OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-19 10:49:52  
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai címe: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám(ok): 222-2402, 422-2518
Fax: 222-2405
E-mail (elsődleges): terc@terc.hu
E-mail (másodlagos): judit.nyuzone@terc.hu
Weboldal:
 

a. kontakt előadás, csoportos képzés,
b. távoktatás

jogosultsági vizsgával nem rendelkezők részére
és
jogosultsági vizsgával rendelkezők részére

6 óra jogi és pénzügyi ismeretek + 6 óra szabványügyi és minőségügyi ismeretek, összesen 12 kontakt tanórának megfelelő időtartam és 5 óra jogi és pénzügyi ismeretek + 5 óra szabványügyi és minőségügyi ismeretek, összesen 10 kontakt tanórának megfelelő id

I.1.Jogi környezet, jogképesség, cselekvőképesség, egyéni vállalkozókra és gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések, törvényes működés feltételei, végelszámolás, csődeljárás, felszámolás, jogszabály változások (Étv., OTÉK)
Témakörök: jogalkotás, jogszabályok hierarchiája (rangsora), jogszabályok kihirdetése, érvényessége, hatályossága, jogképesség, cselekvőképesség, egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaságok, cégjogi ismeretek, végelszámolás, csődeljárás, felszámolás
Jogszabályok,
2009.évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2006.évi VI. tv. a gazdasági társaságokról
2006.évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1997.évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
1991.évi XLIX. tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
1987.évi XI. tv. a jogalkotásról
1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
253/1997.(XII.20.) Korm.r. az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

I.2. Szerződések polgári jogi általános szabályai, nevesített szerződések, szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szavatosság, jótállás, kötelező alkalmassági idő, kiemelt jelentőségű beruházások
Témakörök: ajánlat, szerződéskötés, általános szerződési feltételek, szerződések teljesítése, szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szavatosság, jótállás, kötelező jótállás a lakásépítésben, megfelelőség, kötelező alkalmassági idő,
Nevesített szerződések: vállalkozási, fővállalkozási, építési, szerelési, tervezési, megbízási,adásvételi szerződés, Tervezői művezetési szerződés, Közbeszerzések, kiemelt jelentőségű beruházások
Jogszabályok,
2006.évi LIII. tv. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről
1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
181/2003.(XI. 5.) Korm.r. a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes r. az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
11/1985.(VI. 25.) ÉVM-IpM-MÉM-BkM együttes r. egyes épületszerkezetek és annak létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről

I.3. Építőipari kivitelezés
Témakörök: vállalkozási, fővállalkozási, építési, szerelési szerződés, tervezői művezetési szerződés, tervező, tervellenőr, építészeti műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, beruházáslebonyolító, építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság, tervezési és építésügyi műszaki szakértői jogosultság, főépítészi tevékenység, szolgáltatási tevékenység végzésének feltételei
Jogszabályok:
2009.é. LXXVI. tv a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának ált. szabályairól
1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
192/2009.(IX.15.) Korm.r. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
191/2009.(IX. 15.) Korm.r. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
190/2009.(IX. 15.) Korm.r. rendelet a főépítészi tevékenységről
186/2009(IX.10.) Korm.r. a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
244/2006. (XII. 5.) Korm.r. az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
104/2006.(IV.28.) Korm.r. a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság ált. szabályairól
53/2000. (VIII.11.) FVM r. a területrendezési és településrendezési tervezési jogosultságról

I.4. Építésügyi hatósági eljárás
Témakörök: közigazgatási hatósági eljárás alapvető rendelkezései, folyamata, építésügyi hatósági engedélyezés, tervezői, felelős műszaki vezetői, építésügyi műszaki szakértői nyilatkozat, elvi építési engedélyezés, bontási engedélyezési eljárás, használatbavételei engedélyezési eljárás, fennmaradási engedély, építésügyi hatósági ellenőrzés, építésrendészeti és kötelezési eljárás, bejelentési eljárás, igazgatási szolgáltatási díjak, építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelölése, telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalma, építésügy, településfejlesztés és –rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartása, Országos Tűzvédelmi Szabályzat rövid tartalma
Feldolgozott jogszabályok:
2004. évi CXL. Tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
197/2009.(IX.15.) Korm.r. az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
194/2009.(IX.15.) Korm.r. az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
193/2009.(IX.15.) Korm.r. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről
277/2008(XI.24.) Korm.r. Az építésügy, a településfejlesztés és –rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
9/2008.(II.22.) ÖTM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
343/2006. (XII. 23.) Korm.r. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
37/2007.(XII. 13.) ÖTM r. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

I.1. A menedzsment fogalma, elmélete, menedzsment eszközök jelenlétének gyakorlata, szükségességének, eredményességének megítélése a befektetések, fejlesztések megvalósítása területén

I.2. Mikor, melyiket a sok közül?
a. Kockázat menedzsment
b. Tervezés menedzsment
c. Termelés menedzsment
d. Szervezés menedzsment
e. Teljesítmény menedzsment
f. Humán menedzsment
g. Emberi erőforrás menedzsment
h. Marketing menedzsment
i. Rendszer menedzsment
j. Infokommunikáció menedzsment
k. Üzleti teljesítmény menedzsment
l. Kutatási menedzsment
m. Pályázati menedzsment
n. Logisztikai-menedzsment

I.3. Felelösségbiztosítás: tervezés, műszaki ellenőrzés,
építés-szerelés. Konstrukciók és buktatók, esettanulmányok

Az oktatási anyag a szabvány és minőségügyi ismeretek olyan témáit foglalja magába, amelyek szorosan összefüggő, logikus egységet alkotnak, ezért van a két modul összevonva. Az előadás főbb témakörei: a szabványok alkalmazására vonatkozó alapvető ismeretek, az építési termékekre vonatkozó műszaki szabályozás, továbbá az építésügyi jogszabályok szabványhivatkozásainak értelmezése.
A kidolgozott oktatási anyag olyan lényeges ismereteket tartalmaz, amelyek az építésügy területén, bármilyen munkakörben dolgozó szakmagyakorló számára szükségesek, és amelyek nem részei az egyetemi, főiskolai tananyagoknak. Így az előadás a tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök számára egyaránt ajánlott.

Építésügyi szabványosítás és az építési termékek műszaki szabályozása

A szabványok és a jogszabályok szerepe a műszaki szabályozásban.
A két szabályozási dokumentum közötti különbségek a kidolgozás, finanszírozás, alkalmazás, szerzői jogvédelem területén.
A szabványosítás céljai és alapelvei. Mit tekintünk szabványnak? Mit jelent az, hogy a szabvány nem kötelező?
Az önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei a gyakorlatban.
Melyek a szabványokra való hivatkozás módjai?
A szabvány alkalmazójának felelőssége és feladatai az egyes módozatoknál.

Milyen esetekben hivatkozunk a szabványokra?
Szabványokra való hivatkozás a jogszabályokban, a szerződésekben, a szabványokban és a bírósági perekben.
A nemzeti szabványosítás hazai rendszere.
A szabványosítás működési rendje, a Magyar Szabványügyi Testület feladatai. Hol és hogyan készülnek a szabványok, hová forduljunk, ha problémánk vagy észrevételünk van?
A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül.
Vállalati, szakmai szabványosítás. A speciális szabályozó dokumentumok típusai, alkalmazási lehetőségei gyakorlati példákkal. Az egyes szabályozási szintek hierarchiája és kapcsolata a nemzeti szabványosítással.
A nemzetközi és európai szabványosítás.
A nemzetközi és európai szabványosítás intézményei. A nemzetközi és európai szabványok alkalmazási sajátosságai a gyakorlatban: nemzetközi szabványok megegyezőségi fokozatai, európai szabványok nemzeti bevezetése, különleges európai szabványkiadványok (pl. ENV, Eurocode stb.), nemzetközi és európai szabványok kapcsolata az alkalmazás során.
A műszaki szabályozás rendszere az Európai Unióban.
Új megközelítésű irányelvek, harmonizált szabványok.
Mit jelent a CE megfelelőségi jelölés, és miről nem ad tájékoztatást?
Az építési termékekre vonatkozó európai szabályozás (89/106/EEC irányelv).
Az építési termék fogalma és építési célra való alkalmassága. Az alapvető követelmények. A műszaki szabályozás sajátosságai, egyedi műszaki specifikáció (ETA) alkalmazása.
Az építési termék irányelvet harmonizáló hazai szabályozás: a forgalmazás, beépítés, tervezés feltételei.
Mely jogszabályokban jelenik meg az irányelv? Melyek az elismert műszaki specifikációk? Az ÉME fogalma. Mi a különbség az egyedi műszaki specifikációk (ETA, ÉME) között? Mi a megfelelőségi tanúsítvány és a szállítói megfelelőségi nyilatkozat? A megfelelőségigazolás sajátos esetei (épületgépészet, egyedi termék).
Szabványokra való hivatkozások hazai jogszabályokban az építésügy területén.
Aktualitások az utóbbi időszak új és módosított jogszabályainak megfelelően. Hogyan kell értelmezni az új szabványhivatkozásokat?
Szabványok keresése dokumentumokban és az Interneten, az aktuális változások.

jogi ismeretek :
Dr. Csanádi Károly vezető jogtanácsos, okl. fővállalkozó, tanár

pénzügyi ismeretek :
Ludvigh Lászlóné igazságügyi szakértő

szabvány és minőségügyi ismeretek :
Dr. Szakács György okl.építészmérnök, okl. zaj- és rezgéscsökkentő szakmérnök, egyetemi doktor

Dátum Leírás Hely
0000-00-00 Budapest,

 Időszak kezdő dátuma: 2010-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-06-30
Kontakt előadás esetén : csoportlétszám min.15 – max.60 fő Táv

FAT
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1011

TERC Kft. – Nyuzóné Mohácsi Judit
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefon: 36-1-422-2518, 17,
fax: 36-1-222-2405,
www.terc.hu,
e-mail: judit.nyuzone@terc.hu

judit.nyuzone@terc.hu

az előadások célcsoportjai:
jogosultsági vizsgával nem rendelkezők
és
jogosultsági vizsgával rendelkezők

nincs adat

15-60 fő esetén,
a 2008. évi árszínvonalat 2009-2010 évben tartva tartva, összesen
32.000,-Ft/fő+áfa
(jogi, pénzügyi, szabványügyi, minőségügyi ismeretek)

A TERC Kft. tevékenységi köreihez kapcsolódó honlapot működtet. Az oktatáshoz kapcsolódóan a megvalósítandó oktatási honlap tematikája: bemutatkozás, ismertető, jogszabályi háttér, nyilatkozat/ok, belépés, előadás választás, elágazások: interaktív oktatási segédletek használata, stb. előadói, online konzultáció, digitális igazolás elkészítése. A résztvevő belépésekor digitális ellenőrzés.

nincs adat

A TERC Kft. web lapja 2000-től folyamatosan működik. Hozzáférési jogosultsággal és szabad felhasználással letöltésekre és megrendelések fogadására is alkalmas /felhasználói kézikönyv, demo, frissítések, szerződések, mintaköltségvetés/.
A távoktatási elektronikus honlap, megvalósítása folyamatban van, fejlesztése a pályázathoz kapcsolódik, működése a pályázat igénye szerint indul:
1. A Kamarai szakmagyakorlók számára regisztrációs számmal, regisztráció után 5 évig elérhetőségi biztosítása az oktatási anyagnak, illetve a változások nyomonkövetési lehetőségének biztosítása,
A Kamarai szakmagyakorlók számára regisztrációs számmal, regisztráció után az előadásokhoz kapcsolódó ismeretanyagot, az építőiparral kapcsolatos legfontosabb, hatályos jog-szabályokat tartalmazó, korlátlan feldolgozási lehetőséget adó CD biztosítása
2. Látogatási igazolást a részvételi díj beérkeztét követően, a honlap előadásának letöltését követően elektronikusan kiadjuk, papír alapon hitelesítjük. A hitelesített igazolást a névjegyzéket vezető szervnek megküldjük.
3. Szakmai információk:
a.Az Autodesk, AutoCAD, Vbexpress és STELLexpress, REVIT AutoCad Architecture alapinformációk, fejlesztések, újdon-ságok, használati útmutatók, azonnali megjelentetése.
b.Teljes, megújult, V.I.P.Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer – Bronz, Silver, Gold - fejlesztéseiről folya-matosan tájékoztatjuk a honlap látogatóit.
c.Könyvkiadói üzletágunk szakkönyvkiadása a műszaki szakemberek igényeinek igyekszik megfelelni, kiadói tevékenységünket a mérnök társadalom igényeinek megfelelően továbbiakban is folytatjuk. Építőipari online szakkönyvesboltot üzemeltetünk.
4. Honlap frissítése az oktatási aktualitásokhoz kapcsolódóan, havonta

Az oktatási anyaghoz kapcsolt könyvek biztosítása kedvezményes áron.
Egyéni konzultáció az építőipari költségvetés-készítés és AutoCAD program használat esetén.
Konferencia, bemutató szervezés vállalása a résztvevők igényei alapján.
Mérnöki szolgáltatások (nyomtatás, másolás, plottolás, digitalizálás, dokumentálás) vállalása kedvezményes áron.
Elektronikus és telefonos ügyfélszolgálat működtetése.
A résztvevők ellátása: szünetekben tea, kávé.
A résztvevők részére, regisztráció után oktatási anyaghoz kapcsolódó segédletek biztosítása, a legfontosabb építőiparral, építésüggyel kapcsolatos hatályos jogszabályok használata, in-ternetes keresés segítése

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft