OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2013-01-09 12:33:57  
Somogy Megyei Építész Kamara
- főtémakör: Nincs adat
- altémakör: NA
Postai címe: 7400 Kaposvár Rákóczi tér 12/A.
Telefonszám(ok): 0682/414-419
Fax: 0682/414-419
E-mail (elsődleges): smek@smek.t-online.hu
E-mail (másodlagos): smek@smek.t-online.hu
Weboldal: www.smek.hu
 

Előadás

2x8 órás szakmai napok, amelyek 4-4 órás előadások formájában külön-külön is értékelhetők.

Tervezői szerződés és szerzői jog a gyakorlatban, kamarai díjszámítás.
Építésügyi jogszabályok változása tervezői, kivitelezői szemszögből. (Kiemelt beruházások, dokumentációs központ, energia audit.

Oktatási program rövid táblázata

A 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti szakmai továbbképzés keretében
a 2012-2013 évi kötelező továbbképzéshez

JOGI ALAPISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)

Jogi környezet általános felépítése
Jogszabályok rendszere, fajtái
A jogszabályok hierarchiája, jelölése
Az európai közösségi jog viszonya a magyar jogrendszerhez
A jogszabályok érvényessége és hatályossága
A jogszabály időbeli hatálya, alkalmazhatósága
A jogszabályok nyilvánossága és hozzáférése

POLGÁRI JOG ÉS KÖTELMI JOG ALAPJAI (Dr. Gáts Andrea)

A szerződésekre vonatkozó általános szabályok
A szerződések fajtái
A szerződések alakja, tárgya, tartalma
A szerződések érvényessége
Szerződésszegés esetei
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Szerződés hibás teljesítése: a szavatossági jogok
Kellékszavatosság, szavatossági felelősség
Szavatossági jogok érvényesítésének határideje
Határidő számítása utófelülvizsgálat esetén
Határidő számítása tervezési szerződésnél
Alvállalkozó felelőssége
Kellékszavatosság a j ótál lási idő alatt
Kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírások

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)

Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok
A társasági szerződés
Az egyes gazdasági társaságok
A közkereseti társaság ás a betéti társaság
Korlátolt felelősségű társaság
A részvénytársaság
Egyéni vállalkozás-egyéni cég,
KFC: korlátozott felelősség az egyéni cégnél

MUNKAJOGI ALAPISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)


Munkáltató, munkavállaló alapvető jogai, kötelezettségei
A munkaszerződés
A munkavállaló kártérítési felelőssége

KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS, AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (Dr. Gáts Andrea)

A törvény személyi hatálya: hatóság, ügyfél
A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai
A kérelem és mellékletei
A tényállás tisztázása
Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer
A határozat tartalma és közlése
A jogorvoslati lehetőségek

MUNKAVÉDELMI ISMERETEK (Csicsek Anna)

Az egészséges és biztonságos munkahely feltételei, munkavédelmi követelmények
Munkavédelmi és egészségügyi koordinátor és hatóságok feladatai
Munkáltató, munkavállaló és a kiviteli terv készítőjének kötelezettségei

ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ISMERETEK (Heizler György)

Az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásai
A tűzállósági fokozatok, és a tűztávolságokra vonatkozó előírásai
Az építmény használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok
Építészeti tüzvédelmi alapismeretek az Új Országos Tüzvédelmi Szabályzat tükrében.
Epítmények tűzvédelmi követelményei, tűzszakaszok, tűzgátló szerkezetek új követelményei.
Akadálymentesen megközelíthető épületek tűzvédelme,
Rekonstrukciós kérdések, műemlékek tűzvédelme.

KAMARAI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)

Szakmai kamarák helye a jogrendszerben történeti áttekintés
Szakmai kamarák jogállása
Szakmai kamarák feladata és hatásköre
A Magyar Epítész Kamara és a területi kamarák szervezete
A területi kamara szervezeti rendje
A Magyar Epítész Kamara szervezeti rendje, tisztségviselői
Az építész kamarák közigazgatási hatósági feladatai
A kamarai szabályzatok. különös tekintettel a MEK Alapszabálya, MEK Etikai-fegyelmi
szabályzata, MEK Ajánlott Díj számítása és a hozzá tartozó szolgáltatások. valamint a
Tervpályázati szabályzat rendelkezéseire

ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABÁLYI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea - Hideg Gyöngyi)

Építésügyi jogszabályok rendszere
Az Etv. szerkezete, főbb fogalmai, és alapelvei
Építmények elhelyezésének és létesítésének általános követelményei

lO. évi továbbképzési pályázat 2. sz. melléklet
Általános településrendezési ismeretek
Az építészeti műszaki tervezés egyes alapfogalmai
Epítésügyi hatósági eljárások ás az építésügyi hatóságok
- az építésügyi hatósági engedélyezésre ás bejelentésre vonatkozó előírásai
- a szakmagyakorló, mint ügyfél az egyes eljárások során Epítésfelügyeleti ellenőrzésre és bírságra vonatkozó szabályok
Epítésüyi hatósági eljárás, a telekalakítási megváltozott szabályai
(Epítési engedély, egyszerűsített építési engedély, bejelentés, - eljáró hatóság- közreműködő szakhatóságok, műemlékvédelmi hatósági ás szakhatósági feladatok.)
Az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmi ás formai követelményei Tervdokumentáció típusok:
- Epítészeti-műszaki dokumentáció:
elvi engedélyezési dokumentáció építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció bontási engedélyezési dokumentáció használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció fennmaradási engedélyezési dokumentáció
- talaj mechanikai ás geotechnikai dokumentáció
- üzemeléstechriológiai terv
- álcázási terv
- kilátási-rálátási terv, látványterv. utcakép
- biztonsági és egészségvédelmi ter.
- kertépítészeti tervdokumentáció

A MŰEMLÉKVÉDELEM, A KÖRNYEZET-, TERMÉSZET- ÉS TÁJ VÉDELEM ÁLTALÁNOS ISMERETEI (Virányi István)

Általános műemlékvédelmi ismeretek,
Világörökség, helyi értékvédelem

AZ ÉPÍTÉSZETI VERSENY (Dr. Gáts Andrea)

A közbeszerzés általános (tervezői tevékenységgel összefüggő) szabályai
A tervpályázat szabályai. Aj ánlati dokumentáció.
Epítési beruházások közbeszerzésnek szabályai

A SZAKMAGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK (Dr. Gáts Andrea)

A szakmai képesítések elismerése az Európai Unióban
A szakmagyakorlásra vonatkozó hazai szabályozás
Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek szakmai feltételei, gyakorlásukra vonatkozó
előírások:
Az építési folyamatban résztvevő szakmagyakorlók jogállása, feladatai, felelősségi
köre
Szakmai felelősség, összeférhetetlenségi szabályok, fegyelmi. szabálysértési
jogkövetkezmények
Az igazságügyi (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok.
A tervezői. tervellenőrzési tevékenység jogszabályi követelményei, előírásai.


Felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr szakmagyakorlásra vonatkozó főbb szabályok
Beruházáslebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai Epületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai,
A kivitelezési tevékenység általános szabályai
(szereplői, az építési napló, a nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek) Kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei
Az építészeti szakmagyakorlás etikai-fegyelmi szabályai
Az építészeti szakmagyakorláshoz kapcsolódó szakmai továbbképzés
A továbbképzés rendszere
A továbbképzés tartalma és formája
A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

ÉPÍTÉSÜGYI SZERZŐDÉSKÖTÉSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)

Az építészeti szakmagyakorlás során alkalmazott főbb szerződések
A vállalkozói, a megbízási, valamint a munkaszerződés keretében végzett tevékenységek
elhatárolása
Az építésügyben alkalmazott szerződésekre vonatkozó speciális jogszabályi előírások
A tervezési szerződés
Engedélyezési tervdokumentáció
Tervezéshez esetenként kapcsolódó tevékenységek
Kivitelezési tervdokumentáció
A megbízási szerződés
A Magyar Epítész Kamara ajánlott szerződésmintáinak alkalmazása
Epítésügyben alkalmazott szerződések, szerződéskötési ismeretek.
- fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések,
tervezői művezetői, szakértői, tervellenőri, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri
szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei.
- A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei.

BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSZETI SZERZŐI JOGBA (Dr. Gáts Andrea)

Az építészeti Szerzői jog elismertsége, helye a jogrendszerben
Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai
A mű fogalma
A szerző, közösen alkotott művek
A védelmi idő
A szerzői jog tartalma:
- Személyhez fűződő jogok
- A szerző vagyoni jogai
- Szolgálati művek
A felhasználási szerződés
Meghatározása


Formai előírások
Tartalmi követelmények
A szerződés hibás teljesítésének jogkövetkezményei
A szerzői jog megsértésének további jogkövetkezményei
- Polgári jogi jogkövetkezmények
- Büntetőjogi jogkövetkezmények
- Szakma-etikai, fegyelmi jogkövetkezmények

ÉPÍTÉSÜGYI PÉNZÜGYI ISMERETEK

Szerzői jogdíjak érvényesítése (Dr. Gáts Andrea)
Alakulása jogsérelem esetén
Jogdíjigények és a közbeszerzési eljárás viszonya
Szerzői jog megsértésének kártérítése

Pénzügyi biztosítékok az építésügyben alkalmazott szerződések teljesítése érdekében
Kötbér
Kamat
Előleg
Bankgarancia
Jóteljesítési biztosíték stb.
Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének és visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben

Építésfelügyeleti bírság
(kiszabásának alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok szemléltetésével)

ÉPÍTŐIPARI BERUHÁZÁSOK ELSZÁMOLÁSA (Gáts András)
Beruházások elszámolása és ellenőrzése
Uniós projektek előkészítésének szakmai szabályai és gyakorlata

Építőipari fedezetkezelés

MÉK ajánlott DÍJSZÁMÍTÁSA ás a hozzá tartozó szolgáltatások köre (Dulácska Zsolt)

Történet: MÉK díj számítási szabályzatok
Kapcsolat a MMK-val: MEDI
Műszaki ellenőri tevékenység díj számítása
A díjszámítás, mint rendszer:
Szolgáltatások rendszere:
Díj számítási típusok:
- Díj alapérték alapú:
- Időráfordítás alapú:
- Tervpályázat
Kötelező. vagy ajánlott
Esettanulmányok

SZABÁNY és MINŐSÉGÜGYI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea és Fáy Piros)
Jogharmonizáció. vagy az Európai Unió jogi aktusainak hatása a magyar jogrendszerre és a jogalkalmazásra

Harmonizált szabványok: „Alkalmazásuk önkéntes, nem kötelező. Tervezői nyilatkozat: a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű.
Az ICS számokkal megkülönböztetett szabványcsoportok

4 pont összesen (1 pont 4 órás blokkonként)

Csicsek Anna Munkavédelmi Főelőadó
Dulácska Zsolt okleveles építész,
Dr. Gáts Andrea ügyvéd, jogalkotási szakjogász,
Virányi István okl. építész, állami főépítész,
Fáy Piros okleveles építész, vezető tervező,
Dr. Tóth Elek egyetemi docens,
Hideg Gyöngyi építési hivatalvezető,
Dr. Hegedűs Annamária okl.építészmérnök, jogász

Dátum Leírás Hely
2012-10-01 7400 Kaposvár,
2013-01-16 7400 Kaposvár,
2013-01-17 9000 Győr,

 Időszak kezdő dátuma: 2012-09-01

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
30-150 fő alkalmanként

Kulcsár Barbara

smek@smek.t-online.hu
www.smek.hu

Korábbival megegyezik. Tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök

MÉK tagoknak kedvezményes

7.000-8.000.-Ft.

2.5 pont/nap

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft