OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-04-08 16:44:56  
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Postai címe: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefonszám(ok): 52/415-155 / 77826
Fax: 52/418-643
E-mail (elsődleges): fkepzes@eng.unideb.hu
E-mail (másodlagos): hbmepkam@net-portal.hu
Weboldal: www.eng.unideb.hu
 

előadás, konzultáció

ill. távoktatás:

www.mfk.unideb.hu

8 óra

JOGI ISMERETEK modul

GYAKORLÓ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖK RÉSZÉRE 2 óra
Dr. Mikó-Kis Anita


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I. A jogszabályváltozásokkal kapcsolatban öt fontos témakört szükséges a továbbképzés folyamán megemlíteni:


1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (Közigazgatási eljárásról), melyben többek között a lényeges módosítás az építéshatósági eljárások ügyintézési határidejét visszaállították a korábbi naptári napban történő számítást, mely a kérelem beadását követő nappal indul. A naptári napban történő számítás miatt minden jogszabály, mely (munkanap határidő megnevezést tartalmazott, mindegyike módosult naptári napra.


2. Módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Étv., építési törvény) is több ponton módosult, így
- közterület fogalma meghatározásra került, - kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés,- a kártalanítási szabályok, - az építményekkel szemben támasztott általános követelmények kiegé¬szültek,
- kiegészült a tervdokumentáció tartalmának előírásai, - kiegészült építési folyamat egyéb résztvevőinek feltételei,
- módosultak az építmény fennmaradásának engedélyezésének előírásai , - az építésügyi bírság előírásai, - módosultak az épített környezet fenntartása és hasz¬nálata előírásai is.


3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény építéshatósági eljárási illetékei Nem január 1-vel,
hanem 2011. JANUÁR 27-től módosultak, mivel bevezetésre kerül a Melléklet XV. fejezetének a c) pontja — és a c) pontra hivatkozó másik pontok esetén - ( mivel bevezetésre került ) az „ az 5.000.- Ft-os alapilleték" ) !
c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében az alapilleték 5.000 Ft, melyen
felül kell megfizetni az egyes engedély-típusokhoz tartozó egyedi eljárási illetékeket


4. Módosult az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK) , a módosítás során „A településrendezési tervek és a helyi épí¬tési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek" köre változott.


5. Kiegészült az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Ép.elj.r.) a „ Szakhatóság közreműködése"- alcímbe a 6/A. §-sal egészül ki, a 13. § (2) és (3) bekezdése is módosult, valamint az építésügyi hatóság engedé¬lyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok, azaz az 5. melléklet teljesen új lett.
A Módosult, főbb építésüggyel kapcsolatos jogszabályok listája, amelyeknek legfontosabb rendelkezéseiről is tájékoztatni fogjuk a továbbképzésen részt vevőket:
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyeshatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igaz¬gatási szolgáltatási díjakról
- 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról
- 292/2009. Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről
- 245/2006. (XII.5) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

A módosított jogszabályokat célszerű a www.magyarorszag.hu honlapon, a keresés, vagy a jogszabálykeresés alatt megnézni az építési ügyekben.


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II. Az alábbi jogszabályok legfontosabb szabályainak átismétlése:
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.), - 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről , 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

PÉNZÜGYI ISMERETEK modul

Dr. Papp Péter ny. főiskolai tanár

A magyar adóztatás működése, jellemzői, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározottak szerint.
Az Art. alapelvei, a hatósági mérlegelés elve, az egyenlő elbánás elve, az együttműkö-dés elve, a méltányosság elve, a piaci viszonyok érvényesítésének elve, az adókötele-zettség érvényesülésének elve, a rendeltetésszerű joggyakorlás elve, a valós tatalom szerinti minősítés elve.
Az adózás rendjének 2011. évi szabályai

A törvény hatálya
Területi hatály Személyi hatály Tárgyi hatály
Magyarország Jogi személy Adó
Magánszemély Költségvetési támogatás
Egyéb személy Eljárás
Közigazgatási hatósági eljárásban résztvevő sze-mély
EU tagállamban illetőség-gel nem bíró adózó


Az adózó és az adóhatóságok. Az adózó adóhatóság előtti képviselete. Az adózó jogai, önellenőrzési jog.
Az adózó kötelezettségei, bejelentés, nyilatkozattétel, adó megállapítás, bevallás, adófi-zetés és adóelőleg fizetés, bizonylat kiállítás és megőrzés, nyilvántartás vezetés, adat-szolgáltatás, adólevonás, adóbeszedés, pénzforgalmi számlanyitás.
Adóhatósági adatnyilvántartás, adatszolgáltatás, adótitok.
Adóigazgatási eljárás, az ellenőrzés általános tudnivalói, bizonyítási módszerek részle-tes szabályai, a becslés.
Ismételt ellenőrzés. A hatósági adó megállapítás fajtái.
Valódiságvizsgálat. A végrehajtási eljárás, az árverezés szabályai.
Jogkövetkezményei, Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási bír-ság. Intézkedések.

A személyi jövedelem adóztatás rendszere
A személyi jövedelemadóról az 1995. évi CXVIII. törvény.
A személyi jövedelem adóztatás 2011. évi szabályai.
Az adóztatás alapelvei. Az Szja hatálya, alanyai.
Jövedelem, bevétel, költség.
A bevételnek nem minősülő tételek közül adómentes bevételfajták. Az adókötelezettség keletkezése. Nyilvántartások.
A munkabérek, más személyi jellegű kifizetések és vállalkozói kivét nyilvántartása.
Adó megállapítás, bevallás, megfizetés. Munkáltatói adó megállapítás, nem önálló te-vékenységből származó jövedelem, összevonandó jövedelmek.
A számított adó, az adójóváírás, kedvezmények.
Külön adózó jövedelmek 2011-ben. Az egyéni vállalkozó osztalékalap utáni adó. Ingat-lan, vagyoni értékű jog átruházásból származó jövedelem.
Egyes juttatások adózásának szabályai (béren kívüli juttatások) 2011-ben.
Fordított adózás rendje 2011-ben.

MINŐSÉGÜGYI ISMERETEK modul
Dr.habil Szűcs Edit főiskolai tanár, dékán

A minőségmenedzsment történeti kialakulása, legfontosabb fogalmai. A jogszabályok és a szabványok közötti különbségek a következő szempontok szerint: kidolgozás, pénzügyi finan-szírozás, alkalmazás és szerzői jogvédelem szerint. Az építőiparban leggyakrabban alkalmazott minőségirányítási rendszerek és szabványok felépítése, bemutatása. Az MSZ EN ISO 9001: 2009-es minőségirányítási szabvány, az ISO 14001:2005-ös szabvány a Környezetközpontú Irányítási rendszerek kiépítésére, valamint a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irá-nyítási Rendszere MSZ 28001:2008. Az előadás keretében bemutatásra kerülnek ezen szabvá-nyok dokumentációs rendszerei: kézikönyvek, eljárások a legfontosabb formanyomtatványok. Az integrált rendszerek tanúsítási folyamata: audit auditbizonyítékok nyerésére és ezek objek-tív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározá-sára, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. Belső audit: A belső auditot a szervezet többnyire saját erőforrásainak felhasználásával maga végzi, esetleg annak megbízá-sából szakemberekkel végezteti. A belső audit elrendelője a rendszer működtetője is, aki utasí-tást ad a saját menedzsmentrendszerének átvizsgálására a benne rejlő hibák és hiányosságok, eltérések feltárása, a rendszer értékelése és javítása érdekében.
Külső audit, amely ugyancsak a szervezet menedzsmentrendszerének felülvizsgálatát, értékelé-sét jelenti, azonban jellemzője, hogy az átvizsgálás elrendelője (nem megrendelője vagy ké-relmezője) nem azonos az adott szervezet menedzsmentrendszerének működtetőjével. Kétféle külső auditot a következő:
• Beszállítói audit, amelyet olyan felek, illetve azok megbízásából hajtanak végre, akik valamilyen formában érdekeltek az auditálandó szervezet tevékenységében, ilyenek például a vevők, a felhasználók illetve megbízottaik.
• Tanúsító audit vagy harmadik fél által végzett audit az auditálandó szervezet menedzs-mentrendszerének az adott szervezettől szakmai, kereskedelmi értelemben véve függet-len, pártatlan, semleges tanúsító szervezet által végrehajtott felülvizsgálata, amelynek célja a vonatkozó követelményeknek való megfelelőség megállapítása a regisztrálás, il-letve a tanúsítvány kiadhatósága szempontjából.
Az előadás bemutatja az építőipari szervezetek feladatait az integrált auditokra történő felké-szülésre.
Az oktatáson mind a kivitelező szervezetek mind a tervező irodák minőségirányítási rendszeré-re gyakorlati példákat kívánunk bemutatni.
Külön kitérünk a következő témakörökre:
• a műszaki szabályozás rendszere az Európai Unióban,
• az építési termékekre vonatkozó európai szabályozás sajátosságai,
• az építési termék irányelvet harmonizáló hazai szabályozás.
A felhasználandó irodalom:
Dr. Varga Emilné Dr. Szűcs Edit: Minőségmenedzsment, Debrecen, Campus Kiadó, ISBN 9638642491
Dr. Kövesi János (2001): Műszaki vezető (Gyakorlati tanácsadó műszaki szakemberek számára), Budapest Verlag Dashöfer Kiadó,
ISO/IEC 17021:2011 szabvány
MSZ EN ISO 9001:2009
MSZ EN ISO 14001:2005
MSZ 28001:2008
2003. évi CXXIX. törvény - a közbeszerzésekről


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZABVÁNYÜGYI ISMERETEK modul

Dr. Zentay Istvánné ny. főiskolai docens

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVI. törvény, annak értelmezése az ön-kéntesség vonatkozásában.
A szabványosítás célja, kapcsolata a jogszabályokkal, szabványokra való hivatkozás módozatai.
A szabványosítás hazai intézménye, szintjei, hierarchiája, kapcsolatai, alkalmazási sajá-tosságai.
A nemzetközi és európai szabványosítás, ezen szabványok alkalmazási sajátosságai, kapcsolata a nemzeti szabványosítással.
Az EU műszaki szabályozásának jellegzetes elemei. Az új megközelítésű irányelvek legfőbb jellemzői, a harmonizált szabványok szerepe, kapcsolódásuk az új megközelíté-sű irányelvekhez. A CE megfelelőségi jelölés szerepe.
Az építési termékekre vonatkozó EU szabályozás a 89/106/EGK jelű irányelv.
Az építési termék irányelv sajátosságai, alapvető követelményei. Közösségi szinten el-fogadott műszaki specifikáció az Európai Műszaki Engedély (ETA)
Az Irányelv szerinti megfelelőség-igazolások módozatai.
Az építési termék irányelvet harmonizáló hazai szabályozás:
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési kö-vetelményekről (OTÉK)
- 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozásának és felhasználásának részletes szabályairól.
Az Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) szerepe a hazai szabályozásban.
Az ETA és ÉME összehasonlítása.
A megfelelőség-igazolás tartalmi követelményei

Dr. Papp Péter okl. iparszakos közgazda, adattanácsadó, ny. főiskolai tanár
Dr. Varga Emilné Dr. Szűcs Edit PhD okl.gépészmérnök, gazdasági-szervező szakmérnök, főiskolai tanár, dékán
Dr.Zentay Istvánné építészmérnök technológus, minőségvizsgálati szakmérnök (BME) , építési műszaki ellenőr I. , főiskolai docens
Dr. Mikó-Kis Anita egyetemi tanársegéd

Dátum Leírás Hely
2012-01-20 DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR tantermei 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-07-01

 Időszak záró dátuma: 2012-06-30
15 – 30 fő

FAT akkreditáció száma:
09-0293-05

Dr. Papp Péter ny. főiskolai tanár
a Debreceni Egyetem Műszaki Kar címén
tel: 52/415-155/77826, 30/456-7744 fax: 52/418-643
e-mail: fkepzes@eng.unideb.hu

fkepzes@eng.unideb.hu
www.eng.unideb.hu

Képzési díj befizetése
Előzetes jelentkezés egy konzultációra az érintett előadóval

nincs adat

Modulonként 5.000.-Ft ∑ 15.000.-Ft.

www.mk.unideb.hu

MMK: kötelező általános modul
MMK elbírálási száma: Á/2009/5059-KT

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft