OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-02-06 14:02:12  
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ)
Postai címe: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Telefonszám(ok): 1/224-1456
Fax: 1/224-1456
E-mail (elsődleges): edu@mtesz.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.mteszoktatas.hu
 

előadás, konzultáció

ill. távoktatás:

www.mteszoktatas.hu

Óraszám: 12 óra jogi pénzügyi és minőség- és szabványügyi modul 6-6 órában. Ideje: a jelentkezések beérkezésétől függően személyes kiértesítéssel és a honlapon meghirdetve, illetve a Megyei Építész Kamarákkal történő egyeztetés alapján.

1/A Jogi ismeretek – 2011 (4 óra)
1. A jogi környezet általános felépítése
Jogszabályok hierarchiája, az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere
Alaptörvény, törvények, kormányrendeletek, ágazati jogszabályok stb.2. Az építésügyben alkalmazott szerződések, szerződéskötési ismeretek
Fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések, tervezői művezetői, szakértői, tervellenőri, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri szerződések megváltozott formai és tartalmi követelményei.
A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei, a szerződés minták alkalmazása, elérhetősége.
Munkaszerződés, munkaviszony-vállalkozási, megbízási, valamint a munkaszerződés elhatárolása a szakmai felelősség szempontjából.
Felhasználási szerződés: formai előírások, tartalmi követelmények.
Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai
Jogszabályi háttér
- Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény3. Az építési törvény és az OTÉK előírásai, településrendezés, telekalakítás, építmények elhelyezése és létesítése. Az építési törvény és végrehajtási rendeletei.
Az építésügyi hatósági engedélyezésre és bejelentésre vonatkozó előírások.
Az építésfelügyeleti ellenőrzésre vonatkozó szabályok.
Az építészeti – műszaki dokumentációk tartalmi és formai követelményei
Tervdokumentáció típusok
Jogszabályi háttér
- A többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet védelméről
- A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről
- A 37/2007. (XII. 23.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmáról
- A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rend. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi ellenőrzésekről
- 194/2009. (IX. 15.) Korm. rend. az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
- 245/2006. (XII. 5.) Korm. rend. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
- 291/2007. (X. 31.) Korm. rend. az építésfelügyeleti tevékenységről
- 238/2005. (X. 25.) Korm. rend. az építésfelügyeleti bírságról
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. az építőipari kivitelezési tevékenységről
Környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóságok szerepe, közreműködése, környezetvédelmi hatástanulmány ismérvei
Jogszabályi háttér
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelemről

A műemlékvédelem célja, szervezeti felépítése, műemlékké nyilvánítás rendje. A Világörökség, a helyi építészeti örökség védelméről szóló jogszabályi előírások
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
- 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról
Az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartása, a szakmagyakorlók feladatai
- A 277/2008. (XI. 24.) Korm. rend. Az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról4. Az építésügyi szakmagyakorlás általános és részletes követelményei
Az építési folyamatban résztvevő szakmagyakorlók jogállása, feladatai, felelősségi köre.
Szakmai felelősség, összeférhetetlenségi szabályok, fegyelmi, szabálysértési jogkövetkezmények.
A beruházáslebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai.
Jogszabályi háttér
- 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
- 104/2006. (IV. 28.) Korm. rend. a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építési-műszaki szakértői jogosultság általános szabályairól
- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. az építési műszaki ellenőri, valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
- 192/2009. (IX. 15.) Korm. rend. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
- 103/2006. (IV. 28.) Korm. rend. az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
- 76/2009. (IV. 8.) Korm. rend. a területrendezési hatósági eljárásról
Az épületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai. Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai
Jogszabályi háttér
- A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítási szabályairól

A kivitelezési tevékenység általános szabályai
A kivitelezési folyamat résztvevői, az építési és felmérési napló formai, tartalmi követelményei, vezetésének szabályai, szakmagyakorlói nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek.
A kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei, munkarészei
Jogszabályi háttér
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. az építőipari kivitelezési tevékenységről

Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapfogalmak
Építmények tűzvédelmi követelményei, alapfogalmak, tűzvédelmi dokumentáció
Jogszabályi háttér
- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
- 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
- 261/2009. (XI. 26.) Korm. rend a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról

A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással, az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményei
Összeférhetetlenség, kizárás szabályai tervezők esetében.
Tervtanácsok szervezete, jogállása, szerepe, a kamarai tervtanácsok
Jogszabályi háttér
- 137/2004. (IV. 29.) Korm. rend. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól
- 252/2006. (XII. 7.) Korm. rend. a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
- 190/2009. (IX. 15.) Korm. rend. a főépítészi tevékenységről
- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

Településtervezés, valamint szakági tervezésre vonatkozó előírások, a településrendezési dokumentáció tartalmi követelményei
Jogszabályi háttér
- 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Többlet joganyag a jogosultsági vizsgával nem rendelkezők részére

Jogszabályi háttér
- 33/2008. (II. 21.) Korm. rend. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
- 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó feltétel nélkül elismerésre kerülő okl. építészmérnöki oklevelek elnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről.
Kamarai szabályzatok és eljárások
Az építész és mérnöki szakmai kamarák jogállása és feladataik, szervezeti rendjük, kamarai szabályzatok. Hatósági, önkormányzati, érdekképviseleti feladataik. A MÉK szervezeti rendje, főbb tisztségviselői. Tagfelvétel, névjegyzékbe vétel, valamint névjegyzéken tartás követelményei, jogosultsági vizsgáztatás és kötelező továbbképzés rendszere. Kamarai tagok etikai fegyelmi felelőssége

Jogszabályi háttér
- 1996. évi LVIII. tv. a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
- 32/2009. (XII. 29.) NFGM rend. a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról

1/B Pénzügyi ismeretek (2 óra)

Adózási kérdések, kis- és középvállalkozások adózása.
A szakmagyakorlókat érintő aktuális tárgyévi adójogszabály változások (pl. minimálbér, diplomás minimálbér és adózási vonatkozásai, következményei). Teljesítés, számlakiállítás szabályai.
Az ÁFA mértéke, a fordított ÁFA fizetés kérdése, értelmezése, eljárási szabályok, esettanulmányok.
Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének és visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben.

- Építésügyi, építésfelügyeleti bírság (kiszabás alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok).

- A MÉK Ajánlott Díjszámítási Szabályzatának főbb rendelkezései. Az ajánlott díjszabás rendszere, díj alapérték és idő alapú elszámolás. A MÉK és az MMK MÉDI Épületek díjszabása.

- A tervezési szerződés megváltozott szabályai, a tervezési díj mértéke, összetevői. Kifizetetlen tervezési díjak behajtásának eszközei, kamarai lehetőségek, mediáció, választott bíráskodás, peren kívüli és peres bírósági eljárás.

- A kivitelezési vállalkozói szerződés megváltozott szabályai, a vállalkozói díj.

- Építőipari fedezetkezelés intézménye.

- Beruházás-lebonyolítás, projekt lebonyolítás: közbeszerzési ismeretek, pályázatok, költségbecslés, költségszámítás, beruházás elszámolása stb.

- Menedzsment eszközök jelenléte, szükségszerűsége, eredményessége.

- Felelősségbiztosítás tervezés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés terén.


Jogszabályi háttér
- 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről
- a 2011- évi hatályos adó és pénzügyi jogszabályok
- a többször módosított 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésről
- 162/2004. (V. 21.) Korm. rend. az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól
- a módosított 245/2006. (XII. 5.) Korm. rend. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
- a módosított 238/2005. (X. 25.) Korm. rend. az építésfelügyeleti bírságról

2/A Szabványügyi ismeretek (3 óra)

- A szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja.
- A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei, illetve további szintjei a nemzeti kereteken belül. Jelölésük, közzétételük.
- A műszaki szabályozás az EU-ban. A CE megfelelőségi jelölés. Az építési termékekre vonatkozó EU szabályozás, 89/106/EEC irányelv. ETA, ÉME
- Az építési termékekre vonatkozó szabályozás aktuális kérdései.
- Jóváhagyó szervezetek, valamint a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek szerepe a megfelelőségi – igazolás eljárásában.
- Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok.
- Újdonságok a megjelent szabványok körében és a várható változások.
- Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban az építésügy területén.
- Nemzeti szabványok keresése.
- Hozzáférés a szabványokhoz, keresés a szabványok között, szabványkereső a MÉK honlapján.


Jogszabályi háttér
- 253/1997. (XII. 20.) OTÉK, építési követelmények
- 89/106/EEC irányelv
- 1995. évi XXVIII. tv. a nemzeti szabványosításról
- 1993. évi X. tv. a termékfelelősségről
- A többször módosított 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól2/B. Minőségügyi ismeretek (3 óra)

- Minőségi irányítás – ISO vagy nem ISO. Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás.
A tervező irodákra kidolgozott kamarai minőségbiztosítási rendszer.
- A munkavédelem célja, szervezete, munkavédelmi oktatás, munkavédelmi napló vezetése.
Munkáltatók és munkavállalók feladatai a munkavédelem terén.
- A munkavédelmi hatóság feladatai, működése.
- A tervezés és a kivitelezés során a minőségügyi és munkavédelmi követelmények betartása: a kiviteli terv készítőjének kötelezettségei.
A biztonsági és egészségvédelmi koordinátorok tevékenysége.
- Az építési termékek alapvető követelményeire vonatkozó hazai szabályozás, Építési Termék Direktívája, EU szabályozás előírásai.
- Építési termékek megfelelőség igazolása, tanúsítvány és szállítói megfelelőségi nyilatkozat.
Lakások és épületszerkezetek kötelező alkalmassági ideje és a szavatossági felelősség. Jótállási kötelezettség, jogkövetkezmények.
- A tervezői művezetés és az építési napló szerepe, felépítése. Bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek.
- Az építésfelügyelet szervezeti rendszere. (első-, másodfok, építésfelügyelti ellenőrzés)
- Az akadálymentesítés főbb követelményei.
- Tűzvédelmi szabványok (OTSZ)
- Épületenergetikai szabványok és az építészeti formálás, valamint az épületszerkezeti tervezés összefüggései. Korszerű épületenergetikai megoldások. Építészeti klímatológia.
- Világítástechnikai szabványok és építészeti-belsőépítészeti követelmények.
- Egészségvédelem az építészetben. Építőanyagok toxikus emissziója, allergének az építészeti terekben.


Jogszabályi háttér
- 1993. évi X. tv. a termékfelelősségről
- A többször módosított 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
- 14/2004. (IV. 19.) FMM rend. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
- A többször módosított 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
- 5/1993. (XII. 26.) MüM rend. a munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII. tv. végrehajtásáról
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM. együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 7/2006. (V. 24) TNM rend. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
- 176/2008. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező felhasználási idejéről
- 181/2003. (II. 25.) Korm. rend. a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

Jogi ismeretek:

Dr. Kaprinay Gizella Zsófia
Dulácska Zsolt
Dr. Maszong Attila
Dr. Bertha Árpád
Dr. Mózes István
Dr. Végh Katalin
Dr. Veres Zsuzsanna
Dr. Gáts Andrea
Dávid Emma
Csonka Rudolf
Hartai Ferenc
Környei Béla
Surányiné Patsch Katalin
Sánta Gyula
Nyeste Lajos
Nagy Tibor
Molnár Tamás
Hafner Miklós
Bencsics Attila
Hajdú István
Pintér János
Dr. Kegye Szilárd
Dr. Nagy Paulina
Horváth Krisztina
Boda Andrásné
Domonkos György


Pénzügyi ismeretek:

Borsik Ildikó
Oláh Csilla
Losonczi Ilona
Baudentisztl Pálné
Botka Erika
Hankó Andrásné
Mesterné Berta Ildikó Mariann
Pappné Tombácz Ildikó
Dávid Emma
Környei Béla
Domonkos György
Dr. Andor Krisztián
Kenyeres István
Kreicsi Gábor Tamás
Szabó Péter
Dr. Winkler Gábor
Makra Péter
Kocsis László
Dr. Csoknyai Tamás
Csott Róbert
Diószegi Eszter
Dr. Ciákyné Pocsai Eleonóra
Stipkovits Tamás
Szalay Zsuzsa
Pintér János
Horváth KrisztinaSzabvány és minőségügyi ismeretek:

Dr. Csoknyai Tamás
Horváth Krisztina
Dr. Winkler Gábor
Csott Róbert
Pappné Tombácz Ildikó
Dávid Emma
Környei Béla
Domonkos György
Dr. Andor Krisztián
Kenyeres István
Kreicsi Gábor Tamás
Szabó Péter
Makra Péter
Kocsis László
Diószegi Eszter
Dr. Ciákyné Pocsai Eleonóra
Stipkovits Tamás
Szalay Zsuzsa
Pintér János

Dátum Leírás Hely
2011-07-01 Az egyes tag-egyesületek által meghirdetett időpontokban. 1027 Budapest II. kerület, Fő u. 68.
2012-06-30 Az egyes tag-egyesületek által meghirdetett időpontokban. 1027 Budapest II. kerület, Fő u. 68.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-07-01

 Időszak záró dátuma: 2012-06-30
30-60 fő

KMRMK (régi FMK)
01-0278-04
AL-0405

Vonczem István
1027 Budapest, Fő u. 68.
Tel./fax:1/224-1456
Mobil: 30/984-4207
e-mail: edu@mtesz.hu

edu@mtesz.hu
www.mteszoktatas.hu

Kontakt órás képzés esetén a jelenléti ív, napló, óraterv készül, és minden esetben felnőttképzési szerződést kötünk. Az órák befeleztével személyes aláírással az igazolást kiadjuk. Távoktatás esetén on-line jelentkezés után megkapják a hallgatók a továbbképzés szakanyagaihoz a belépési jelszót, ha visszajeleztek, hogy áttanulmányozták, küldjük az ellenőrző kérdéseket. Az ellenőrző kérdések értékelése után személyes megjelenéssel és aláírással adjuk át az igazolást. A teljes továbbképzési anyagot dokumentáljuk és tároljuk.

nincs adat

Kontakt órás képzés díja: 15.000 Ft
Távoktatásban: 10 000 Ft

www.mteszoktatas.hu
2007. júniustól – jelszóval védett tan-és joganyag.
Tematika és a honlapon megkülönböztetett helyen részletes tájékoztatás a kidolgozott jog-és tananyag a kamarai honlaprészen mindenki által hozzáférhető. Megkülönböztetve az új tan-és jogszabályi anyagokat.
E-mailen on-line jelentkezés, majd jelszó küldés az anyaghoz. Visszajelzés után küldjük az ellenőrző kérdéseket. Ellenőrző kérdések megválaszolása , majd ellenőrzése után kiállítjuk a tanúsítványokat. A képzés során keletkezett levelezést és dokumentációt archiváljuk.
A honlapon szereplő tananyag frissítése folyamatos a jogszabály-változások alapján.

Teljes tematika megtekinthető megkülönböztetve a jogosultsági vizsgával rendelkezők és nem rendelkezők tematikáját, valamint a távoktatásos tananyagokat úgyszintén bontva. A hozzájuk rendelt kidolgozott tananyag és jogszabályi háttér teljes terjedelmében elérhető.

A teljes joganyag öt évig elérhető a hallgatók számára.


Az MTESZ a www.mteszoktatás.hu honlapon, 2007 óta külön honlap-részen, könnyen elérhető helyen biztosítja a Magyar Építész Kamara kötelező továbbképzéséhez szükséges információkat, valamint a szak- és joganyagot. A tematika mellett minden fontos információ megtalálható a honlapon. Külön Távoktatás címszó alatt az online jelentkezési lap és a kidolgozott szakanyagok és jogszabályok. A honlapon évek-hónapok szerint kigyűjtve találhatók a legújabb jogszabály-változások.

A szakanyagokat minden kontaktórás és távoktatásban részt vevő hallgatónak biztosítjuk, mert jelentkezéskor megadjuk a hozzáférést, melyet nem változtatunk. Az informatikában kevésbé jártas hallgatók segítséget nyújtunk.

Az elmúlt időszak azt igazolta továbbra is, hogy a távoktatás jól működik.
A 2011/12-es évben is ebben a formában kívánjuk biztosítani a hozzáférést, melye a jogszabály-változásoknak megfelelően folyamatosan frissítünk.
Ezen kívül, állandó ügyfélszolgálattal állunk az érdeklődők rendelkezésére.

nincs adat

A választott konzultációs helyszínen a képzésben résztvevő által kért időpontban és témakörben.
Konzulensek az adott témakör előadói.

Igény esetén CD-s tananyag.

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft