OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   315  316  317  318  319  320  321  322  323  324   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2012/368Fórum Média Kiadó Kft.Építőipar 2013 – Új alapokon 1. előadás - 45 perc Az építé  Építőipar 2013 – Új alapokon 1. előadás - 45 perc Az építésügyi jogszabályok átdolgozásának alapvető irányai, uniós háttér, a jelenlegi rendszer problémái, fő célkitűzések. - A most átalakulóban lévő engedélyezési eljárás, valamint annak törvényi hátterének rövid, összefoglaló ismertetése - Az Étv. ill. annak módosítása 2. előadás - 70 perc E-építési napló, új építésfelügyeleti bírság, az Országos Építésügyi Nyilvántartás és az ÉTDR • E-építési napló 1. Az építésügy elektronizálásáról röviden 2. Az e-napló és elektronikus teljesítés igazolás hatályba lépésének lépcsői 3. Az e-naplóval kapcsolatos új rendelkezések 4. Az új elektronikus építési naplóra vonatkozó főbb szabályok 5. Az e-napló vezetésével kapcsolatosan előírt rendelkezések 6. Az e-napló iratmintája • Építésfelügyeleti bírság: 1. A bírságterhelést összességében nem növelve, új elemként megjelenik az alapbírság, amely fix mértékű. 2. Az egyes bírságtételek arányosak lesznek az elkövetett vétséggel és az elvégzett munkával. 3. Az építési szerződéses érték figyelembe vételére lehetőség nyílik, ennek hiányában a számított építményérték a bírság alapja. 4. Az egyes bírságtételek meghatározott építményértékig fix összegűek lesznek. 5. A meghatározott építményérték felett súlyozott bírságösszeg-megállapítás = fix összeg + a megjelölt szorzószámmal beszorzott építményérték. A szorzószám az elkövetett jogsértés súlyától függően változik. 6. A fokozatosság és az arányosság elve teljesül annak érdekében, hogy a szankciók ne lehetetlenítsék el a vállalkozásokat. 7. Olyan szankciórendszer kerül kialakításra, amely kiszámítható és arányos jogkövetkezmény alkalmazásával hatékonyan visszatart a jogsértésektől, és növeli a szankciórendszer hatékonyságát, sőt különbséget tesz a kisvállalkozók által elkövetett kisebb vétségek és az ismételt vagy halmozott vétségeket elkövető vállalkozások, személyek szankcionálásában. • Országos Építésügyi Nyilvántartás 1. A Dokumentációs Központ és a Nyilvántartás működtetése, fenntartása és fejlesztése 2. Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk kezelése 3. A Dokumentációs Központ üzemeltetői és adatszolgáltatási feladatai 4. A Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások 5. A Nyilvántartás általános adatkezelési szabályai • ÉTDR 1. Bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, amely jelentős ügyintézési határidő csökkentéseket fog eredményezni. 2. Új elemként megjelennek az építésügyi hatósági szolgáltatások, amelyek segíthetik az ügyfeleket az engedély kérelmek megfelelő előkészítésében. 3. Elektronikus tárhely biztosítása 4. Az építészeti műszaki dokumentáció és az ÉTDR kapcsolata 5. Építésügyi hatósági eljárási cselekmények és az ÉTDR 3. előadás - 70 perc Az építésügyi hatósági eljárások új szabályai: megszűnő eljárások, új eljárástípusok és a kapcsolódó gyakorlati feladatok 1. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások közös szabályainak új elemei, változnak a hatóságok feladatai az új hatósági szervezetrendszer kialakításának megfelelően. 2. Engedélyezési eljárások új szabályai, egyes eljárások átalakulnak vagy megszűnnek. A beruházások gyorsabb megvalósítását elősegítő új eljárás az összevont telepítési eljárás megjelenik. 3. Az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében. 4. Hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfelek kérésének megfelelően. 5. Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása pontosításra kerül a gördülékenyebb ügyintézés érdekében. 6. Az építésügyi folyamat felügyelete változik, egy kézben az építésfelügyeleti hatóságnál lesz, az építési fegyelem megerősítése érdekében. 7. Jogorvoslati eljárás kidolgozása az elektronikus ügyintézés tükrében. 8. Az építészeti műszaki dokumentáció újra fogalmazása. 9. Az építési és bontási tevékenységek új differenciálása az engedélyezés szempontjából. 4. előadás - 30 perc Új építési követelmények – Hogyan érintik a gyakorlatban az OTÉK átdolgozott építési és településrendezési előírásai az építőipar egyes szereplőit? 1. Új építési követelmények Hogyan érintik a gyakorlatban az OTÉK (Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet) átdolgozott építési és településrendezési előírásai az építőipar egyes szereplőit 2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2008: 82/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel. A rendelet a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 3. Az OTÉK módosítása két lépcsőben történt meg: 1. 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet: a településrendezési szabályok változását tartalmazta. 2013. január 1-jei hatálybalépéssel. 2. 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet: építési követelményeinek változását tartalmazta. 2012. augusztus 7-ei hatálybalépéssel 4. A településrendezési eljárási szabályok A településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, a településrendezési eszközök véleményezésében érdekelt államigazgatási szervek A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 5. Az önkormányzatokat érintő változások A városok többirányú fejlesztésének lehetővé tétele érdekében rendezni kellett a földfelszín alatti és feletti beruházások helyzetét. 1. Nagyobb mozgásteret kapnak a települési önkormányzatok a településkép formálása és az építészeti értékek megóvása terén (területfelhasználási egységek a helyi sajátosságoknak megfelelően tovább bontható, az elhelyezhető építmény - a helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában - egy vagy több rendeltetést is tartalmazhat. 2. Bevezetésre került a többszintes területfelhasználás fogalma, amely szerint egy területen egymás felett többszintes területfelhasználás is meghatározható. 3. Meghatározásra kerül a zöldterületekre (közparkra és a közkertre) vonatkozóan a minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéke. 4. új területfelhasználási kategóriaként a különleges beépítésre nem szánt területek között jelenik meg a burkolt vagy fásított köztér, sétány, és megállapításra kerülnek az ezekkel kapcsolatos előírások (beépíthetőség, legkisebb zöldfelület) is. 6. Az önkormányzatokat érintő változások II. 1. A módosítást követően lazul a jelenlegi merev parkoló-előírás, a települési önkormányzat a helyi adottságok figyelembe vételével akár 100 %-ban eltérjen az országos normatívától. 2. Az épületmagasság számítás bonyolult módszere mellett többféle megoldás alkalmazása lehetséges. 3.Az OTÉK eddig az egyes területfelhasználási egységeken „elhelyezhető”, „kivételesen elhelyezhető” épületek körét taxatíve meghatározta. Ezek helyére az épületeken belül elhelyezhető rendeltetés meghatározása kerül, így akár az adott területen, akár egy épületen belül is az önkormányzat döntése szerint kialakítható a lakások mellett pl. kereskedelmi, szociális, kulturális vagy hitéleti funkciójú helység. 4. Egyenrangúvá válik a közüzemi közművel az alternatív megoldások alkalmazása és a megújuló energiafelhasználás. A közművesítésre vonatkozó szabályozás oldásával összközművesnek minősítjük azokat a telkeket is, ahol nincs közüzemi közmű, hanem közműpótlóval, ill. megújuló energia hasznosításával történik az ellátás. Ezzel a közművesítetlen telkek beépíthetőségének lehetőségét növeljük, a nehezen ellátható területek, pl. a tanyás térségek, aprófalvak közműszolgáltatását a vezetékessel egyenértékűnek minősítjük. 7. A mezőgazdasági vállalkozások több lábon állását, versenyképességét és az önellátást elősegítése 1. Lehetővé válik, hogy a mezőgazdasági területeken a saját termény, termék feldolgozás és tárolás építményei mellett a saját termék árusítására szolgáló építmények elhelyezése 2. A mezőgazdasági birtokközpont telkén lehetővé tesszük a lakás és a szállás jellegű vagy vendéglátó épületek elhelyezését is, 3. Megjelenik a tanya fogalma, hogy segítse a lakhatást és a fenntartható agrárgazdálkodás folytatását, a tanyás épületegyüttesek használatát, megújítását, ill. új épületek létesítését. 8. Az építési követelményeinek szabályainak változása 1. Új épületeknél az akadálymentesség követelményét kizárólag a közhasználatú épületek (alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási, a közigazgatási és igazságszolgáltatási célú építmények) vonatkozásában rendeli el a tervezet, az eddigi, teljes épületre vonatkozó előírással. 2. Eltörlésre kerül az építészeti értékekkel nem összeegyeztethető és indokolatlan jelölések alkalmazása. 3. Bővül a beruházásokhoz, az építtetői igényekhez igazodóan az egyes előírásoktól való eltérés lehetősége, 4. A központi szabályok és szabványok helyett kiemelt szerepet kap a tervezési program. Ez jelentősen megnöveli az építtető és a tervező szabadságát, ugyanakkor az építtető mellett a tervező felelősségét is, 9. Új, átfogó követelmények kerülnek megfogalmazásra: A vagyonvédelemre vonatkozó új szabályok A természetes erőforrások fenntartható használatára vonatkozó szabályok Szállás jellegű épületekre A fényszennyezés visszaszorítása érdekében, Kiszélesítésre kerül az OTÉK egyes előírásaitól eltérési lehetőségét az egyedi műszaki és élethelyzetek jobb kezelhetősége érdekében, 10. Több fogalom lényegesen módosult és több új fogalom is bevezetésre került a jobb értelmezhetőség és az egységesebb alkalmazhatóság, jogértelmezés érdekében. 5. előadás - 105 perc - Három workshop előadás egymással egy időben, külön szekciótermekben 1. A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettségei a gyakorlatban 1. FMV foglalkoztatásának megváltozott keretei (a megbízási jogviszony kizárása) 2. Az E-építési napló és a felelős műszaki vezető. Teljesítési összesítő 3. Az építési-szerelési szerződésn új elemei. A vállalkozói díj 4. A teljesítménynyilatkozat szabályai 5. Felelősségbiztosítás, referencia, vállalkozásminősítés az FMV szemszögéből 6. E-ügyintézés és az FMV 7. Az építésügyi és építésfelügyeleti ellenőrzések és a bírságolás új rendje 8. A jogszerűtlen, jogosulatlan és szakszerűtlen tevékenység új definíciója és a kapcsolódó jogkövetkezmények új szabályai 2. A műszaki ellenőr és a beruházás-lebonyolító megváltozott feladatai, jogai és kötelezettségei a gyakorlatban 1. A műszaki ellenőr szakmagyakorlási jogosultságára vonatkozó új előírások és az átdolgozott képzettségi követelmények 2. Az építtető megváltozott jogai és kötelezettségei 3. A beruházás-lebonyolító új feladatai kivitelezési kódex módosítása alapján (szakértők kiválasztása, e-építési naplóval kapcsolatos feladatok, közreműködés az ajánlatok értékelésében stb.) 4. A teljesítésigazolás rögzítése az elektronikus építési naplóban 5. Az új engedélyezési és eljárási szabályok – mit kell tudnia a műszaki ellenőrnek és a beruházás-lebonyolítónak? 6. A műszaki ellenőrökre és a beruházás-lebonyolítókra érvényes új bírságtételek 7. A jogszerűtlen, jogosulatlan és szakszerűtlen tevékenység új definíciója és a kapcsolódó jogkövetkezmények új szabályai 8. Elektronikus ügyintézés és a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek 9. A tanácsadó mérnök új fogalma 3. A tervező és a tervellenőr megváltozott feladatai, jogai és kötelezettségei a gyakorlatban 1. A tervdokumentációk elkészítésének és elektronikus benyújtásának új szabályai 2. A tervdokumentáció kötelező tartalmi elemei és ellenőrzése 3. A tervellenőrzés változásai 4. A szakmagyakorlás szabályainak változásai. A tervező szakmagyakorlási jogosultságának megváltozott igazolási módja 5. Az építési termékek kiválasztásával kapcsolatos új tervezői felelősség 6. A jogszerűtlen, jogosulatlan és szakszerűtlen tevékenység új definíciója és a kapcsolódó jogkövetkezmények új szabályai 7. A tervezőt terhelő módosult építésfelügyeleti bírság 8. A településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása 9. A tanácsadó mérnök új fogalma.2012-12-13Budapest VIII. kerület 1088 Budapest, Múzeum körút 6.1,5 pont
2016/43Építéstudományi EgyesületÉpítőipari Nívódíj 2015 Konferencia2016-02-26Budapest IX. kerület Angyal utca 1.-3.2 pont
2017/28Építéstudományi EgyesületÉpítőipari Nívódíjasok - 2016 Konferencia2017-02-24Budapest IX. kerület Angyal u. 1-3. I. emelet1,5 pont
2018/34Építéstudományi EgyesületÉpítőipari Nívódíjasok - 2017 Konferencia2018-03-02Budapest IX. kerület Angyal u. 1-3.2 pont
2019/34Építéstudományi EgyesületÉpítőipari Nívódíjasok - 2018 Konferencia A konferencián a 2018  Építőipari Nívódíjasok - 2018 Konferencia A konferencián a 2018. évben Építőipari Nívódíjat nyert fővállalkozók, generálkivitelezők és tervezők mutatják be épületeiket és létesítményeiket.2019-02-15Budapest IX. kerület Angyal u. 1-3.2 pont
2020/65Építéstudományi EgyesületÉpítőipari Nívódíjasok - 2019 Konferencia A konferencia célja,   Építőipari Nívódíjasok - 2019 Konferencia A konferencia célja, hogy a 2019. évben Építőipari Nívódíjat nyert fővállalkozók, generálkivitelezők és tervezők széles szakmai körben kapjanak lehetőséget épületeik és létesítményeik bemutatására.2020-03-06Budapest XI. kerület Kaposvár u. 5-7.1,5 pont
2014/174Komárom-Esztergom Megyei Építész KamaraÉpítőipari Szakmai Nap Tatabánya, 2014. szeptember 25. 14:00   Építőipari Szakmai Nap Tatabánya, 2014. szeptember 25. 14:00 óra A rendezvény célja, hogy értékeljük a jelentősebb jogszabályi változások óta eltelt egy év tapasztalatait. Program: 14:00 Megnyitó 14:10 Építőipari kivitelezés-szakszerűen és jogszerűen Leggyakoribb kivitelezési hibák és az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos hiányosságok az építésfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai alapján Horváth Péter építésfelügyelő KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 15:10 Konzultáció 15:30 S z ü n e t 15:40 Tájékoztató a Teljesítésigazolási Szakértői Szervről – 1 éves tapasztalatok összegzése Csermely Gábor TSZSZ vezető-helyettes Konzultáció kb. 17:00 A rendezvény zárása2014-09-25Tatabánya Fő tér 36.1 pont
2016/235Hajdú-Bihar Megyei Építész KamaraÉpítőipari Szakmai Nap A rendezvény célja, hogy a résztvev  Építőipari Szakmai Nap A rendezvény célja, hogy a résztvevőknek lehetőséget biztosítson arra, hogy megvitassák az építőipart érintő aktuális kérdéseket, továbbá tájékoztatást kaphatnak a jövő év előkészítéséhez szükséges változásokról és az aktuális teendőkről.2016-11-21Debrecen Vörösmarty utca 13-15.1 pont
2017/239Hajdú-Bihar Megyei Építész KamaraÉpítőipari Szakmai Tájékoztató Fórum A rendezvény célja, hogy  Építőipari Szakmai Tájékoztató Fórum A rendezvény célja, hogy tájékoztassa az érintetteket a TSZSZ által biztosított vitarendezési lehetőségre, amely az építőiparban jellemző lánctartozások csökkentésében, a késedelmes fizetések rendezésében nyújthat segítséget, továbbá tájékoztassa a résztvevőket a 2017. évre vonatkozó egyéb, szakmai tudnivalókról. Program: 09.30 – 09.45 Regisztráció 09:45 – 10:00 Köszöntő Tóth Istvánné, a Hajdú Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ipari tagozatának-alelnöke és az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének alelnöke 10:00 – 10.45 Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Észak- és Kelet-Magyarországi Kirendeltségének bemutatása Előadó: Fekete Bálint, kirendeltségvezető 10:45 – 11:00 Kérdések és válaszok az előadóhoz 11.00 – 12.00 A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működése a gyakorlatban Előadó: Csermely Gábor, a TSZSZ vezető-helyettese 12.00 – 12.30 Kérdések és válaszok az előadóhoz2017-11-07Debrecen Vörösmarty u. 13-15.1 pont
2017/136Hajdú-Bihar Megyei Építész KamaraÉpítőipari Szakmai Tájékoztató Fórum Tisztelt Építész Úrhölgy  Építőipari Szakmai Tájékoztató Fórum Tisztelt Építész Úrhölgy! Tisztelt Építész Úr! Tisztelt Szakmagyakorló! Tisztelt Cégvezető! Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett „Építőipari Szakmai Tájékoztató Fórumra” Időpont: 2017. május 30. (kedd) Helyszín: Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza, Baross Gábor terem (Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.) Program: 09.00 – 09.30 Regisztráció 09.30 – 10.00 Szakemberhiány az építőiparban és annak hatásai a szervezeti egységekre Előadó: Sztányi Róbert - Debreceni Egyetem Műszaki Kar 10.00 – 11.30 A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működése a gyakorlatban Előadó: Csermely Gábor, a TSZSZ vezető-helyettese 11.30 – 12.10 Vagyon – és felelősségbiztosítások az építőiparban, specialitások Előadó: Szőcs Andor, hálózati igazgató, Allianz Hungária Zrt. Debrecen 12.10 – 13.00 Kérdések-válaszok A rendezvény célja, hogy tájékoztassa az érintetteket a TSZSZ által biztosított vitarendezési lehetőségre, amely az építőiparban jellemző lánctartozások csökkentésében, a késedelmes fizetések rendezésében nyújthat segítséget, továbbá tájékoztassa a résztvevőket a 2017. évre vonatkozó egyéb, szakmai tudnivalókról. A rendezvény akkreditációja előzetesen történik a Magyar Építész Kamara Továbbképzési Szakértői Testületénél. A részvétel a rendezvényt szervező Kamarák AKTÍV tagjai számára díjmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges! Jelentkezéseket korlátozott számban (70 fő), a beérkezések sorrendjében áll módunkban elfogadni. Részvételi szándékuk esetén az alábbi jelentkezési lapot szíveskedjenek a hbmepkam@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton (4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.) legkésőbb 2017. május 29. napján 12:00-ig a Kamarához visszajuttatni. Debrecen, 2017. május 12. Tisztelettel: a HBM ÉPKAM Elnöksége és Titkársága2017-05-30Debrecen Vörösmarty utca 13-15.1 pont

3442 rekord, 345 oldalon

 |<   <   315  316  317  318  319  320  321  322  323  324   >   >| 


© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft