OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   321  322  323  324  325  326  327  328  329  330   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2013/245Somogy Megyei Építész KamaraA 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti szakmai továbbképzés  A 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti szakmai továbbképzés keretében a 2013-2014 évben tartandó kötelező továbbképzéshez JOGI ALAPISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Jogi környezet általános felépítése Jogszabályok rendszere, fajtái A jogszabályok hierarchiája, jelölése Az európai közösségi jog viszonya a magyar jogrendszerhez A jogszabályok érvényessége és hatályossága A jogszabály időbeli hatálya, alkalmazhatósága A jogszabályok nyilvánossága és hozzáférése POLGÁRI JOG ÉS KÖTELMI JOG ALAPJAI (Dr. Gáts Andrea) A szerződésekre vonatkozó általános szabályok A szerződések fajtái A szerződések alakja, tárgya, tartalma A szerződések érvényessége Szerződésszegés esetei A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Szerződés hibás teljesítése: a szavatossági jogok Kellékszavatosság, szavatossági felelősség Szavatossági jogok érvényesítésének határideje Határidő számítása utófelülvizsgálat esetén Határidő számítása tervezési szerződésnél Alvállalkozó felelőssége Kellékszavatosság a j ótál lási idő alatt Kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírások VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok A társasági szerződés Az egyes gazdasági társaságok A közkereseti társaság ás a betéti társaság Korlátolt felelősségű társaság A részvénytársaság Egyéni vállalkozás-egyéni cég, KFC: korlátozott felelősség az egyéni cégnél KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS, AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (Dr. Gáts Andrea) A törvény személyi hatálya: hatóság, ügyfél A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai A kérelem és mellékletei A tényállás tisztázása Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer A határozat tartalma és közlése A jogorvoslati lehetőségek MUNKAVÉDELMI ISMERETEK (Csicsek Anna) Az egészséges és biztonságos munkahely feltételei, munkavédelmi követelmények Munkavédelmi és egészségügyi koordinátor és hatóságok feladatai Munkáltató, munkavállaló és a kiviteli terv készítőjének kötelezettségei ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ISMERETEK (Heizler György) Az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásai A tűzállósági fokozatok, és a tűztávolságokra vonatkozó előírásai Az építmény használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok Építészeti tüzvédelmi alapismeretek az Új Országos Tüzvédelmi Szabályzat tükrében. Epítmények tűzvédelmi követelményei, tűzszakaszok, tűzgátló szerkezetek új követelményei. Akadálymentesen megközelíthető épületek tűzvédelme, Rekonstrukciós kérdések, műemlékek tűzvédelme. KAMARAI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Szakmai kamarák helye a jogrendszerben történeti áttekintés Szakmai kamarák jogállása Szakmai kamarák feladata és hatásköre A Magyar Epítész Kamara és a területi kamarák szervezete A területi kamara szervezeti rendje A Magyar Epítész Kamara szervezeti rendje, tisztségviselői Az építész kamarák közigazgatási hatósági feladatai A kamarai szabályzatok. különös tekintettel a MEK Alapszabálya, MEK Etikai-fegyelmi szabályzata, MEK Ajánlott Díj számítása és a hozzá tartozó szolgáltatások. valamint a Tervpályázati szabályzat rendelkezéseire ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABÁLYI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea - Hideg Gyöngyi, Dr. Hegedűs Annamária) Építésügyi jogszabályok rendszere Az Etv. szerkezete, főbb fogalmai, és alapelvei Építmények elhelyezésének és létesítésének általános követelményei Új eljárások és feladatkörök az építésügyben Az elektronikus ügyintézés (ÉTDR) Építésügyi hatósági szolgáltatás  Elektronikus tárhely biztosítása  Építésügyi hatósági szolgáltatás Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások közös szabályainak új elemei:  Ügyféli kör  Helyszíni szemle  Eljárás megindítása  Hiánypótlás  Szakhatósági közreműködés  Az építészeti műszaki tervtanácsi és településképi vélemény  Kötelezési eljárás Engedélyezési eljárások kiemelve a főbb módosított rendelkezéseket:  Építési engedélyezési eljárás  Összevont engedélyezési eljárás  Összevont telepítési eljárás  Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása  Használatbavételi engedélyezési eljárás  Fennmaradási engedélyezési eljárás  Bontási engedélyezési eljárás  Engedély hatályának meghosszabbítása Az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, mint új eljárások:  Jogutódlás tudomásul vétele  Használatbavétel tudomásul vétele  Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele Hatósági bizonyítvány kiállítása Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása pontosításának elemei Az építésügyi folyamat felügyeletének módosításai:  Építésfelügyeleti hatósági tevékenység  Az építőipari kivitelezési tevékenység, valamint bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele  Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés  Építésfelügyeleti hatósági intézkedések  Építésrendészeti eljárás  Jókarbantartási kötelezési eljárás Jogorvoslati eljárás új elemei Az építészeti műszaki dokumentáció változásai Az építőipari kivitelezés változó dokumentálása: E-építési napló, e-teljesítésigazolás Elektronikus építési napló bevezetése Vállalkozások (egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok) építőipari tevékenység végzésének feltételei • alkalmazási feltételek • kötelező regisztrációk (szakmai és gazdasági kamarai) • jogszerűtlen, jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység új fogalma • kapcsolódó jogkövetkezmények (bírságok, közigazgatási szankciók, polgári és büntetőjogi következmények) A MŰEMLÉKVÉDELEM, A KÖRNYEZET-, TERMÉSZET- ÉS TÁJ VÉDELEM ÁLTALÁNOS ISMERETEI (Virányi István) Általános műemlékvédelmi ismeretek, Világörökség, helyi értékvédelem AZ ÉPÍTÉSZETI VERSENY (Dr. Gáts Andrea) A közbeszerzés általános (tervezői tevékenységgel összefüggő) szabályai A tervpályázat szabályai. Ajánlati dokumentáció. Epítési beruházások közbeszerzésnek szabályai Szerzői jogi kérdések A SZAKMAGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK (Dr. Gáts Andrea) Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői, jogállásuk, összeférhetetlenségi szabályok, alkalmazásuk kötelező esetei: • Építtető - beruházáslebonyolító, • építési műszaki ellenőr megváltozott szabályai, • kivitelező, fővállalkozó, alvállalkozó kivitelező • felelős műszaki vezető alkalmazásának feltételei • tervező, tervezői művezető jogállása, felelőssége tervellenőr kivezetése - tanácsadó mérnök megjelenése a jogrendszerben Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek szakmai feltételei, gyakorlásukra vonatkozó előírások Az igazságügyi (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok A tervezői tevékenység jogszabályi követelményei, előírásai. Felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr szakmagyakorlásra vonatkozó főbb szabályok Beruházáslebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai Epületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai, A kivitelezési tevékenység általános szabályai (szereplői, az építési napló, a nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek) Kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei Az építészeti szakmagyakorlás etikai-fegyelmi szabályai Az építészeti szakmagyakorláshoz kapcsolódó szakmai továbbképzés ÉPÍTÉSÜGYI SZERZŐDÉSKÖTÉSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea) Az építészeti-műszaki szakmagyakorlás során alkalmazott főbb szerződések A vállalkozói, a megbízási, valamint a munkaszerződés keretében végzett tevékenységek elhatárolása Az építésügyben alkalmazott szerződésekre vonatkozó speciális jogszabályi előírások, szerződéskötési ismeretek. - fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések, tervezői művezetői, szakértői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, beruházáslebonyolítói szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei. - A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei. A tervezési szerződés Tervezési szerződés múltja, jelene és jövője - tervező szerződéses jogállása (vállalkozási, megbízási elemek) - szerződéses biztosítékok (szakmai és pénzügyi biztosítékok) - tervhiba – elszámolási vita Tervezéshez esetenként kapcsolódó tevékenységek Kivitelezési tervdokumentáció A megbízási szerződés BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSZETI SZERZŐI JOGBA (Dr. Gáts Andrea) Az építészeti Szerzői jog elismertsége, helye a jogrendszerben Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai A mű fogalma A szerző, közösen alkotott művek A védelmi idő A szerzői jog tartalma: - Személyhez fűződő jogok - A szerző vagyoni jogai - Szolgálati művek A felhasználási szerződés Meghatározása Formai előírások Tartalmi követelmények A szerződés hibás teljesítésének jogkövetkezményei A szerzői jog megsértésének további jogkövetkezményei - Polgári jogi jogkövetkezmények - Büntetőjogi jogkövetkezmények - Szakma-etikai, fegyelmi jogkövetkezmények ÉPÍTÉSÜGYI PÉNZÜGYI ISMERETEK Szerzői jogdíjak érvényesítése (Dr. Gáts Andrea) Alakulása jogsérelem esetén Jogdíjigények és a közbeszerzési eljárás viszonya Szerzői jog megsértésének kártérítése Pénzügyi biztosítékok az építésügyben alkalmazott szerződések teljesítése érdekében Kötbér, Kamat, Előleg, Bankgarancia, Jóteljesítési biztosíték stb. Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének és visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben Építésfelügyeleti bírság, közigazgatási bírság (kiszabásának alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok szemléltetésével) Teljesítésigazolási Szakértői Szerv felállítása - 2013. évi XXXIV. Törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról (2013.IV.11.) - 109/2013 (IV.09.) Korm. rendelet az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről ÉPÍTŐIPARI BERUHÁZÁSOK ELSZÁMOLÁSA (Gáts András) Beruházások elszámolása és ellenőrzése Uniós projektek előkészítésének szakmai szabályai és gyakorlata Építőipari fedezetkezelés Kamarai díjszámítás - ajánlott ? (Dulácska Zsolt) - Magyar díjszabások rövid történeti áttekintése. - MÉK és MMK dijszabás összehasonlítása - MÉK dijszabás szolgáltatási rendszere - Díjalapérték és időráfordítás alapú - Építési költségbecslési segédlet (ÉTK) - Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói GVH és a szakmai szövetségek, kamarák ÉTV - 2012. ápr.-i módosítási javaslat Mennyiért tervezünk? - felmérés kamarai "feketelista", mediáció, követeléskezelés - HOAI 2009, VOB-B rövid ismertetése SZABÁNY és MINŐSÉGÜGYI ISMERETEK (Dr. Szakács György és Fáy Piros) Szabványok és műszaki specifikációk CE megfelelőségi jelölés értelmezése Harmonizált szabványok Európai és nemzetközi szabványok közötti kapcsolatok Építési termékek műszaki követelményei Az építési termékek megfelelősége Teljesítménynyilatkozat – megfelelőség igazolása Az Építési Termék Rendelet (CPR) és a teljesítménynyilatkozat TELEPÜLÉSRENDEZÉS Dr. Hajnóczi Péter Új eljárások és feladatkörök a településrendezésben: A településfejlesztés és a településrendezés összefüggései A településfejlesztés új elemei és pontosításai: • A településfejlesztési koncepció részletes tartalmi elemei • Az integrált településfejlesztési koncepció előírásai A településrendezés körében meghatározott új eljárások: • Telepítési tanulmányterv és beépítési terv Településrendezési sajátos jogintézmények: • Településképi véleményezési eljárás • Településképi bejelentési eljárás • Településképi kötelezés • közterület-alakítás A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának új eljárási szabályai • A partnerségi egyeztetés • A településfejlesztési koncepció elfogadásának szabályai • Az integrált településfejlesztési koncepció elfogadásának szabályai • A településrendezési eszközök elfogadásának szabályai: o A teljes eljárás o Az egyszerűsített eljárás o A tárgyalásos eljárás Dr. Bodnár Zsolt Az elektronikus építési napló alkalmazás bemutatása • a szabályozás fő elemeinek ismertetése, • az e-napló alkalmazással kapcsolatos alapvetések, o az alkalmazásban használt fogalmak és eszközök bemutatása, • az e-napló alkalmazás használatának előfeltételei, • az e-napló felépítése, részei, mellékletei, • az e-naplóban felvehető szerepkörök, • az e-napló készenlétbe helyezése, megnyitása, • az e-napló vezetésének módja, bejegyzési, betekintési jogosultság gyakorlása, • az e-napló vezetésének átvállalása, az átvállaláshoz kapcsolódó szabályok, • a mellékletek csatolása, • az e-napló jelzései, • az e-napló lezárása, készenlétének megszüntetése, • az e-napló fejlesztésének irányai Az elektronikus építési napló gyakorlati oldala • az e-napló éles verzió helyének bemutatása (OÉNY), • tájékoztatás az e-napló alkalmazás jelenlegi állapotáról, eléréséről és a BM e-napló oktatásáról • belépés ügyfélkapus jelszóval, o szerepkör lehetőségek ismertetése, • felület bemutatása, • fejléc, (üzenetek, súgó, NÜJ), • menüsor, menüpontok, fülek, feliratok, • saját adatok megadása, személyes profil, kamarai adatok, képviselt cégek, • e-napló készenlétbe helyezése, visszaigazolás, • „A” fővállalkozói napló készenlétbe helyezése, visszaigazolás, o fővállalkozói (A) szerepkör rögzítése, o FMV szerepkör rögzítése, visszaigazolás, • alvállalkozói napló készenlétbe helyezése, visszaigazolás, o alvállalkozói szerepkör rögzítése, visszaigazolás, • „B” fővállalkozói napló készenlétbe helyezése, visszaigazolás, o fővállalkozói (B) szerepkör rögzítése, o FMV szerepkör rögzítése, visszaigazolás, • munkaterület átadás, visszaigazolás, o eseti bejegyzés a munkaterület átadásáról, • online napi jelentés, • online eseti bejegyzés, fénykép feltöltés, • offline napi jelentés, napi jelentés feltöltése, o ÁNYK napi jelentés • offline eseti bejegyzés, eseti bejegyzés feltöltése, fénykép feltöltés, o ÁNYK eseti bejegyzés • mellékletek bemutatása, használata, o tervnapló, o teljesítésigazolási napló, teljesítésigazolás, o hatósági napló, • napló lezárás2013-09-13, 2013-09-13Nyíregyháza, Nyíregyháza1 pont 4 tanóránként
2018/308Heves Megyei Építész KamaraA "V-4 országok néhány érdekes új mérnöki létesítménye"  A "V-4 országok néhány érdekes új mérnöki létesítménye" Az előadás az alábbi létesítmények bemutatásáról szól: Magyarország: Duna Aréna Csehország: Kulturális állomás Pilzenben Lengyelország: Katowicei Nemzetközi Kongresszusi Központ Szlovákia: Gyalogút a fák koronái között - Bachledka2018-11-30Eger Tündérpart u. 5.1 pont
2019/101Build-Communication Kft.A "Tető az építészetben" és az "Anyag természete&  A "Tető az építészetben" és az "Anyag természete" építészeti és építészhallgatói pályázatok eredményhirdetéséhez kacsolódó szakmai program a tetőfedések és homlokzatburkolatok a kortárs építészetben témakörében A pályázatot Kiíró cégek célja, hogy a tervezett és/vagy megvalósult épületeken, hallgatók esetében pedig bármilyen iskolai munkán, szemléltesse az egyes anyagok változatos felhasználási lehetőségeit, megvalósítási módjait, mindezzel támogassa a példaértékű referenciák és alkotóik széles körben való megismerését. A pályázatok eredményhirdetéséhez kapcsolódó szakmai eszmecserére olyan neves szakembereket hívunk meg vezető előadónak, akik ezeket a műszaki megoldásokat felhasználták már látványos épületeik tervezése és kivitelezése során. Előadásokból megismerhetjük a projektek részletei mellett azt is, hogyan illeszthető be az anyag, az anyaghasználat a városképbe. A díjátadó szakmai programja: 17:30-17:40 Köszöntők 17:40-18:00 Hogyan illeszthető be az anyag, az anyaghasználat a városképbe? Metrodom Panoráma Újpest - Kendelényi Péter, okleveles építészmérnök - Hajnal Építész Iroda (felkérés alatt) 18:00-18:20 Építész és teljesítmény kiírás? FAPEDIT! - Pataky Rita, okleveles építészmérnök - Horváth és Pataky Építésziroda és Farkas Imre, okl, épületfelújítási szakmérnök (Dörken Kft.) 18:30-20:00 Marosi Miklós Széchenyi-díjas, Ybl- és Pro Architectura díjas építész, az MMA rendes tagja és Kertész András Tibor, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építész, a pályázatok zsűrijének képviseletében értékelik a pályázatokat és méltatják a nyertes épületeket, díjátadás2019-03-21Budapest IX. kerület Mátyás u. 80,5 pont
2013/360Építész Továbbképző Nonprofit Kft.A "67" -es Magyarország arculata - előadás-sorozat   A "67" -es Magyarország arculata - előadás-sorozat 1. A 67-es Magyarország társadalma és szellemi élete. Magyarország társadalma 1867-ben és a következő évtizedek változásai, statisztikai adatok, szervezetek… A világkép és a tájékozottság változásai. Szellemi áramlatok a monarchiában és ennek hazai hatása, a „bécsi filozófiai iskola”. Elit- és tömegkultúra. A kor konfliktusai. 2. A 67-es Magyarország gazdasága és műszaki fejlődése. Gazdasági és műszaki fejlődés 1867 után. Az állami szervezet szerepe. Találmányok, innovációk. A világszínvonal természetessége. Vállalkozások és vállalkozók. A gazdaság társadalmi háttere és ellentmondásai. A gazdaság hatása a politikára. Világháború, mint gazdasági megoldás. 3. A 67-es Magyarország városai. Városok 1867-ben. A fejlődés iránya, szervezet és jog… Budapest különleges helyzete. Az állam szerepe. A városok összefogása és politizálása. Városrendezési alkotások, Budapest, Szeged, Gyöngyös… Városképek. Telepes építés. 4. A 67-es Magyarország építészete. Szervezetek és változásaik, az engedélyezés menete. Műszaki háttér, szerkezetek és anyagok. A kor épületgépészete, víz és csatornahálózat, gázhálózat, fűtés és világítás… Társadalmi osztályok lakásai, a korszak belsőépítészete. „Beszélő” építészet, társadalmi osztályokhoz és rétegekhez kötődő formák és üzeneteik. Alkotók, alkotások, formák…2014-01-21Budapest V. kerület FUGA Budapesti Építészeti központ - V. Petőf  Budapest V. kerület FUGA Budapesti Építészeti központ - V. Petőfi S. u. 5.1 pont
2019/20Komárom-Esztergom Megyei Építész KamaraA Tatabányai Tulipános Ház felújítása közbeni épületlátogatás   A Tatabányai Tulipános Ház felújítása közbeni épületlátogatás Tatabánya, 2019. február 5. kedd 14:00 óra Program: 13:30 Regisztráció 14:00 Köszöntő Markos Anikó Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara elnöke 14:10 Szakmai bejárás a Tulipános Házban a tervezők és kivitelezők kalauzolásával2019-02-05Tatabánya Népház u. 7.1 pont
2019/251Építéstudományi Egyesület9. ÉTE Építéstudományi és Építőipari Konferencia2019-09-20Budapest XI. kerület Műegyetem rkp. 3. II. em. 10. és 11. terem  Budapest XI. kerület Műegyetem rkp. 3. II. em. 10. és 11. terem1,5 pont
2017/140Csongrád megyei Építész Kamara9,30 regisztráció 10,00 - 10,15 Köszöntő (Nagy Sándor városfejl  9,30 regisztráció 10,00 - 10,15 Köszöntő (Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester) 10,15 - 11,00 A Magyar Várostörténeti Atlasz 3. Szeged és Takács Máté (Dr. Blazovich László professzor emeritus, az Atlasz főszerkesztője) 11,00 - 11,45 Szeged topográfiája az 1879-es nagyárvíz és 2010 között (Takács Máté, Hild-díjas építész) 11,45 - 12,30 Szeged hosszútávú városépítészeti víziója (Sz. Fehér Éva városi főépítész) 12,30 - 13,15 Ebédszünet 13,15 - 14,00 A „főépítészség” szakmatörténete és sajátosságai (Zábránszkyné Pap Klára, „Az Év Főépítésze” díjas építész) 14,00 - 14,30 Takács Máté főépítészi, építész- és településtervezői méltatása (Kiss Lajos, Palóczi-díjas főépítész) 14,30 - 15,00 A Magyar Urbanisztikai Társaság elnökének köszöntője (Körmendy Imre, Palóczi-díjas építész) 15,00 - 15,30 Az Országos Főépítészi Kollégium üzenete, (Béres István, Kós Károly-díjas főépítész) 15,30 - 16,30 kiállítás megnyitó Szeged egykori és mai dokumentumiból, valamint Takács Máté munkáiból.2017-05-25Szeged Széchenyi tér 10-112,5 pont
2014/251Somogy Megyei Építész Kamara8.45-9.15 érkezés, regisztráció 9.00-10.30 - Az építménytíp  8.45-9.15 érkezés, regisztráció 9.00-10.30 - Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei - A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok következményei. 10.30-12.00 - Az építmények elhelyezését és kialakítását befolyásoló településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök rendszere - A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre 12.00-12.30 ebéd 13.00-14.30 - Az építési termékek - Az energetikai követelmények 14.30-16.00 - A általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások és eljárások. - konzultáció és a továbbképzés zárása.2014-11-28, 2014-11-28, 2014-11-28Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár2 pont
2012/366Sz.-Sz.-B. Megyei Területi Építész Kamara8.40-9.40 „Országos Tűzvédelmi szabályok változásai és ennek hat  8.40-9.40 „Országos Tűzvédelmi szabályok változásai és ennek hatásai az építészetben” 9.40-11.15 „Elsőfokú Építés igazgatás változásai a járási rendszer és az elektronikus ügyintézés tekintetében” 11.15-12.15 „OTEK változások” 13.00-14.00 „Kivitelezés szabályainak módosulása” 14.00-15.00 „Kamarai törvény és a jogosultsági szabályok változásai” 14.00-15.00 „Kamarai törvény és a jogosultsági szabályok változásai” 15.00-17.00 „Építésfelügyeleti Hatóság tapasztalatai, jogszabályváltozások és szervezeti átalakulások jövőbeni irányai”2012-11-15Nyíregyháza Nyíregyháza, Cloe New Yorkban étterem2 pont
2014/120Sz.-Sz.-B. Megyei Területi Építész Kamara8.00-8.30 Regisztráció 8.30-8.40 Megnyitó Végh József, a Sz  8.00-8.30 Regisztráció 8.30-8.40 Megnyitó Végh József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara elnöke 8.40-9.50 „Modern Japán építészet 1965-től napjainkig” Előadó: Bezzeg János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara elnöke + 1 fő japán előadó 9.50-11.00 ”Beszélgetés és gondolatok a metabolikus építészetről” Előadó: Bán Ferenc építész DLA 11.00-12.10 „A szakmagyakorlás és feltételrendszere” Előadó: Vincze Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara titkára 12.30-13.40 „Építésigazgatás az elektronikus ügyintézés tükrében” Előadó: Éva Péter, Nyíregyháza Megyei Jogú Város építésügyi osztályvezető 13.40-14.50 „Az építésfelügyeleti tevékenység és ellenőrzések, valamint az elektronikus építési napló gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.” Előadó: Názon Gyula, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal hivatalvezetője 14.50-16.00 „Tervezői tapasztalatok Indiában” Előadó: Végh József építész, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara elnöke2014-05-30, 2014-05-30Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- és Ipark  Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 4400 Nyíregyháza, Széchényi út 2. III.emelet konferenciaterem, Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 4400 Nyíregyháza, Széchényi út 2. III.emelet konferenciaterem2 pont

3457 rekord, 346 oldalon

 |<   <   321  322  323  324  325  326  327  328  329  330   >   >| 


© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft