OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-19 10:49:34  
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
Postai címe: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Telefonszám(ok): 1/224-1456
Fax: 1/224-1456
E-mail (elsődleges): edu@mtesz.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal:
 

előadás, konzultáció

ill. távoktatás:

www.mteszoktatas.hu

12 óra, de a jogosultsági vizsgával rendelkezőknek és nem rendelkezőknek elkülönítve

1.Építésügyben alkalmazott szerződések, szerződéskötési ismeretek,
Fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések, tervezői művezetői, szakértői, tervellenőri, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei.
A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei, a szerződésminták alkalmazása, elérhetősége. Munkaszerződés, munkaviszony - vállalkozási, megbízási szerződés.
 Polgári Törvénykönyv,  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
2. A felhasználási szerződés: formai előírások, tartalmi követelmények, Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai.
3. Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere, felépítésük, főbb fogalmaik, az építésügyi hatósági engedélyezésre és bejelentésre vonatkozó előírásai
az építésfelügyeleti ellenőrzésre vonatkozó szabályok
- A Magyar Köztársaság Alkotmánya
-A többször módosított 1997. évi LXVIII. Tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
- (IX. 15. )Korm. rendelet
-A módosított 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
-A módosított 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmáról
-A módosított 291/2007.(X.31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről, 253/1997.(XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,
- 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
- - A többször módosított 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
-A többször módosított 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
-A többször módosított 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
-A többször módosított 2001. évi LXIV. Törvény a kulturális örökség védelméről
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, valamint az építésügyi hatósági eljárások megváltozott szabályai, Építésügyi hatósági eljárás, a telekalakítási megváltozott szabályai
- Az új KET leglényegesebb idevonatkozó szabályai
-Építési engedély, egyszerűsített építési engedély, bejelentés, - eljáró hatóság-közreműködő szakhatóságok, műemlékvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok.
- A 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építéshatósági ellenőrzésekről
A módosított 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
-A módosított 238/2005. (X.25.) Korm. rendelet az építés-felügyeleti bírságról
5. Az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmi és formai követelményei, Tervdokumentáció típusok
6. Az építési folyamatban résztvevő szakmagyakorlók jogállása, feladatai, felelősségi köre
Szakmai felelősség, összeférhetetlenségi szabályok, fegyelmi, szabálysértési jogkövetkezmények
-103/2006.(IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
-A módosított 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési-műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
7. Épületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai
Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai, tűzvédelem.
- A módosított 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanusításáról
- Az Európai Bizottság és Parlament 91/2002 Irányelve, a TNM 7/2006 sz. rendelet és mellékletei
-2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
-A többször módosított 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról
-261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
-9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, hatályba lépés ideje: 2008. május 22. Hatályba lépéséig a 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
8. A kivitelezési tevékenység általános szabályai, Kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei
-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
9. Szakmai felelősség, összeférhetelenségi szabályok, fegyelmi, szabálysértési jogkövetkezmények, az igazságügyi építésin szakértőkre vonatkozó főbb szabályok.
192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
Az építési napló, a nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek.
- A 9/2006. (II. 27.) IM. Rendelet az igazságügyi szakértői területekről, valamint az
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről (6.§ (1) bek. a.)pont, 37.§, (1. sz. melléklet)
10. Plusz joganyag a jogosultsági vizsgával nem rendelkezőknek
- 33/2008.(II.21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
szóló 2001. évi C törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről,
valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról, valamint az
- 1/2008 (I.11.) ÖTM rendelet Az Európai közösségi jog hatálya alá tartozó feltétel nélkül
elismerésre kerülő okl. építészmérnöki oklevelek elnevezéséről és az ezen okiratok
birtokosaival azonos jogállású személyek köréről.

- A többször módosított 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről
- 2010. évi hatályos adó-és pénzügyi jogszabályok.
- A többször módosított 2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekről
162/2004. (V.21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól. (új: 215/2010 Korm. rend.)

Szabvány- és minőségügyi ismeretek
 253/1997.(XII.20.) OTÉK, építési követelmények különös tekintettel, a 2008. évi módosításokra
 1993. évi X tv. A termékfelelősségről
- 1995. évi XXVIII. Törvény a nemzeti szabványosításról.
- Az építési termékekre vonatkozó EU szabályozás: 89/106/EEC, a hazai szabályozás: ETA, ÉME,
- A többször módosított 3/2003. (I.25.) BM – GKM – KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól.
- 14/2004.(IV. 19.) FMM rend. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről .
- A többször módosított 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról
- 4/2002. (II. 20.) SZCsM-EüM. együttes rendelet
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

A szabványokról
A szabványosítás célja
A szabványosítás elvei
A szabályozás szintjei
A szabványok fajtái
A szabványosítás szervezeti keretei – szabványügyi szervezetek
A szabvány alkalmazásának jogi szabályozottsága
Szabványok fatáji - jelei
Az EUROCODE – európai szabvány
Az építmények megfelelőségére vonatkozó szabályok
Fogalmak

Jogi ismeretek:
Dr. Kaprinay Gizella Zsófia, Dr. Maszong Attila, Dr. Bertha Árpád
Dr. Mózes István, Dr. Végh Katalin, Dr. Veres Zsuzsanna
Csonka Rudolf, Hartai Ferenc, Környei Béla
Surányiné Patsch Katalin, Sánta Gyula, Nyeste Lajos
Nagy Tibor, Molnár Tamás, Hafner Miklós
Bencsics Attila, Hajdú István, Pintér János
Dr. Kegye Szilárd, Dr. Nagy Paulina

Pénzügy:
Borsik Ildikó, Oláh Csilla, Losonczi Ilona
Baudentisztl Pálné, Botka Erika, Hankó Andrásné
Mesterné Berta Ildikó Mariann

Szabvány és minőségügy:
Pappné Tombácz Ildikó, Dávid Emma, Környei Béla
Domonkos György, Dr. Andor Krisztián, Kenyeres István
Kreicsi Gábor Tamás, Szabó Péter, Dr. Winkler Gábor
Makra Péter, Kocsis László, Dr. Csoknyai Tamás
Csott Róbert, Diószegi Eszter, Dr. Ciákyné Pocsai Eleonóra
Stipkovits Tamás, Szalay Zsuzsa, Pintér János

Dátum Leírás Hely
0000-00-00 Budapest,
0000-00-00 8200 Veszprém,
0000-00-00 7600 Pécs,
0000-00-00 8000 Székesfehérvár,
0000-00-00 9000 Győr,
0000-00-00 9700 Szombathely,
0000-00-00 3100 Salgótarján,
0000-00-00 2800 Tatabánya,
0000-00-00 4000 Debrecen,
0000-00-00 4246 Nyíregyháza,
0000-00-00 6700 Szeged,
0000-00-00 3300 Eger,
0000-00-00 5600 Békéscsaba,
0000-00-00 7400 Kaposvár,
0000-00-00 3500 Miskolc,
0000-00-00 8900 Zalaegerszeg,
0000-00-00 6000 Kecskemét,
0000-00-00 2900 Komárom,

 Időszak kezdő dátuma: 2010-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-06-30
30-60 fő

KMRMK (régi FMK)
01-0278-04
AL-0405

Nagy János
1027 Budapest, Fő u. 68.
Tel./fax:1/224-1456
30/488-0394
edu@mtesz.hu


Kontakt órás képzés esetén a jelenléti ív, napló, óraterv készül, és minden esetben felnőttképzési szerződést kötünk. Az órák befeleztével személyes aláírással az igazolást kiadjuk. Távoktatás esetén on-line jelentkezés után megkapják a hallgatók a továbbképzés szakanyagaihoz a belépési jelszót, ha visszajeleztek, hogy áttanulmányozták, küldjük az ellenőrző kérdéseket. Az ellenőrző kérdések értékelése után személyes megjelenéssel és aláírással adjuk át az igazolást. A teljes továbbképzési anyagot dokumentáljuk és tároljuk. Öt évig hozzáférhető számukra a teljes joganyag.

nincs adat

Kontakt órás képzés díja:
15.000 Ft

Távoktatásban:
10 000 Ft

www.mteszoktatas.hu
2007. júniustól – jelszóval védett tan-és joganyag.
Tematika és a honlapon megkülönböztetett helyen részletes tájékoztatás a kidolgozott jog-és tananyag a kamarai honlaprészen mindenki által hozzáférhető. Megkülönböztetve az új tan-és jogszabályi anyagokat.
E-mailen on-line jelentkezés, majd jelszó küldés az anyaghoz. Visszajelzés után küldjük az ellenőrző kérdéseket. Ellenőrző kérdések megválaszolása , majd ellenőrzése után kiállítjuk a tanúsítványokat. A képzés során keletkezett levelezést és dokumentációt archiváljuk.
A honlapon szereplő tananyag frissítése folyamatos a jogszabály-változások alapján.

Teljes tematika megtekinthető megkülönböztetve a jogosultsági vizsgával rendelkezők és nem rendelkezők tematikáját, valamint a távoktatásos tananyagokat úgyszintén bontva. A hozzájuk rendelt kidolgozott tananyag és jogszabályi háttér teljes terjedelmében elérhető.

nincs adat

Igény esetén CD-s tananyag

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2020 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft