilvántartás, gyűjtőnapló, szervizkönyv, felmérési napló, valamint az elektronikus teljesítésigazolással. A gyors és előkészítetlen bevezetés azonban számos problémát felvet. Ilyenek az állam által biztosított program hiánya, tesztidőszak és képzés nélküli bevezetés, valamint a felhasználói oldalon a hardver eszközök hiánya. Léteznek azonban a piacon építési napló vezetését segítő programok, amelyek választás alapján már most is használhatók, amelyek segítik az átmenetet a kötelezően előírt e-építésinapló vezetéshez.

15.45-16.15 Kávészünet

16.15-17.00
A településrendezési eszközök alkalmazásának gyakorlata. Településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés (Kiss György Csaba településmérnök, városépítési-városgazdálkodási szakmérnök, építési jogi szakokleveles mérnök, településtervező, építésügyi igazgatási szakértő, településrendezési szakértő, településrendezési igazságügyi szakértő)
A települési önkormányzatok egyik legfontosabb feladata, hogy élhető lakókörnyezetet hozzanak létre a település lakóinak. A lehetőségekhez és a már kialakult településképhez igazítható változások létrehozása a településfejlesztés és a településrendezés keretein belül zajlik. A településfejlesztés és a településrendezés előírásai 2012. évi CLVII. törvény alapján, 2013.január 1-jétől jelentősen átalakultak, koncepcionális változások történtek. 2013. január 1-jétől az Étv.-ből, OTÉK-ból kikerült minden eljárási szabály, és újraszabályozták a teljes szabályrendszert. Az összes vonatkozó rendelkezés egy jogszabályba, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletbe került. Az új szabályozás gyakorlati tapasztalatait járná körül az előadása első része.
A településrendezési feladatok megvalósítását az ún. sajátos jogintézmények biztosítják, amelyek között megtalálhatjuk egyebek mellett az építésjogi követelményeket, az elővásárlási jogot és a kisajátítást is. 2013. január 1-jétől ezek a településrendezési sajátos jogintézmények kiegészültek két új lehetőséggel: a településképi véleményezési eljárással és a településképi bejelentési eljárással. A településrendezési kötelezések körében a települési önkormányzat polgármestere az ún. településképi kötelezés szerinti döntést hozhat, ezzel befolyásolva az épített környezetünket. Az eladás második részében ezen új jogintézmények hatását és alkalmazását mutatja be az előadó.

17.00-18.30
Az építésügyi és építésfelügyeleti szankciórendszer. Az ügyfél és az építési jogosultság a jelenlegi rendszerben (dr. Jámbor Attila jogász, ügyvéd, főiskolai oktató)
Az építésügyi és építésfelügyeleti szankciórendszer 2013. január 1-jével jelentős módosításokon ment keresztül, hiszen mind az alapok (például a szabálytalan építési tevékenységek fogalma), mind a hatósági jogosítványok változtak. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a korábban élesen elválasztható hatáskörök helyett mára egyes szinteken már azonos szervként működik, és csak a hatáskörök elkülönítése maradt meg. A hatáskörök elkülönítése is csak óvatosan fogalmazható meg, mert számos szabálytalanság esetében mindkét hatóság rendelkezik hatáskörrel, ami több esetben érdekes helyzeteket eredményez.
Az ügyfél kiemelten fontos az eljárásban, hiszen egyebek mellett fellebbezhet az engedély kiadása ellen, ezért abszolút nem mellékes, hogy valaki élhet-e az ügyféli jogokkal. Az ügyfél fogalmának és jogosultságainak meghatározása gyökeresen megváltozott 2013. január 1-jétől, amely a már kialakult ügyféli magatartásra, nyilatkozatokra is radikális hatást gyakorolt. Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján (amely megszüntette az építési jogosultság vizsgálatát) lehet-e más telkére, a tulajdonos beleegyezése nélkül építkezni, a rövid válasz az, hogy: nem. A kérdés megválaszolása azonban nem ennyire egyértelmű, és főleg nem teljesen megnyugtató a helyzet az ingatlantulajdonosok részére.

18.30-19.00 Kérdések, válaszok

1,5 pont

Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök vezető főtanácsos kormánytisztviselő,
Kiss György Csaba településmérnök, városépítési-városgazdálkodási szakmérnök, építési jogi szakokleveles mérnök településtervező, építésügyi igazgatási szakértő, településrendezési szakértő,
dr. Jámbor Attila ügyvéd, főiskolai oktató (SZIE-YMÉTK)

Dátum Leírás Hely
2013-10-02 FUGA Építészeti központ 1052 Budapest V. kerület, Petőfi Sándor u. 5.

 Időszak kezdő dátuma: 2013-01-01

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
50-100 fő

Jelentkezés a http://tervlap.hu oldalon

info@artifexkiado.hu
www.tervlap.hu
www.epitesijog.hu

részvételi díj fizetése / kivitelezők, FMV, ME, tervezők

nincs adat

11.500 Ft + áfa (14.605 Ft)
az Építésijog.hu Figyelő éves előfizetőinek: 2000 Ft + áfa (2540 Ft)

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft