Magyar Építész Kamara - OTIR | www.mek.hu | Nyomtatási azonosító: 56353 | Nyomtatás időpontja: 2022.12.03 07:57

Utolsó módosítás: 2011-05-10 21:11:41  
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- főtémakör: Beruházás-lebonyolítás, az építési folyamat
- altémakör: Építéstechnológiai ismeretek (pl. új technológiák az építészet területén)
Postai címe: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám(ok): +36-1-422-2518
Fax: +36-1-222-2405
E-mail (elsődleges): judit.nyuzone@terc.hu
E-mail (másodlagos): oktatas@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
 

Szakmai előadás sorozat: tanfolyam jelleggel

5 nap, 44 tanóra

Építési munkához kapcsolódó aktuális elméleti és gyakorlati ismeretek

1. nap: Minőségügyi ismeretek, Épületvillamossági ismeretek
2. nap: Magas és mélyépítési ismeretek
3. nap: Magas és mélyépítési ismeretek
4. nap: Jogi ismeretek, Épületgépészeti ismeretek
5. nap: Pénzügyi ismeretek, Szabványügyi ismeretek

--------------------------------------------------------------

Szakmai tematika


Építési munkához kapcsolódó
aktuális elméleti és gyakorlati ismeretek


Építőipari szakmai előadás, időtartam: 5 nap, 44 tanóraAz oktatási anyag olyan lényeges és alapvető aktuális ismereteket tartalmaz, amelyek a tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök számára egyaránt ajánlottak.

Kiadott segédanyag: az előadásokhoz kapcsolódó, kiegészítő ismereteket tartalmazó segédlet


1. nap - összesen 10 tanóra

Minőségügyi ismeretek (4 tanóra)
Előadó: Földessyné Nagy Márta

Az építéskivitelezés minőségszabályozása
- Bevezető: A minőségszabályozás, mint a minőségirányítás része, a
minőségszabályozás eszközei. Minőség és megfelelőség
Az építési termékek minősége és megfelelősége, a minőség és megfelelőség értékelésének módszerei
Az építéskivitelezés minősége és megfelelősége, az ellenőrzési módszerek.
- Az építményre vonatkozó követelmények és azok meghatározása a tervekben és
más műszaki specifikációkban
A megrendelő, építtető, beruházó igényei és egyéb elvárásai
A jogszabályokban meghatározott követelmények
A szabványok követelményei és azok alkalmazása a gyakorlatban
- A kivitelezési munkák előkészítése
A kiviteli tervek alkalmasságának vizsgálata
A kivitelezési folyamat megtervezése
Az alvállalkozók kiválasztása és megbízása
Beszerzés, az építési termékek átvétele
- A kivitelezési folyamat minőségszabályozása
A munkaterület átvétele
Együttműködés a kivitelezésben résztvevő partnerek között
Ellenőrzés és vizsgálat
Az ellenőrzési eredmények értékelése, és döntések további intézkedésekről
Műszaki átadás, átvétel minőségügyi vonatkozásai
- Dokumentumok és feljegyzések az építéskivitelezésben

Épületvillamossági ismeretek (6 tanóra)
Előadó: Dési Albert

- Elsősorban a villamos műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők részére legfontosabb villamos szabályozók ( törvény, rendelet, szabvány) ismertetése
- A villamos hálózatra kapcsolás előfeltételei, követelményrendszere,
előírásai.
- Hírközlési villamos területek alapismeretei, a kivitelezés legújabb, korszerű
technológiái.
- Érintésvédelmi, villámvédelmi, túlfeszültségi, világítástechnikai új szakmai ismeretek.


2. nap - összesen 8 tanóra

Magas és Mélyépítési ismeretek (8 tanóra)
Előadó: Greskovics Sándor

Geodéziai feladatok a kivitelezésben
- A méretpontosság biztosításával és ellenőrzésével kapcsolatos
legfontosabb ismeretek:
 követelmények és előírások
 vizsgálatok és ellenőrzések
 mérési eszközök, eljárások, módszerek
- Az építési méretpontosság biztosítása és ellenőrzése a kivitelezés
folyamán
 a tevékenység jogi szabályozása
 pontosság-ellenőrzésnek alapelvei, a minőségbiztosítás és ellenőrzés folyamatának munkafázisai
 az ellenőrzés tárgya, az építést szolgáló termékek ellenőrzése
 az ellenőrzési terv elkészítése
 minősítő ellenőrzések munka közben, megvalósult építési szakaszok ellenőrzése
- Ellenőrzési feladatok a kivitelezés befejezése után:
 a műszaki átadás-átvételi eljárás
 a megvalósult állapot rögzítése
 a használatbavételi engedélyezési eljárás
 az építésügyi hatósági és építésfelügyeleti ellenőrzés
- Az ellenőrzés dokumentálása
 jegyzőkönyvek
 bizonylatok
 megfelelőségi igazolások
3. nap - összesen 8 tanóra

Magas és Mélyépítési ismeretek (8 tanóra)
Előadó: Greskovics Sándor

Építési segédszerkezetek
- Állványok:
 jellemző állványtípusok és állványelemek
 állványokra vonatkozó követelmények és előírások
 állványok szerkezeti és építési dokumentálása
 állványépítés személyi és tárgyi feltételei
 biztonságtechnikai előírások
- Zsaluzatok:
 jellemző zsalutípusok és zsaluelemek
 zsaluzatokra vonatkozó követelmények és előírások
 zsaluzatok szerkezeti és építési dokumentálása
 zsaluzás személyi és tárgyi feltételei
 biztonságtechnikai előírások
- Dúcolatok:
 jellemző dúcolási megoldások, dúcolatok elemei
 dúcolásra vonatkozó követelmények és előírások
 dúcolatok szerkezeti és építési dokumentálása
 dúcolás személyi és tárgyi feltételei
 biztonságtechnikai előírások


4. nap - összesen 10 tanóra

Jogi ismeretek (4 tanóra)
Előadó: dr. Csanádi Károly

Gazdasági jog
- A gazdasági társaságok közös szabályai
- Gazdasági társaságok átalakulása
- Társasági szerződés módosítás
- Cégbíróság törvényességi felügyelete
- A gazdasági társaságok határozatainak bírósági felülvizsgálata
- A tag kizárása bírósági határozattal
- Végelszámolás, vagyonrendezési eljárás
- A bírósági cégeljárás szabályai
- Jogorvoslatok
- Törvényességi felügyeleti eljárások

Adózás rendjének szabályai
- Az adózó képviselete
- Adókötelezettségek
- Ellenőrzés
- Végrehajtás
- Vagyonosodási vizsgálat

Munkajog
- A munkaszerződés megkötése, a kötelező tartalmi elemek,
megállapodás egyéb kérdésekben, a munkáltatót terhelő tájékoztatási
kötelezettség, próbaidő, jogutódlás a munkáltató személyében
- A munkaszerződés módosítása
- Kiküldetés, kirendelés, átirányítás szabályai
- Szabadság kiadása


Épületgépészeti ismeretek (6 tanóra)
Előadó: dr. Barna Lajos

Gáz fogyasztói berendezések tervezése
- Épületek gázberendezésének tervezésével kapcsolatos általános
követelmények
- Földgáz csatlakozó és fogyasztói vezetékek kialakításának, elhelyezésének követelményei
- Nyomások, anyagok, kötések
- A gázfogyasztó készülékek európai csoportosítása (MSZ CEN/TR 1749:2006)
Az „A”, „B” és „C” típusok definíciója, jellemző kialakítások
- Új követelmények a gázfogyasztó készülékek elhelyezésében
- A gázfogyasztó készülékek légellátásának, égéstermék-elvezetésének új
szemlélete
- Az „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülékek légellátásának tervezési
alapjai
- Az égéstermék-elvezető berendezések méretezésének alapjai
- Az égéstermék-elvezető berendezések kitorkollásának elhelyezésére
vonatkozó előírások
- A kéménybe kötött gázfogyasztó készülékek üzemével kapcsolatos balesetek tanulságai
- A „C” típusú gázfogyasztó készülékek levegőellátó és égéstermék-elvezető vezetékeinek elhelyezése és méretezése.

Épületenergetikai méretezés
- Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) számú TNM rendelet, valamint a 2002/91/EK számú európai irányelv bemutatása
- Az épületenergetikai szabályozás építészeti vonatkozásai
A hőátbocsátási tényező követelményértékei
Fajlagos hőveszteség tényező
- Az épületenergetikai szabályozás épületgépészeti vonatkozásai
Összesített energetikai jellemző
Az épületenergetikai minőségtanúsítás várható
Az állagvédelem kérdései, az állagromlás okai, penészképződés, a
belsőoldali hőszigetelés kockázata.
- Megújuló energiaforrások alkalmazása, napkollektorok, hőszivattyúk, pelletüzelés.


5. nap - összesen 8 tanóra

Pénzügyi ismeretek (4 tanóra)
Előadó: Ludvigh Lászlóné

Pénzügyi kompetenciák világa
- A vállalkozások pénzügyi világa
- Eszközök a pénzügy világából, a befektetések, ezen belül a beruházások megvalósításhoz tervezés, programkészítés, finanszírozás és költségtervezés, megvalósítás és kiértékelés ciklusához
- A műszaki közre működők üzleti szerepe

Szabványügyi ismeretek (4 tanóra)
Előadó: dr. Szakács György

A szabványok és az egyedi műszaki specifikációk szerepe az építési
termékek megfelelőségiigazolásában
- Mit jelent az, hogy a szabvány nem kötelező?
Az önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés
következményei.
- A műszaki szabályozás rendszere az Európai Unióban.
Új megközelítésű irányelvek, harmonizált szabványok.
- Mit jelent a CE megfelelőségi jelölés, és miről nem ad tájékoztatást?
- Az építési termékekre vonatkozó európai közösségi szabályozás (89/106/EEC irányelv).
Az építési termék fogalma és építési célra való alkalmassága. Az
alapvető követelmények. A megfelelőségigazolás két fajtája. Hogyan
kaphatják meg az építési termékek a CE jelölést? Az építési termékek
harmonizált szabványaira vonatkozó sajátosságok. Egyedi műszaki
specifikáció (ETA) alkalmazása.
- Az építési termék irányelvet harmonizáló hazai műszaki szabályozás.
Mely hazai jogszabályokban jelenik meg az irányelv? Melyek az elismert műszaki specifikációk? Milyen csoportokból áll össze a magyar nemzeti szabványok állománya? Az ÉME fogalma. Mi a különbség az egyedi műszaki specifikációk (ETA, ÉME) között? Mit kell tartalmaznia a megfelelőségi tanúsítványnak és a szállítói megfelelőségi nyilatkozatnak? A megfelelőségigazolás sajátos esetei (épületgépészet, egyedi termék). A fogyasztóvédelem és az építésfelügyelet feladatai.
- A jóváhagyó szervezetek, valamint a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek eltérő szerepköre.

5 pont

Földessyné Nagy Márta, Dési Albert, Greskovics Sándor, dr. Csanádi Károly,dr. Barna Lajos, Ludvigh Lászlóné és dr. Szakács György

Dátum Leírás Hely
2011-05-01 TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az igényekhez igazodva. 2011 májusától 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
10-40 fő

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Nyuzóné Mohácsi Judit
tel.: +36-1-422-2518
fax: +36-1-222-2405
e-mail: judit.nyuzone@terc.hu

judit.nyuzone@terc.hu
www.terc.hu

Érvényes regisztráció, önértékelés
Jogosultsági vizsgával rendelkező és nem rendelkező építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, a MÉK illetékességi körébe tartozó felsőfokú végzettségű építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők, műszaki érdeklődők.

nincs adat

66.000 Ft+áfa/fő = bruttó 82.500 Ft/fő

A TERC Kft. FAT akkreditációs /AL- 1011/ felnőttoktatási intézmény.

MMK törzsszám: T/ME-FMV/3/2009/38
MMK pontérték: 8 pont
(Jelenleg az MMK-nál az akkreditáció megújítása folyamatban van)

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.93 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft