OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2013-05-27 13:05:36  
Somogy Megyei Építész Kamara (SMÉK) - és a Somogy Megyei TIT 7400 Kaposvár, Dózsa Gy. U. 16-18.
Postai címe: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A. I.em.
Telefonszám(ok): 82/414-419
Fax: 82/414-419
E-mail (elsődleges): smek@smek.t-online.hu
E-mail (másodlagos): dr.gatsandrea.ugyved@t-online.hu
Weboldal: www.smek.hu
 

kontaktórás előadások

6 + 6 óra, két modulból álló tanfolyam

JOGI ALAPISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)
Jogi környezet általános felépítése
Jogszabályok rendszere, fajtái
A jogszabályok hierarchiája, jelölése
Az európai közösségi jog viszonya a magyar jogrendszerhez
A jogszabályok érvényessége és hatályossága
A jogszabály időbeli hatálya, alkalmazhatósága
A jogszabályok nyilvánossága és hozzáférése


POLGÁRI JOG ÉS KÖTELMI JOG ALAPJAI (Dr. Gáts Andrea)
A szerződésekre vonatkozó általános szabályok
A szerződések fajtái
A szerződések alakja, tárgya, tartalma A szerződések érvényessége Szerződésszegés esetei
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Szerződés hibás teljesítése: a szavatossági jogok Kellékszavatosság, szavatossági felelősség Szavatossági jogok érvényesítésének határideje Határidő számítása utófelülvizsgálat esetén Határidő számítása tervezési szerződésnél Alvállalkozó felelőssége
Kellékszavatosság a j ótál lási idő alatt
Kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírások

POLGÁRI JOG ÉS KÖTELMI JOG ALAPJAI (Dr. Gáts Andrea)
A szerződésekre vonatkozó általános szabályok
A szerződések fajtái
A szerződések alakja, tárgya, tartalma A szerződések érvényessége Szerződésszegés esetei
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Szerződés hibás teljesítése: a szavatossági jogok Kellékszavatosság, szavatossági felelősség Szavatossági jogok érvényesítésének határideje Határidő számítása utófelülvizsgálat esetén Határidő számítása tervezési szerződésnél Alvállalkozó felelőssége
Kellékszavatosság a j ótál lási idő alatt
Kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírások

MUNKAJOGI ALAPISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)
Munkáltató, munkavállaló alapvető jogai, kötelezettségei
A munkaszerződés
A munkavállaló kártérítési felelőssége

KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS, AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (Dr. Gáts Andrea)
A törvény személyi hatálya: hatóság, ügyfél
A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai
A kérelem és mellékletei
A tényállás tisztázása
Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer
A határozat tartalma és közlése
A jogorvoslati lehetőségek

MUNKAVÉDELMI ISMERETEK (Csicsek Anna)
Az egészséges és biztonságos munkahely feltételei, munkavédelmi követelmények
Munkavédelmi és egészségügyi koordinátor és hatóságok feladatai
Munkáltató, munkavállaló és a kiviteli terv készítőjének kötelezettségei

ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ISMERETEK (Heizler György)
Az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásai
A tűzállósági fokozatok, és a tűztávolságokra vonatkozó előírásai
Az építmény használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok
Építészeti tüzvédelmi alapismeretek az Új Országos Tüzvédelmi Szabályzat tükrében. Epítmények tűzvédelmi követelményei, tűzszakaszok, tűzgátló szerkezetek új követelményei. Akadálymentesen megközelíthető épületek tűzvédelme,
Rekonstrukciós kérdések, műemlékek tűzvédelme.

KAMARAI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)
Szakmai kamarák helye a jogrendszerben történeti áttekintés
Szakmai kamarák jogállása
Szakmai kamarák feladata és hatásköre
A Magyar Epítész Kamara és a területi kamarák szervezete
A területi kamara szervezeti rendje
A Magyar Epítész Kamara szervezeti rendje, tisztségviselői
Az építész kamarák közigazgatási hatósági feladatai
A kamarai szabályzatok. különös tekintettel a MEK Alapszabálya, MEK Etikai-fegyelmi szabályzata, MEK Ajánlott Díj számítása és a hozzá tartozó szolgáltatások. valamint a Tervpályázati szabályzat rendelkezéseire

ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABÁLYI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea - Hideg Gyöngyi) Építésügyi jogszabályok rendszere
Az Etv. szerkezete, főbb fogalmai, és alapelvei
Építmények elhelyezésének és létesítésének általános követelményei
Általános településrendezési ismeretek
Az építészeti műszaki tervezés egyes alapfogalmai
Epítésügyi hatósági eljárások ás az építésügyi hatóságok
- az építésügyi hatósági engedélyezésre ás bejelentésre vonatkozó előírásai
- a szakmagyakorló, mint ügyfél az egyes eljárások során Epítésfelügyeleti ellenőrzésre és bírságra vonatkozó szabályok
Epítésüyi hatósági eljárás, a telekalakítási megváltozott szabályai
(Epítési engedély, egyszerűsített építési engedély, bejelentés, - eljáró hatóság- közreműködő
szakhatóságok, műemlékvédelmi hatósági ás szakhatósági feladatok.)
Az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmi ás formai követelményei Tervdokumentáció típusok:
- Epítészeti-műszaki dokumentáció:
elvi engedélyezési dokumentáció építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció bontási engedélyezési dokumentáció használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció fennmaradási engedélyezési dokumentáció
- talaj mechanikai ás geotechnikai dokumentáció
- üzemeléstechriológiai terv
- álcázási terv
- kilátási-rálátási terv, látványterv. utcakép
- biztonsági és egészségvédelmi ter.
- kertépítészeti tervdokumentáció

A MŰEMLÉKVÉDELEM, A KÖRNYEZET-, TERMÉSZET- ÉS TÁJ VÉDELEM ÁLTALÁNOS ISMERETEI (Virányi István)
Általános műemlékvédelmi ismeretek,
Világörökség, helyi értékvédelem

AZ ÉPÍTÉSZETI VERSENY (Dr. Gáts Andrea)
A közbeszerzés általános (tervezői tevékenységgel összefüggő) szabályai
A tervpályázat szabályai. Aj ánlati dokumentáció. Epítési beruházások közbeszerzésnek szabályai

A SZAKMAGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK (Dr. Gáts Andrea)
A szakmai képesítések elismerése az Európai Unióban
A szakmagyakorlásra vonatkozó hazai szabályozás
Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek szakmai feltételei, gyakorlásukra vonatkozó előírások:
Az építési folyamatban résztvevő szakmagyakorlók jogállása, feladatai, felelősségi köre
Szakmai felelősség, összeférhetetlenségi szabályok, fegyelmi. szabálysértési jogkövetkezmények
Az igazságügyi (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok. A tervezői. tervellenőrzési tevékenység jogszabályi követelményei, előírásai.
Felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr szakmagyakorlásra vonatkozó főbb szabályok
Beruházáslebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai
Epületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai,
A kivitelezési tevékenység általános szabályai
(szereplői, az építési napló, a nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek) Kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei
Az építészeti szakmagyakorlás etikai-fegyelmi szabályai
Az építészeti szakmagyakorláshoz kapcsolódó szakmai továbbképzés
A továbbképzés rendszere
A továbbképzés tartalma és formája
A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

ÉPÍTÉSÜGYI SZERZŐDÉSKÖTÉSI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea)
Az építészeti szakmagyakorlás során alkalmazott főbb szerződések
A vállalkozói, a megbízási, valamint a munkaszerződés keretében végzett tevékenységek elhatárolása
Az építésügyben alkalmazott szerződésekre vonatkozó speciális jogszabályi előírások
A tervezési szerződés
Engedélyezési tervdokumentáció
Tervezéshez esetenként kapcsolódó tevékenységek
Kivitelezési tervdokumentáció
A megbízási szerződés
A Magyar Epítész Kamara ajánlott szerződésmintáinak alkalmazása
Epítésügyben alkalmazott szerződések, szerződéskötési ismeretek.
- fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések,
tervezői művezetői, szakértői, tervellenőri, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei.
- A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei.

BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSZETI SZERZŐI JOGBA (Dr. Gáts Andrea)
Az építészeti Szerzői jog elismertsége, helye a jogrendszerben
Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai
A mű fogalma
A szerző, közösen alkotott művek
A védelmi idő
A szerzői jog tartalma:
- Személyhez fűződő jogok
- A szerző vagyoni jogai
- Szolgálati művek
A felhasználási szerződés
Meghatározása
Formai előírások
Tartalmi követelmények
A szerződés hibás teljesítésének jogkövetkezményei
A szerzői jog megsértésének további jogkövetkezményei
- Polgári jogi jogkövetkezmények
- Büntetőjogi jogkövetkezmények
- Szakma-etikai, fegyelmi jogkövetkezmények


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


A Somogy Megyei Építész Kamara 2012/13 továbbképzési évének oktatási programjához kapcsolódó jogszabályok
(www.smek.hu oldalon a szükséges jogszabályok listája havi frissítéssel megjelenítve)

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)(2011. I.01)
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) (2009.X.1.)

2. Területrendezés és településfejlesztés
- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
- 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
- 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
- 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 1995. évi XLII. törvény egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
- 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről
- 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
- 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
- 2/2005. (I. 11.) Korm. rend.az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
- 283/2002. (XII. 21.) Korm. rend. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
- 218/2009 (X. 6.) Korm. rendelet, a területfejlesztési koncepció a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
- 97/2005. (XII.25.) OGy. határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról.
- 76/2009 (IV.8.) Korm. rend. a területrendezési hatósági eljárásról
- 77/2010 (III.25.) Korm. rend. a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről(2011.I.01.)

3. Szakmagyakorlási, tervellenőri tevékenység

3.1. Szakmai Kamara
- 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról (2011.I.01.)
- 32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról
- 14/2010 (IV.28.) SZMM rendelete a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

3.2., Építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, tervellenőri, építészeti-műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, beruházáslebonyolítói, energiatanúsítói tevékenység
- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól( 2011.I.01. )
- 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről ( 2009.X.1. )

- 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezetési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság általános szabályairól (2011. I.1)
- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól (2011.I.1. )
- 192/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről (2011.I.01. )
- 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről
- 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről (2010. I.01)
- 103/2006.(IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól(2011.I.01.)
- 9/2006. (II. 27.) IM. rendelet az igazságügyi szakértői területekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről (6.§ (1) bek. a.)pont, 37.§, 11. sz. melléklet)
- 33/2008.(II.21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló

2001. évi C törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
- 1/2008 (I.11.) ÖTM rendelet Az Európai közösségi jog hatálya alá tartozó feltétel nélkül elismerésre kerülő okl. építészmérnöki oklevelek elnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről
- 76/2009 (IV.8.) Korm. rend. a területrendezési hatósági eljárásról

3.3. Tervtanácsok, főépítészek, tervpályázat
- 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról ( 2009.X.1. )
- 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet a területrendezési, a településrendezési és az építészeti- műszaki tervtanácsokról
- 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről( 2009.X.1. )

3.4 Közbeszerzés,kiemelt jelentőségű beruházások
- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
- 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (2010. I.01)

- 2006. évi LIII. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről ( 2009.X.1. )
305/2011. (XII.23.) Korm. rendelete a tervpályázati eljárások szabályairól

306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

4. Építésügyi hatósági eljárás

4.1. Általános eljárási szabályok
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)( 2011.I.1. )
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
- 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Közigazgatási perek: 324.§-340.§)
- 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
- 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról( 2009.X.1. )
- 277/2008 (XI.24.) Korm. rendelet Az építésügy, a településfejlesztés és –rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról ( 2009.X.1. )

4.2. Építésügyi, építésfelügyeleti hatósági eljárások

- 193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről (2010. V.28)
- 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről (2010. V.28)
-161/2008 (IV.19.) Korm. rendelet Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés- előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről (2010.V.28)
- 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról (2010. I.01)
- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról
- 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól (2010. V.28)
- 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról (2010. V.28)
- 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
- 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól ( 2009.X.1. )
- 195/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről( 2009.X.1. )
- 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról
- 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

5. Építőipari kivitelezés
- 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (2010. I.01)
(Hatályon kívül helyezte az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kiviteli tervdokumentáció tartalmáról szóló a 290/2007.(X.31.) Korm. rendeletet)
- 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről (2010. I.01)
- 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról(2010. V.28)
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkahelyi követelményekről
(biztonsági és egészségvédelmi koordinátor)

6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika
- 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
- 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
- 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
- 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
- 181/2003. (XI 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
- 9/2007 (IV.03.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról
- 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet A játszótéri eszközök biztonságáról
- 108/2001 (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményéről és megfelelőségének tanúsításáról

7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
-324/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról (2011.01.01.)(hatályon kívül helyezte a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló
308/2006 (XII.25.) Korm. rendeletet)
- 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról
- 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról
- 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról
- 6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról
- 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról
- 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet a Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról
- 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól

8. Földügyi szakigazgatás

- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
- 2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről
- 197/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról( 2009.X.1. )
- 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzi név Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
- 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről

9. Vegyes rendelkezések
- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (X. fejezet, 67.§-71.§)
- 100/2009 (V.8Ö Korm. rendelet, az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról
- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

ÉPÍTÉSÜGYI PÉNZÜGYI ISMERETEK
Szerzői jogdíjak érvényesítése (Dr. Gáts Andrea)
Alakulása jogsérelem esetén
Jogdíjigények és a közbeszerzési eljárás viszonya
Szerzői jog megsértésének kártérítése

Pénzügyi biztosítékok az építésügyben alkalmazott szerződések teljesítése érdekében
Kötbér Kamat Előleg
Bankgarancia
Jóteljesítési biztosíték stb.
Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének és visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben

Építésfelügyeleti bírság
(kiszabásának alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok szemléltetésével)

ÉPÍTŐIPARI BERUHÁZÁSOK ELSZÁMOLÁSA (Gáts András) Beruházások elszámolása és ellenőrzése
Uniós projektek előkészítésének szakmai szabályai és gyakorlata

Építőipari fedezetkezelés


MÉK ajánlott DÍJSZÁMÍTÁSA ás a hozzá tartozó szolgáltatások köre (Dulácska Zsolt) Történet: MÉK díj számítási szabályzatok
Kapcsolat a MMK-val: MEDI
Műszaki ellenőri tevékenység díj számítása
A díjszámítás, mint rendszer: Szolgáltatások rendszere:
Díj számítási típusok:
- Díj alapérték alapú:
- Időráfordítás alapú:
- Tervpályázat Kötelező. vagy ajánlott Esettanulmányok

SZABÁNY és MINŐSÉGÜGYI ISMERETEK (Dr. Gáts Andrea és Fáy Piros)

Jogharmonizáció. vagy az Európai Unió jogi aktusainak hatása a magyar jogrendszerre és a jogalkalmazásra

Harmonizált szabványok: „Alkalmazásuk önkéntes, nem kötelező. Tervezői nyilatkozat: a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű.
Az ICS számokkal megkülönböztetett szabványcsoportok

--- (kötelező témakörökben nincs továbbképzési pontérték) ---

Csicsek Anna Munkavédelmi Főelőadó
Dulácska Zsolt okl.építészmérnök, a MÉK elnökségi tagja
Dr. Gáts Andrea ügyvéd, jogalkotási szakjogász,
Virányi István okl. építészmérnök, vezető településrendező tervező, okl. városépítési-városgazdasági szakmérnök
Fáy Piros okl.építész, vezető tervező,a MÉK Szakmagyakorlási bizottság tagja
Dr. Tóth Elek DLA egyetemi docens, szakértő, felsőfokú műszaki és ingatlan értékbecslő
Heizler György, Somogy megyei Katasztrófavédelmi Ig., igazgató
Hideg Gyöngyi építési hivatalvezető,
Gáts András beruházási referens, főtanácsadó,
Dr. Hegedűs Annamária okl.építészmérnök, jogász

Dátum Leírás Hely
2012-07-01 Előre egyeztetett későbbi időpontokban. 7400 Kaposvár,
2012-12-31 Előre egyeztetett későbbi időpontokban. 7400 Kaposvár,
2013-01-16 7400 Kaposvár,
2013-01-17 9000 Győr,
2013-02-22 7400 Kaposvár,
2013-05-29 09:00 - 3300 Eger, Dobó tér 2. Városháza díszterem
2013-06-04 08:00 - 17:45 8200 Veszprém, Gizella Hotel, Veszprém, Jókai u. 48.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-07-01

 Időszak záró dátuma: 2013-06-30
30-150 fő alkalmanként

FAT akkreditáció: AL-2012

SMÉK Kulcsár Barbara
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A. I. em. Tel/fax: 82/414-419
e-mail: smek@smek.t-online.hu

smek@smek.t-online.hu
www.smek.hu

A 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti szakmai továbbképzés keretében a 2012-2013 évi kötelező továbbképzéshez

A Magyar Mérnöki Kamaránál is akkreditáltatott modul

A mellékelt oktatási programból kialakított, a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési irodája által összeállított, Á-KT jelű (általános modult) építész kamarai tagok számára is oktatjuk. Így e modul elvégzésével a kettős kamarai jogosultsággal rendelkezők egyszerűbben teljesíthetik a rendelet által előírt kötelező továbbképzést. E 6 órás modult természetesen az építész szakmagyakorlók számára egy speciálisan összeállított további modul, míg a mérnök szakmagyakorlók számára a mérnöki kamaránál előírt szakmai modul pl. a KT-01 jelű építési modul, valamint a felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök számára további munkabiztonsági modul kell, hogy kiegészítse.

Tervezési és kivitelezési modulok

Azokban az esetekben, ahol egyértelmű, hogy a tanfolyam célcsoportja elkülöníthető építész tervezői, ill. felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőr és beruházáslebonyolítói szakmagyakorlókra, speciálisan az adott szakmai célcsoportra nézve állítjuk össze a tematikát. Ilyenkor az oktatási programban megjelölt jogi pénzügyi, valamint szabvány- és minőségügyi tematikából 6+6 órás, tehát két modulból álló olyan tanfolyamok kerülnek kialakításra, amelynél elkerülhető, hogy a kizárólag kivitelezésben érdekeltek. pl. tervezői díjszámítást hallgassanak, vagy a kizárólag tervezéssel foglalkozók az építési naplóvezetésének szabályait hallgassák meg. Az így összeállított tematikájú tanfolyamok is teljes mértékben ki tudják elégíteni a 103/2006.(IV.28.) sz. kormányrendelet által előírt követelmények kötelező részét.

A továbbképzés célcsoportja

Képzésünket valamennyi kamarai jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlónak szánjuk, a jelentkezés függvényében hozzáigazítva az adott tanfolyam célcsoportjához. Ugyanakkor hasznos információkat tartalmaz a jogosultsági vizsgával rendelkezők számára is, így az ő részvételüket sem zárjuk ki. További célunk, hogy az adott továbbképzési időszakbank kötelező továbbképzés tanfolyamot megszerzők is frissíthessék tudásukat, számukra szabadon választható pontértékű igazolást állítunk ki ugyanezen tanfolyamról a szakbizottságnál a tavalyi évről átfutó programként akkreditáltatott törzsszámunk alapján.

nincs adat

Max: 15.000.-Ft. SMÉK tagok és éves szolgáltatási díjat fizetők számára,
egyéb szakmagyakorlók max: 20.000.-Ft.
ebéddel.

Kontaktórás előadások a mellékelt oktatási program alapján.
Jelenlét igazolása be- és kiléptető jelenléti ívvel. Esetenként az előadásokat, előadókat értékelő teszt kitöltése.

nincs adat

www.smek.hu oldalon a szükséges jogszabályok listája havi frissítéssel megjelenítve.

Valamennyi előadás után a résztvevők a helyszínen konzultációs lehetőséget kapnak egyedi ügyben az előadótól.

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft