OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-04-08 16:44:56  
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Postai címe: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefonszám(ok): 52/415-155 / 77826
Fax: 52/418-643
E-mail (elsődleges): fkepzes@eng.unideb.hu
E-mail (másodlagos): hbmepkam@net-portal.hu
Weboldal: www.eng.unideb.hu
 

előadás, konzultáció

ill. távoktatás:

www.mfk.unideb.hu

8 óra

JOGI ISMERETEK modul

GYAKORLÓ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖK RÉSZÉRE 2 óra
Dr. Mikó-Kis Anita


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I. A jogszabályváltozásokkal kapcsolatban öt fontos témakört szükséges a továbbképzés folyamán megemlíteni:


1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (Közigazgatási eljárásról), melyben többek között a lényeges módosítás az építéshatósági eljárások ügyintézési határidejét visszaállították a korábbi naptári napban történő számítást, mely a kérelem beadását követő nappal indul. A naptári napban történő számítás miatt minden jogszabály, mely (munkanap határidő megnevezést tartalmazott, mindegyike módosult naptári napra.


2. Módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Étv., építési törvény) is több ponton módosult, így
- közterület fogalma meghatározásra került, - kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés,- a kártalanítási szabályok, - az építményekkel szemben támasztott általános követelmények kiegé¬szültek,
- kiegészült a tervdokumentáció tartalmának előírásai, - kiegészült építési folyamat egyéb résztvevőinek feltételei,
- módosultak az építmény fennmaradásának engedélyezésének előírásai , - az építésügyi bírság előírásai, - módosultak az épített környezet fenntartása és hasz¬nálata előírásai is.


3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény építéshatósági eljárási illetékei Nem január 1-vel,
hanem 2011. JANUÁR 27-től módosultak, mivel bevezetésre kerül a Melléklet XV. fejezetének a c) pontja — és a c) pontra hivatkozó másik pontok esetén - ( mivel bevezetésre került ) az „ az 5.000.- Ft-os alapilleték" ) !
c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében az alapilleték 5.000 Ft, melyen
felül kell megfizetni az egyes engedély-típusokhoz tartozó egyedi eljárási illetékeket


4. Módosult az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK) , a módosítás során „A településrendezési tervek és a helyi épí¬tési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek" köre változott.


5. Kiegészült az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Ép.elj.r.) a „ Szakhatóság közreműködése"- alcímbe a 6/A. §-sal egészül ki, a 13. § (2) és (3) bekezdése is módosult, valamint az építésügyi hatóság engedé¬lyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok, azaz az 5. melléklet teljesen új lett.
A Módosult, főbb építésüggyel kapcsolatos jogszabályok listája, amelyeknek legfontosabb rendelkezéseiről is tájékoztatni fogjuk a továbbképzésen részt vevőket:
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyeshatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igaz¬gatási szolgáltatási díjakról
- 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról
- 292/2009. Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről
- 245/2006. (XII.5) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

A módosított jogszabályokat célszerű a www.magyarorszag.hu honlapon, a keresés, vagy a jogszabálykeresés alatt megnézni az építési ügyekben.


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II. Az alábbi jogszabályok legfontosabb szabályainak átismétlése:
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.), - 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről , 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

PÉNZÜGYI ISMERETEK modul

Dr. Papp Péter ny. főiskolai tanár

A magyar adóztatás működése, jellemzői, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározottak szerint.
Az Art. alapelvei, a hatósági mérlegelés elve, az egyenlő elbánás elve, az együttműkö-dés elve, a méltányosság elve, a piaci viszonyok érvényesítésének elve, az adókötele-zettség érvényesülésének elve, a rendeltetésszerű joggyakorlás elve, a valós tatalom szerinti minősítés elve.
Az adózás rendjének 2011. évi szabályai

A törvény hatálya
Területi hatály Személyi hatály Tárgyi hatály
Magyarország Jogi személy Adó
Magánszemély Költségvetési támogatás
Egyéb személy Eljárás
Közigazgatási hatósági eljárásban résztvevő sze-mély
EU tagállamban illetőség-gel nem bíró adózó


Az adózó és az adóhatóságok. Az adózó adóhatóság előtti képviselete. Az adózó jogai, önellenőrzési jog.
Az adózó kötelezettségei, bejelentés, nyilatkozattétel, adó megállapítás, bevallás, adófi-zetés és adóelőleg fizetés, bizonylat kiállítás és megőrzés, nyilvántartás vezetés, adat-szolgáltatás, adólevonás, adóbeszedés, pénzforgalmi számlanyitás.
Adóhatósági adatnyilvántartás, adatszolgáltatás, adótitok.
Adóigazgatási eljárás, az ellenőrzés általános tudnivalói, bizonyítási módszerek részle-tes szabályai, a becslés.
Ismételt ellenőrzés. A hatósági adó megállapítás fajtái.
Valódiságvizsgálat. A végrehajtási eljárás, az árverezés szabályai.
Jogkövetkezményei, Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási bír-ság. Intézkedések.

A személyi jövedelem adóztatás rendszere
A személyi jövedelemadóról az 1995. évi CXVIII. törvény.
A személyi jövedelem adóztatás 2011. évi szabályai.
Az adóztatás alapelvei. Az Szja hatálya, alanyai.
Jövedelem, bevétel, költség.
A bevételnek nem minősülő tételek közül adómentes bevételfajták. Az adókötelezettség keletkezése. Nyilvántartások.
A munkabérek, más személyi jellegű kifizetések és vállalkozói kivét nyilvántartása.
Adó megállapítás, bevallás, megfizetés. Munkáltatói adó megállapítás, nem önálló te-vékenységből származó jövedelem, összevonandó jövedelmek.
A számított adó, az adójóváírás, kedvezmények.
Külön adózó jövedelmek 2011-ben. Az egyéni vállalkozó osztalékalap utáni adó. Ingat-lan, vagyoni értékű jog átruházásból származó jövedelem.
Egyes juttatások adózásának szabályai (béren kívüli juttatások) 2011-ben.
Fordított adózás rendje 2011-ben.

MINŐSÉGÜGYI ISMERETEK modul
Dr.habil Szűcs Edit főiskolai tanár, dékán

A minőségmenedzsment történeti kialakulása, legfontosabb fogalmai. A jogszabályok és a szabványok közötti különbségek a következő szempontok szerint: kidolgozás, pénzügyi finan-szírozás, alkalmazás és szerzői jogvédelem szerint. Az építőiparban leggyakrabban alkalmazott minőségirányítási rendszerek és szabványok felépítése, bemutatása. Az MSZ EN ISO 9001: 2009-es minőségirányítási szabvány, az ISO 14001:2005-ös szabvány a Környezetközpontú Irányítási rendszerek kiépítésére, valamint a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irá-nyítási Rendszere MSZ 28001:2008. Az előadás keretében bemutatásra kerülnek ezen szabvá-nyok dokumentációs rendszerei: kézikönyvek, eljárások a legfontosabb formanyomtatványok. Az integrált rendszerek tanúsítási folyamata: audit auditbizonyítékok nyerésére és ezek objek-tív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározá-sára, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. Belső audit: A belső auditot a szervezet többnyire saját erőforrásainak felhasználásával maga végzi, esetleg annak megbízá-sából szakemberekkel végezteti. A belső audit elrendelője a rendszer működtetője is, aki utasí-tást ad a saját menedzsmentrendszerének átvizsgálására a benne rejlő hibák és hiányosságok, eltérések feltárása, a rendszer értékelése és javítása érdekében.
Külső audit, amely ugyancsak a szervezet menedzsmentrendszerének felülvizsgálatát, értékelé-sét jelenti, azonban jellemzője, hogy az átvizsgálás elrendelője (nem megrendelője vagy ké-relmezője) nem azonos az adott szervezet menedzsmentrendszerének működtetőjével. Kétféle külső auditot a következő:
• Beszállítói audit, amelyet olyan felek, illetve azok megbízásából hajtanak végre, akik valamilyen formában érdekeltek az auditálandó szervezet tevékenységében, ilyenek például a vevők, a felhasználók illetve megbízottaik.
• Tanúsító audit vagy harmadik fél által végzett audit az auditálandó szervezet menedzs-mentrendszerének az adott szervezettől szakmai, kereskedelmi értelemben véve függet-len, pártatlan, semleges tanúsító szervezet által végrehajtott felülvizsgálata, amelynek célja a vonatkozó követelményeknek való megfelelőség megállapítása a regisztrálás, il-letve a tanúsítvány kiadhatósága szempontjából.
Az előadás bemutatja az építőipari szervezetek feladatait az integrált auditokra történő felké-szülésre.
Az oktatáson mind a kivitelező szervezetek mind a tervező irodák minőségirányítási rendszeré-re gyakorlati példákat kívánunk bemutatni.
Külön kitérünk a következő témakörökre:
• a műszaki szabályozás rendszere az Európai Unióban,
• az építési termékekre vonatkozó európai szabályozás sajátosságai,
• az építési termék irányelvet harmonizáló hazai szabályozás.
A felhasználandó irodalom:
Dr. Varga Emilné Dr. Szűcs Edit: Minőségmenedzsment, Debrecen, Campus Kiadó, ISBN 9638642491
Dr. Kövesi János (2001): Műszaki vezető (Gyakorlati tanácsadó műszaki szakemberek számára), Budapest Verlag Dashöfer Kiadó,
ISO/IEC 17021:2011 szabvány
MSZ EN ISO 9001:2009
MSZ EN ISO 14001:2005
MSZ 28001:2008
2003. évi CXXIX. törvény - a közbeszerzésekről


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZABVÁNYÜGYI ISMERETEK modul

Dr. Zentay Istvánné ny. főiskolai docens

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVI. törvény, annak értelmezése az ön-kéntesség vonatkozásában.
A szabványosítás célja, kapcsolata a jogszabályokkal, szabványokra való hivatkozás módozatai.
A szabványosítás hazai intézménye, szintjei, hierarchiája, kapcsolatai, alkalmazási sajá-tosságai.
A nemzetközi és európai szabványosítás, ezen szabványok alkalmazási sajátosságai, kapcsolata a nemzeti szabványosítással.
Az EU műszaki szabályozásának jellegzetes elemei. Az új megközelítésű irányelvek legfőbb jellemzői, a harmonizált szabványok szerepe, kapcsolódásuk az új megközelíté-sű irányelvekhez. A CE megfelelőségi jelölés szerepe.
Az építési termékekre vonatkozó EU szabályozás a 89/106/EGK jelű irányelv.
Az építési termék irányelv sajátosságai, alapvető követelményei. Közösségi szinten el-fogadott műszaki specifikáció az Európai Műszaki Engedély (ETA)
Az Irányelv szerinti megfelelőség-igazolások módozatai.
Az építési termék irányelvet harmonizáló hazai szabályozás:
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési kö-vetelményekről (OTÉK)
- 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozásának és felhasználásának részletes szabályairól.
Az Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) szerepe a hazai szabályozásban.
Az ETA és ÉME összehasonlítása.
A megfelelőség-igazolás tartalmi követelményei

Dr. Papp Péter okl. iparszakos közgazda, adattanácsadó, ny. főiskolai tanár
Dr. Varga Emilné Dr. Szűcs Edit PhD okl.gépészmérnök, gazdasági-szervező szakmérnök, főiskolai tanár, dékán
Dr.Zentay Istvánné építészmérnök technológus, minőségvizsgálati szakmérnök (BME) , építési műszaki ellenőr I. , főiskolai docens
Dr. Mikó-Kis Anita egyetemi tanársegéd

Dátum Leírás Hely
2012-01-20 DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR tantermei 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-07-01

 Időszak záró dátuma: 2012-06-30
15 – 30 fő

FAT akkreditáció száma:
09-0293-05

Dr. Papp Péter ny. főiskolai tanár
a Debreceni Egyetem Műszaki Kar címén
tel: 52/415-155/77826, 30/456-7744 fax: 52/418-643
e-mail: fkepzes@eng.unideb.hu

fkepzes@eng.unideb.hu
www.eng.unideb.hu

Képzési díj befizetése
Előzetes jelentkezés egy konzultációra az érintett előadóval

nincs adat

Modulonként 5.000.-Ft ∑ 15.000.-Ft.

www.mk.unideb.hu

MMK: kötelező általános modul
MMK elbírálási száma: Á/2009/5059-KT

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2019 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft
cay escort Bayramicescort Birecik escort Dereli escort Gelendost escort Alasehir mutlu son Anamur mutlu son Dalaman mutlu son Akyazi mutlu son Altinordu mutlu son Arakli escort Bayat escort Eskort Altinordu escort caycuma escort cine mutlu son cayirova mutlu son corlu mutlu son Bayramic mutlu son Develi mutlu son Eskort escort Battalgazi mutlu son Armutlu mutlu son

escort istanbul

istanbul escort

istanbul escort

ankara escort